Articles tagged with: rejestracja spółki

Spółko akcyjna w ogranizacji

spolka-akcyjna-w-organizacjiKolejną, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką kapitałową jest spółka akcyjna. Cieszy się ona znacznie mniejszą popularnością wśród przedsiębiorców z uwagi na konieczność wniesienia bardzo wysokiego kapitału zakładowego w kwocie 100 000 zł. Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą objęcia przez akcjonariuszy wszystkich akcji spółki i funkcjonuje do momentu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie spółki akcyjnej oraz jej zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców powinno nastąpić w okresie 6 miesięcy od momentu podpisania statutu spółki, a nie od chwili zawiązania spółki akcyjnej. Tak więc faza organizacyjne spółki może trwać której niż 6 miesięcy. Spółka akcyjna w organizacji nie posiada osobowości prawnej, jej firma powinna zawierać dodatkowo stwierdzenie „spółka w organizacji”. W przypadku takiej spółki odpowiedzialność solidarną za zobowiązania finansowe spółki ponosi sama spółka oraz podmioty, które w imieniu spółki działają. Akcjonariusz spółki będzie całkowicie wolny od zobowiązań spółki w sytuacji kiedy wniesie cały swój wkład, wyjątkiem jest jednak sytuacja kiedy pełni ona rolę reprezentanta spółki wtedy z racji pełnionej funkcji nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności.

Podmiotami, które mogą reprezentować spółkę w organizacji mogą być wszyscy założyciele spółki, czyli osoby, które podpisały statut spółki, działające łącznie lub też pełnomocnik, który został wybrany jednomyślną uchwałą założycieli spółki.

Gotowa spółka w 2015 roku

gotowa-spolkaRok 2015 niesie ze sobą zmiany w prawie, czy dotyczyć one będą zakupu gotowej spółki ? Tak jak do tej pory zainteresowane podmioty gospodarcze będą miały możliwość podjęcia działalności gospodarczej poprzez zakup gotowej spółki. W tym zakresie nie pojawiły się żadne nowe wytyczne prawne, które miałyby wpływ na proces zakupu spółki lub jej sprzedaż.

Nowe regulacje obowiązują w obszarze rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu uproszczenia całej procedury podmioty gospodarcze uzyskają od razu numer NIP oraz REGON, które niezbędne są do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Konieczne będzie także zawężenie w formularzu zakresu działalności spółki do 10 numerów PKD, umowa spółki pozostanie bez zmian, w niej wspólnicy będą mogli podać nieograniczony obszar działania.

Gotowa spółka w dalszym ciągu jest idealną alternatywą dla tradycyjnej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, pomimo kolejnych udogodnień przedsiębiorcy i tak będą musieli czekać na załatwienie wszystkich formalności, których wykonanie nie koniecznie będzie zależne wyłącznie od samych przedsiębiorców. Zakup gotowej spółki to sposób na płynne podjęcie działalności gospodarczej w bardzo krótkim czasie, bez niepotrzebnych nerwów i straty czasu.

Wszystkie podmioty gospodarcze, które zainteresowane są podjęcie działalności gospodarczej w 2015 roku powinny zastanowić nad zakupem gotowej spółki.

Nieprawidłowy wniosek o rejestrację spółki

rejestracja-spolkiDecydując się na rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólnicy szczególną uwagę muszą zwrócić na wniosek, bo jeżeli wniosek nie zostanie złożony na odpowiednim formularzu urzędowym, opłacony, wypełniony w sposób prawidłowy zostanie zwrócony. Zgodnie z ustawą o KRS podmiot gospodarczy nie zostanie wezwany do uzupełnienia braków.

Jeśli wniosek zostanie wspólnikom zwrócony przy pierwszym wpisie spółki do KRS może być on ponownie złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zwrocie. Błąd, który skutkować będzie zwróceniem wniosku może pojawić się nie tylko w formularzu KRS-W3 i innych załącznikach ale także w umowie spółki lub oświadczeniach złożonych przez zarząd.

Najczęściej popełniane są takie błędy jak:

  • nieprawidłowe oznaczenie wspólników,
  • błędy dotyczące wysokości kapitału zakładowego spółki i sumy udziałów,
  • wpisanie niepoprawnej nazwy miejscowości, w której spółka ma siedzibę.

W przypadku nie uzupełnienia w wymaganym terminie braków stwierdzonych przez sąd rejestrowy, wydane zostaje postanowienie, od którego wspólnicy spółki mają prawo złożyć apelacje.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że sąd nie może odmówić wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców odwołując się do drobnych nieścisłości, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego jeśli ich usunięcie związane jest z niewspółmiernymi kosztami.

