Articles tagged with: likwidacja spółki

Likwidacja w spółkach

Likwidacja to postępowanie prowadzone zarówno w spółkach osobowych, jak i kapitałowych. Zasadniczym celem likwidacji jest spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie bieżących spraw przedsiębiorstwa.

Spółki kapitałowe wymagają likwidacji w celu wykreślenia ich z rejestru.

Postępowanie likwidacyjne w spółkach

– Spółka jawna:
Rozwiązanie działalności następuje wraz z wykreśleniem spółki z rejestru sądowego. Likwidacja przeprowadzana jest w celu spieniężenia majątku. Otwarcie likwidacji następuje wraz z pojawieniem się przyczyn rozwiązania podmiotu, do których zaliczyć możemy m.in jednomyślną uchwałę wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki lub śmierć któregoś ze wspólników.

– Spółka partnerska i komandytowa:
Likwidacja na takich zasadach, jak w spółce jawnej.

– Spółka komandytowo-akcyjna:
W celu likwidacji tego podmiotu należy zastosować odpowiednie przepisy. Likwidatorami są wyłącznie komplementariusze. Odejście od tego może stanowić uchwała walnego zgromadzenia lub statut.

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Likwidacja następuje w momencie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki lub ogłoszeniu jej upadłości. Dodatkowo o rozwiązaniu spółki może zadecydować sąd rejestrowy.

– Spółka akcyjna:
Likwidacja następuje w dniu uprawomocnienia orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, a także w momencie powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki przez walne zgromadzenie. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

Rozwiązanie spółki z o.o.

rozwiazanie-spolki-zoo

 

 

Czasem bywa tak, że pojawia się konieczność rozwiązania spółki, którą założyliśmy i w której działanie włożyliśmy tyle starań. Ale taka czasem bywa, że działalność gospodarcza się nie powodzi lub pojawiają się inne czynniki, które zmuszają Nas do takiej decyzji. Przepisy prawa wyliczają kilka powodów, które mogą stać się przyczyną rozwiązania spółki z o.o. :

  1. czynniki, które zostały przewidziane w umowie spółki
  2. uchwała wspólników, która będzie mówić o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę( taka uchwała musi zostać stwierdzona protokołem, który podpisany został przez notariusza)
  3. ogłoszenie upadłości spółki
  4. inne przyczyny, które przewidziane zostały prawem

Mogą również pojawić się takie przyczyny, które spowodują, że Sąd sam będzie musiał rozwiązać spółkę, będzie tak kiedy:

  1. nie została zawarta umowa spółki, która stanowi podstawy jej działania
  2. przedmiot działalności jaki  został określony w umowie jest sprzeczny z prawem
  3. umowa spółki, która została sporządzona nie zawiera niezbędnych elementów, które będą określać kapitał zakładowy, przedmiot działalności, itd.
  4. osoby, które podpisały umowę spółki nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili kiedy taką umowę podpisywały

Tak więc jest kilka powodów, które mogą doprowadzić do rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Część ich wynika z zaniedbań wspólników spółki, którzy nie koniecznie zdobyli wszystkie niezbędne informację na temat w jaki sposób założyć spółkę. W takich sytuacjach warto się zastanowić czy nie lepiej skorzystać z usługi rejestracji spółki, które proponują wyspecjalizowane firmy lub kupić gotową spółkę, która daje możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej już w ciągu jednego dnia.

Rozwiązanie spółki z o.o.

Aby wspólnicy mogli rozwiązać spółkę muszą wystąpić okoliczności, które taką decyzję będą uzasadniać:

♦ pojawią się okoliczności jakie wspólnicy przewidzieli w umowie spółki
♦ zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, w której podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki
♦ zgromadzenie wspólników postanowiło przenieść siedzibę spółki za granicę
♦ ogłoszona została upadłość spółki
♦ inne przyczyny np. przejęcie spółki przez inną spółkę, połączenie się spółek w wyniku, którego powstała jedna spółka, podział spółki

Spółki z o.o. nie będzie można rozwiązać jeśli od dnia kiedy dokonano wpisu do KRS nie upłynęło 5 lat.

Sąd orzeka o rozwiązaniu spółki wyrokiem w sytuacji kiedy jeden z wspólników lub członków zarządu wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie spółki, działalność jaką prowadziła spółka była niebezpieczna i nie zgodna z obowiązującymi normami prawnymi.

Może też pojawić się taka sytuacja, że sąd z urzędu rozwiąże spółkę z o.o. wtedy gdy nie została zawarta umowa, przedmiot działalności spółki jest niezgodny z prawem, umowa nie zawiera odpowiednich elementów. Te wszystkie braki spółka może naprawić,  wtedy nie dojdzie do rozwiązania z urzędu.

Likwidacja spółki z o.o.

Założyliśmy spółkę ale niestety działalność się nie powodzi, pojawiły się okoliczności, które zmuszają wspólników do podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. W przypadku takiej sytuacji proces  rozwiązanie spółki będzie poprzedzała likwidacja spółki.

Podczas takiego procesu jak likwidacja spółka będzie musiała uregulować wszystkie swoje bieżące sprawy, wycenić majątek, jeśli tak ustalono podzielić go pomiędzy wspólników. Spółka z o.o. należy do spółek kapitałowych, jednych z bardziej skomplikowanych form prawnych i tutaj proces likwidacji jest obowiązkowy nawet w sytuacji kiedy spółka nie podjęła żadnej działalności gospodarczej.

Proces likwidacyjny rusza z dniem, w którym uprawomocniło się orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki. W trakcie takiego procesu do firmy spółki należy dodać dopisek „ w likwidacji ”.

Likwidacja nie jest ostatecznym proces, który zmierza do rozwiązania spółki. Są sytuacje, w których wspólnicy mogą nie doprowadzić do likwidacji spółki.