Articles tagged with: rejestracja spółki

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności gospodarczej


gotowa-spolka-zooSpółka z o.o. jest jedną z ulubionych form prawnych przedsiębiorców. Najczęściej zakładając nowy podmiot rynkowy przedsiębiorca sięga właśnie po spółkę z o.o.. Jeśli by zapytać dlaczego wybór pada na spółkę z o.o. każdy odpowie inaczej, bo liczą się dla niego inne priorytety.

Zauważyć jednak można, że wśród odpowiedzi często pojawiają się zalety dotyczące wysokości kapitału zakładowego i ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania.

Dlaczego spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności jest tak popularna?

Na początku drogi do sukcesu dla każdego liczy się ograniczenie kosztów, bo niestety ale rozpoczęcie działalności wiąże się z ogromnymi wydatkami, trzeba więc szukać oszczędności. Jeśli przedsiębiorca ma wybierać pośród  spółek kapitałowych i ma mieć na uwadze ograniczenia wkładów na pewno wybierze spółkę z o.o.. W przypadku tej spółki kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 000 zł. Jedynie ? Dla kogoś może to być duża kwota pieniędzy ale porównując ją z kapitałem spółki akcyjnej, który wynosi 100 000 zł, jest nie wielka. Przedsiębiorca może na początku wpłacić tą minimalną wielkość a z biegiem czasu, kiedy jego działalność nabierze rozwoju będzie mógł powiększyć wielkość kapitału zakładowego.

Każdy posiada jakiś majątek prywatny, ogromnej wartości lub niewielki, ale ma on często ogromną wartość niematerialną, jest czymś ważnym dla przedsiębiorcy. Jeśli coś jest wartościowego każdy chce to chronić. Taką możliwość zabezpieczenia majątku własnego daje właśnie spółka z o.o.. Każdy z wspólników wnosi do niej wkłady jakie zaliczane są do majątku spółki i zazwyczaj tylko je może utracić kiedy okaże się, że działalność się nie powiodła a spółka ma ogromne zobowiązania, które należy uregulować. Czasem pojawiają się sytuację, gdy wspólnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z własnego majątku ale ta sytuacja pojawia się rzadko i najczęściej dotyczy osób, które pełnią funkcję w zarządzie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo ciekawa forma działalności, odpowiednia także dla początkującego przedsiębiorcy.

Spółka cywilna

I nadszedł moment na spółkę cywilną wyróżniającą się z listy spółek pod wieloma względami.

Uważa się, że spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności. Może zostać założona przez dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców.

Jej funkcjonowanie jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym, sama spółka nie jest przedsiębiorcą to jej wspólnicy podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców. Przy jej tworzeniu obowiązują zasady podobne jak przy rejestracji działalności w formie indywidualnego przedsięwzięcia. Umowa takiej spółki musi zostać zawarta w formie pisemnej, zachowanie takiej formy jest obowiązkowe.
Spółka taka nie posiada osobowości prawnej więc zobowiązania pokrywane są z zarówno z majątku spółki jak i z majątku osobistego wspólników.

Spółka jest jedynie umową łączącą wspólników, nie stanowi samodzielnego podmiotu prawnego.
Wszystkiej zobowiązania jakie zaciągają wspólnicy spółki zaliczane są do zobowiązań wspólników, spółka nie zaciąga zobowiązań.

Dokumenty wymagane przy rejestracji spółki

Rejestracja spółki odbywa się w sądzie rejonowym, jest to organ, który działa według pewnych norm i reguł, w związku z czym proces rejestracji też będzie się wiązał się z odpowiednimi procedurami.

Kiedy podmiot gospodarczy rejestrując  spółkę musi pamiętać, że należy dostarczyć do sądu wszystkie dokumenty wymagane przy rejestracji spółki.

Umowa spółki, wzory podpisów wszystkich członków zarządu – to dokumenty notarialne jakie będą koniecznie w procesie rejestracji. Umowa musi być w formie aktu notarialnego a podpisy członków zarządu muszą być notarialnie potwierdzone. Nie zachowanie takiej formy spowoduje, że spółka nie zostanie zarejestrowana.

Formularze rejestracyjne – sąd rejonowy jak każdy urząd ma swoje wymagane wzory dokumentów jakie trzeba będzie wypełnić i dostarczyć:

1. KRS-WE formularz, który będzie zawierać wszystkie dane na temat wspólników spółki
2. KRS-WK formularz przeznaczony dla zarządu, tutaj powinny się znaleźć informacje na temat wszystkich członków zarządu
3. KRS-WM formularz, w którym spółka określić musi czym będzie się zajmować, jakie będzie jej przedmiot działalności

Wyżej wymienione formularze są podstawowymi dokumentami jakie będą wymagane, mogą pojawić się także inne załączniki.