Nazwa dla spółki

 

firma-spolkiJedną z charakterystycznych cech każdej spółki jest jej nazwa, która wyróżnia spółkę na tle innych spółek. Na rynku działają różne spółki, każda z nich stosuje się do odpowiednich regulacji prawnych, które stanowią wytyczne według, których kształtowana jest nazwa każdej z spółek.

SPÓŁKA CYWILNA – firma spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników, dopuszczalne jest zamieszczanie tylko pierwszej litery imion, nazwisk jednak nie można w żaden sposób modyfikować, dodatkowo umieszcza się oznaczenie dla formy sprawnej tj. określenie spółka cywilna, S.C.

SPÓŁKA JAWNA – w firmie takiej spółki należy ująć nazwisko lub nazwę przynajmniej jednego wspólnika oraz dodatkowo musi pojawić się oznaczenie spółka jawna ( można stosować skrót sp.j. ).

SPÓŁKA PARTNERSKA – nazwa takiej spółki powinna zawierać w sobie co najmniej nazwisko jednego z partnerów oraz oznaczenie charakterystyczne dla spółki partnerskiej, dodatek w postaci ” i partner „, ” i partnerzy „, ” spółka partnerska ” ( można stosować skrót sp.p.).

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” ( ewentualnie skrót sp.k. ). W sytuacji kiedy komplementariuszem jest osoba prawna, nazwa spółki powinna zawierać pełną firmę tej osoby prawnej. Nazwisko komandytariusza nie można umieszczać w nazwie spółki komandytowej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – firma (nazwa) spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz uzupełnienie „spółka komandytowo-akcyjna”, w obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu „S.K.A.”.

SPÓŁKA PRAWNA ( spółka z o.o., spółka akcyjna ) – nazwa spółki z o.o. może mieć dowolną formę, musi jednak zawierać oznaczenie, które będzie wskazywać na formę prawną spółki.

Zanim podejmiesz działalność gospodarczą…

rejestracja-spolkiPodjęcie działalności gospodarczej na rynku to bardzo pracochłonne i trudne przedsięwzięcie. Młodego przedsiębiorcę czeka wiele wyzwań i przeszkód, z którymi będzie musiał sobie poradzisz. Zanim jednak rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej warto się dobrze przygotować i wziąć pod uwagę różne rozwiązanie jakie możliwe są na rynku. Konieczne będzie opracowanie biznesplanu, który umożliwi uporządkowanie wszystkich planów i pozwoli na stworzenie harmonogramu zgodnie, z którym będzie można realizować planowane przedsięwzięcie. Pomysł to nie wszystko przedsiębiorca musi wykonać analizę mocnych i słabych stron a także listę zagrożeń i szans. Analiza SWOT, pomoże w określeniu czy planowana inwestycja ma szansę zaistnieć na rynku. Kiedy już pomysł na firmę jest opracowany warto jest przeanalizować sposób w jaki zostanie ona założona. Jest kilka możliwości z jakich może skorzystać podmiot gospodarczy:

1. Samodzielna rejestracja działalności gospodarczej w odpowiedniej instytucji ( Urzędzie Gminy, Krajowym Rejestrze Sądowym ). Opcja wygodna w przypadku bardzo prostych form prawnych, które nie wymagają znajomości przepisów prawnych oraz konieczności spełnienia wielu formalności.

2. Rejestracja z pomocą wyspecjalizowanego podmiotu gospodarczego. W sytuacji kiedy forma prawna jest bardziej wymagająca i samodzielnie podjęcie się próby rejestracji działalności będzie się wiązać z mnóstwem formalności.

3. Zakup gotowego już podmiotu : nowa,gotowa spółka z o.o., spółka stażowa lub spółka, która już działa na rynku. Wszystko zależy jakie cechy liczą się dla podmiotu, który planuję założyć własną firmę. Gotowa spółka to możliwość zakupu firmy, która posiada wszystkie dokumenty rejestracyjne, nie jest ograniczona żadnymi umowami, nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. Z kolei zakup działającej już spółki to oferta, która wiąże się z pewnymi ograniczeniami w postaci zatrudnionych pracowników, specyfiki działalności, zobowiązań finansowych.

Gotowa spółka z o.o., spółka działająca na rynku każde rozwiązanie ma wady i zalety. Decyzja należy do przedsiębiorcy, to on wie najlepiej czego potrzebuje.

