Lista wymaganych dokumentów nie zmieniła się. Trzeba złożyć:

  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z działalności,
  • uchwały zatwierdzające te dokumenty,
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie biegłego rewidenta.

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności wielu kategorii podmiotów będą musiały mieć formę elektroniczną i będą podpisywane z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Termin na złożenie dokumentów nie zmienił się i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

  1. Złożenie dokumentów przebieg procedury

Mając profil zaufanego e-PUAP, można założyć konto, które jest potrzebne do złożenia dokumentów.

Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu wybrać po kolei:

  • Bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych,
  • Przygotowywanie i składanie zgłoszeń,
  • Dodaj zgłoszenie.

 

<font color=”black”