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestrują  spółkę w sądzie rejonowym przedsiębiorca czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, właściwie od niego wszystko się zaczyna. Dowiedzmy się może coś więcej na temat KRS, skoro jest to taki ważny element  tworzenie spółki.
Rejestr ten swoje początki wziął z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r., tak naprawdę zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2001 roku. , prowadzony jest przez wydziały sądów rejonowych.
Funkcję jaką pełni to dostarczanie cennych informacji na temat podmiotów działających na rynku, ich form organizacyjnych a przede wszystkim na temat ich sytuacji majątkowej i finansowej co jest najważniejsze z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów. Każdy podmiot gospodarczy, które jest zarejestrowany w KRS ma prowadzone akta w formie papierowej.

Pojawiają się 3 rejestry:
1) Rejestr Przedsiębiorców
2) Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki
3) Rejestr Dłużników

Przyszły przedsiębiorca ma możliwość wyboru 3 form rejestracji: osobiście w właściwym sądzie rejonowym, za pomocą poczty a także przez internet. Obecnie na rynku pojawiła się też czwarta możliwość, dokonanie rejestracji za pomocą firmy, która oferuje usługi w tym zakresie.
Z momentem dokonanie wpisu podmiot uzyskuje zdolność do czynności prawnych a wybrane podmioty osobowość prawną.
Taka rejestracja podmiotu gospodarczego w KRS i ewentualne wprowadzanie jakiś zmian podlega opłacie sądowej, której wysokość jeśli chodzi o dokonanie wpisu waha się w granicach 250-500 zł.

Rejestracja Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
– forma spółki kapitałowej, która uzyskuje osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy jaki wspólnicy muszą wnieść w momencie jej zakładania wynosi 5000 zł, za zobowiązania spółka odpowiada swoim własnym majątkiem ( WYJĄTEK: kiedy dochodzie należności wobec spółki okaże się bezskuteczne odpowiedzialnością może zostać obarczony jej zarząd ). Jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

 

Tradycyjna sposób rejestracji SPÓŁKI :

 

1. UMOWA
Zanim przedsiębiorca uda się do sądu rejonowego musi sporządzić umowę spółki, obowiązkiem jest stworzenie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nie ważności. Umowa musi zawierać niezbędne elementy i w całej swojej formie musi być zgodna z obowiązującym prawem inaczej nie dojdzie do zawiązania spółki.

2. WNIOSEK
Dostarczenie wniosku do właściwego sądu rejonowego( właściwy co do siedziby spółki ), musi on zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu. Do wniosku należy dołączyć umowę spółki oraz oświadczenia jej wspólników o wniesionym w pełnej wysokości kapitale początkowym.

3. JEDNO OKIENKO
Sąd rejonowy na rejestrację podmiotu ma 14 dni. Następnie wyślę do odpowiednich urzędów wnioski.
a) do Urzędu Skarbowego, który nadaje NIP
b) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c) do Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON
W praktyce cała ta procedura realizowana w związku z wprowadzoną zasadą jednego okienka wydłuża proces całej rejestracji

4. KONTO
Aby nowo powstała spółka mogła w pełni prowadzić działalność musi założyć konto bankowe, które musi zaktualizować w poszczególnych urzędach.

 

INTERNET sposobem na rejestrowanie spółki?

Należy założyć konto w systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, konto ma obowiązek założyć każdy ze wspólników. Po dokonaniu rejestracji można wypełniać wniosek. Wniosek musi zostać podpisany ( w formie podpisu elektronicznego ) przez wszystkich wspólników. W ciągu 7 dni należy dostarczyć do Sądu wzory podpisów wspólników. Przy tej formie rejestracji nie obowiązuje zasada jednego okienka. Samodzielnie należy się udać do Urzędów w celu uzyskania potrzebnych numerów NIP, REGON czy zgłosić wspólników do ubezpieczenia społecznego.
Zaletą tej formy jest możliwość wniesienia kapitału początkowego po rejestracji a nie jak w przypadku pierwszego sposobu przed złożeniem wniosku.

 

Każda z tych form wymaga poświęcenia czasu, dobrej znajomości prawa. Nasza Firma oferuje możliwość dokonania rejestracji, co odbędzie się bez zbędnych problemów i formalności. Można również kupić Gotową Spółkę co umożliwi rozpoczęcie działalności w ciągu 24 h i zaoszczędzenie cennego czasu.