Zakup gotowej spółki czy rejestracja spółki ?

zakup-spolki-czy-rejestracjaProwadzenie własnej działalności to pomysł na życie wielu osób, niestety proces ten wymaga wykonania wielu formalności. Wszystko zależny jaką formę działalności gospodarczej wybierze podmiot. Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które chcą podjąć działanie na rynku jest zakup gotowej spółki. Dlaczego? Skorzystanie z takiej opcji to możliwość podjęcia działalności w ciągu 1 dnia. Firmy w swojej ofercie posiadają gotowe spółki, które mają wszystkie niezbędne dokumenty rejestracyjne, umowa jest sporządzona w takim sposób, że zainteresowany podmiot może dowolnie wybrać zakres działalności. Gotowa spółka nie posiada zadłużenia, potwierdzone jest to aktem notarialnym.

Drugą możliwością z jakiej mogą skorzystać jednostki gospodarcze jest usługa rejestracji spółki. W przypadku bardziej skomplikowanych form spółek wiąże się z pewnymi procedurami, które należy wykonać. Firmy zajmujące się rejestracją spółek oferują pomoc w przejściu całego procesu rejestracyjnego wraz z usługą doradztwa w wątpliwych kwestiach. Usługa rejestracji obejmuje swoim zakres bardziej skomplikowane rodzaje spółek, które wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gotowa spółka oraz rejestracja spółek to oferty, które zostały opracowane specjalnie dla osób, które cenią sobie czas. Jeśli podmiot gospodarczy w bardzo szybkim czasie chce rozpocząć działalność gospodarczą lepszym rozwiązaniem będzie gotowa spółka, bo w przypadku usługi rejestracji spółki, niektórych czynności nie da się przyspieszyć ze względu na urzędowe procedury.

Zobacz też:

Start dzięki gotowej spółce
Zakup gotowej spółki

Koszt założenia spółki z o.o.


koszt-zalozenia-spolkiZakładamy działalność gospodarczą, wybraliśmy już formę prawną Naszej firmy będzie to spółka z o.o., czyli forma, która najczęściej wybierana jest przez podmioty gospodarcze. Droga do rozpoczęcia działalności jest daleka, bo najpierw musimy podpisać umowę spółki, dokonać rejestracji Naszej spółki w KRS i potem dopiero może cieszyć się własną firmą. Z jakimi kosztami musimy się liczyć zakładając spółkę?

1. Koszty notarialne związane z sporządzeniem umowy spółki, wymagana jest forma aktu notarialnego, zależne są od wysokości kapitału zakładowego jaki wniesiony zostanie do spółki.

2. Koszty wiążące się z zasadą jednego okienka , będziemy musieli zrobić odpisy umowy spółki,  trafią one do akt a także do Urzędu Skarbowego.

3. Podatek, dobrze Nam znane obciążenie pojawi się także w przypadku rejestracji spółki będzie on równy 0,5 % wysokości kapitału zakładowego.

4. Wydatki jakie poniesiemy w związku z dokonaniem wpisu do KRS ( opłata sądowa).

5. Koszty związane z innymi czynnościami takimi jak notarialne potwierdzenie podpisów wspólników czy wydatki wiążące się z pełnomocnikiem.

Założenie spółki będzie Nas troszkę kosztować, może poszczególne kwoty jakie będziemy musieli zapłacić nie będą jakieś ogromne ale razem będą stanowić dość duże obciążenie. Porównywalny koszt a nawet mniejszy będzie jeśli nie my zajmiemy się rejestracją spółki tylko wyspecjalizowane firmę. Ta możliwość zapewnia także szybkość i profesjonalizm. Warto więc zrobić kalkulację, która możliwość da Nam więcej korzyści.

Dokumentacja związana z spółką z o.o.

jakie-dokumenty-dla-spolki

Żaden przedsiębiorca nie lubi formalności, które związane są z działalnością gospodarczą . Niestety jest ona nie odłącznym elementem, ponieważ większość operacji jakie dokonuję się w gospodarce wiąże się z pewnymi formalnościami, które należy wykonać, żeby transakcja doszła do skutku. Spółka z o.o. to forma prawna wybierana najczęściej przez przedsiębiorców, cieszy się ogromnym ich zainteresowaniem. Jak to bywa z każdym przedsiębiorstwem także w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , żeby powstała trzeba dopełnić szeregu formalności związanych z rozpoczynaniem działalności.

Najważniejszym dokumentem  jest  umowa spółki , która stanowi podstawę jej utworzenia. Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, takie wymagania znajdziemy w przepisach prawnych , nie zachowanie takiej formy spowoduje, że spółka nie zostanie zawiązana.

