Jak już zapewne wiadomo, wszystkie kwestie związane z zakładaniem, a następnie zarządzaniem spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, zostało zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych, a także Ustawie o rachunkowości.

Można by rzec, że kapitał własny w spółce jest składnikiem majątku, który stanowi jej własność. Całość kapitału własnego pochodzi z wkładów wnoszonych przez wspólników zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie niepieniężnej (aport), z części zysku, z aktualizacji wyceny oraz ze sprzedaży udziałów powyżej ich nominalnej wartości.kapital-w-spolkach

W skład kapitałów własnych wchodzą:

  • kapitał podstawowy,
  • należne wpłaty na kapitał podstawowy,
  • udziały własne,
  • kapitał zapasowy,
  • kapitał z aktualizacji wyceny,
  • pozostałe kapitały rezerwowe,
  • zysk lub strata z lat ubiegłych,
  • zysk lub strata netto.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w kwocie, która została określona w umowie spółki, a następnie wpisana w Rejestrze Sądowym.

Po nowelizacji ustawy wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. została zmieniona z 50 000 zł na 5 000 zł!