Articles tagged with: przekształcenie spółki

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to czynność polegająca na zmianie formy prawnej spółki. Podmiot w wyniku przekształcenia traci swoją dotychczasową formę prawną i w dniu przekształcenia kontynuuje swoje istnienie w innej, nowej formie. Wszystkie spółki handlowe mogą być przekształcane w inne spółki handlowe.

Wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej. Spółka przekształcona ma swoje prawa i obowiązki, przysługujące jej w całości i niezmiennie. Z dniem, w który spółka zostaje przekształcona, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenia spółki można dokonać w kilku krokach:

a). sporządzając plan przekształcenia z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta,
b). podejmując uchwałę o przekształceniu spółki,
c). powołując członków organów spółki przekształconej lub określając wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją,
d). zawierając umowę albo podpisując statut spółki przekształconej,
e). dokonując w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślając spółkę przekształcaną.

Przeczytaj także: Ile kosztuje gotowa spółka?

Z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową


przeksztalcenie-w-spolke-zooProwadzimy działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa ale widzimy konieczność przekształceń w spółkę kapitałową. Czy taki proces jest możliwy, jeśli tak to jak on będzie wyglądał?

Możliwe jest takie przekształcenie, nastąpi ono wraz z chwilą wpisu przekształconego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym, że sami prowadziliśmy działalność staniemy się jedynym wspólnikiem Naszej nowo powstałej spółki.

Jakie czynności musimy wykonać aby proces przekształcenia przebiegł pomyślnie ?

→ stworzeniu planu według, którego będzie następować zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego, taki plan musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta, który dokona badania planu przekształceniowego

→ złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia o przekształceniu

→ powołanie członków, którzy będą wchodzić w skład poszczególnych organów spółki

→ zawarcie umowy spółki

→ wpisanie spółki przekształconej do KRS

Musimy pamiętać o tym, że do 3 lat od momentu, w którym przekształciliśmy działalność w spółkę będziemy odpowiadać za zobowiązania finansowe, które powstały przed dniem przekształcenia.