Kolejna dokumentacja bardzo ważna w tworzeniu spółki to wnioski związane z numerami jakie musi pozyskać spółka w urzędach , żeby mogła rozpocząć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca w sytuacji kiedy sam zajmuje się sprawami związanymi z założeniem spółki będziemy musiał wypełnić:

KRS W3 ↔ jest to wniosek o rejestrację  przedsiębiorców w rejestrze przedsiębiorców przeznaczony dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępny jest na oficjalnie stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

NIP 2  ↔ formularz jaki będzie musiał wypełnić przedsiębiorca w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej ( NIP )

RG-1 ↔ wniosek, który służy uzyskaniu przez podmiot REGON

Do tych głównych wniosków poszczególne urzędu wymagają także złożenie załączników, które zawierają niezbędne informację. Każdy podmiot gospodarczy jaki funkcjonuję w gospodarce musi przejść przez etap rejestracji i zmierzyć się z wnioskami, różnymi formularzami. Jeśli wnioski zostaną wypełnione  prawidłowo nie powinny się pojawić problemy z pozyskaniem numeru KRS, NIP, REGON .

Jak prowadzić spółkę z o.o.?

jak-prowadzic-spolke

Przeszyliśmy z problemami lub bez przez etap rejestracji spółki i czas zacząć działać. Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo czasochłonny i skomplikowany proces. Musimy dobrze zarządzać posiadanym kapitałem i aktywami, żeby osiągać jak największe zyski i żeby Nasza firma świetnie się rozwijała. Jak się pewnie każdy domyśla jest to ciężkie do osiągnięcia zwłaszcza teraz w czasie tak niestabilnej gospodarki. Pojawia się mnóstwo informacji na temat firm, które jednak sobie nie poradziły i musiały ogłosić upadłość . Każdy przedsiębiorca musi się dobrze zastanowić jak prowadzić spółę z o.o. żeby osiągać sukcesy.

Czasem jednak przedsiębiorcy popełniają błędy, warto przyjrzeć się jakie błędy pojawiają się najczęściej  żeby w przyszłości ich uniknąć, oto kilka z nich:

→ członek zarządu podpisuję umowę z prowadzoną przez siebie spółką czyli tak jakby podpisywał umowę z samym sobą, taka czynność jest nie ważna, bezskuteczna, w takich przypadkach spółka powinna powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował sprawy spółki

→ przy dokonywaniu wpłat wspólnicy zapominają, że prowadzenie działalności w formie spółki rządzi się swoimi prawami, wpłaty powinny mieć określony tytuł prawny

→ naruszanie zasady nienaruszalności kapitału zakładowego poprzez wypłatę wspólnikom wynagrodzenie z części kapitału zakładowego, takiej czynności nie można dokonać, bez względu na to za jakie usługi ma zostać wypłacone wynagrodzenie

→ nie ujawnianie danych spółki podczas różnych operacji gospodarczych, nie podawanie wiadomości na temat spółki może powodować to, że  członkowie zarządu otrzymają karę finansową

Jest wiele aspektów, w których prowadzący sprawy spółki może popełniać błędy. To naturalne, że wiele rzeczy trzeba się dopiero nauczyć, żeby móc w odpowiedni sposób zarządzać spółkę. Pozyskiwanie informacji , korzystanie z doświadczeń innych to jeden ze sposób jak ustrzec się błędów w zarządzaniu spółką z o.o.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą najpierw ma obowiązek zarejestrowania swojego podmiotu w odpowiednim rejestrze. Spółki z o.o. należy rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym ale na przykład przedsiębiorcy, którzy działają w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa lub jako spółka cywilna rejestrują swoją działalność w CEIDG.

Jest to ewidencja, która obowiązuje od 1 lipca 2011 roku i prowadzona jest przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne więc przedsiębiorca nie musi się martwić o koszty.

Ewidencja ta została stworzona w celu zaoszczędzenia czasu podmiotom gospodarczym a także zmniejszenia formalności jakie wiążą się z założeniem własnej działalności. Zyskujemy możliwość zarejestrowania się za pomocą internetu.

W CEIDG znajdziemy wszystkie niezbędne informację na temat przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Informację są jawne, więc każdy zainteresowany podmiot może z nich skorzystać.

Zadania jakie ma spełniać CEIDG to :

1. ewidencja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność ( osób fizycznych, spółek cywilnych )

2. ułatwienie w dostępie do informacji o przedsiębiorcach, bezpłatny wgląd do informacji, aktualizacja danych

Przedsiębiorca, który zamierza założyć własną firmę ma możliwość pozyskania informacji na temat konkurencji jaka już działa na rynku a osoba, która będzie chciała zainwestować środki w jakieś niewielkie przedsięwzięcia w formie spółki cywilnej czy jednoosobowej działalności może sprawdzić jakie podmioty działają na rynku i w co ma możliwość zainwestować.

 

rejestracja-ceidg