Articles tagged with: spółka z o.o.

Zarząd w spółce z o.o.

W każdym przedsięwzięciu potrzebna jest osoba, która cały proces będzie koordynować i nadzorować. Inaczej pewnie jego realizacja byłaby niemożliwa a na pewno bardziej czasochłonna.
Prowadzenie działalności to proces bardzo złożony i gdyby nie było organu nadzorującego, wszystko wymknęłoby się spod kontroli. Działalność takiego podmiotu nie powiodłaby się.

Taką rolę koordynatora pełni w spółce z o.o. zarząd.
W skład jego wchodzi jeden  bądź większa liczba członków,  jest wybierany przez walne zgromadzenie drogą uchwały. Członkiem zarządu może zostać wspólnik spółki albo osoba z zewnątrz, która ze spółką nie jest związana.
Członek zarządu może zostać odwołany z swojej funkcji, może również sam z niej zrezygnować.

Do głównych zadać zarządu będzie należało:
→ prowadzenie spraw spółki – podejmowanie decyzji gospodarczych, podejmowanie czynności sądowych
→ reprezentacja spółki na zewnątrz

Wszystkie kompetencje jakie posiada zarząd będą wynikać z przepisów prawa, postanowień zawartych w umowie spółki oraz regulaminu jaki został stworzony przez zarząd.

Rozwiązanie spółki z o.o.

Aby wspólnicy mogli rozwiązać spółkę muszą wystąpić okoliczności, które taką decyzję będą uzasadniać:

♦ pojawią się okoliczności jakie wspólnicy przewidzieli w umowie spółki
♦ zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, w której podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki
♦ zgromadzenie wspólników postanowiło przenieść siedzibę spółki za granicę
♦ ogłoszona została upadłość spółki
♦ inne przyczyny np. przejęcie spółki przez inną spółkę, połączenie się spółek w wyniku, którego powstała jedna spółka, podział spółki

Spółki z o.o. nie będzie można rozwiązać jeśli od dnia kiedy dokonano wpisu do KRS nie upłynęło 5 lat.

Sąd orzeka o rozwiązaniu spółki wyrokiem w sytuacji kiedy jeden z wspólników lub członków zarządu wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie spółki, działalność jaką prowadziła spółka była niebezpieczna i nie zgodna z obowiązującymi normami prawnymi.

Może też pojawić się taka sytuacja, że sąd z urzędu rozwiąże spółkę z o.o. wtedy gdy nie została zawarta umowa, przedmiot działalności spółki jest niezgodny z prawem, umowa nie zawiera odpowiednich elementów. Te wszystkie braki spółka może naprawić,  wtedy nie dojdzie do rozwiązania z urzędu.

Likwidacja spółki z o.o.

Założyliśmy spółkę ale niestety działalność się nie powodzi, pojawiły się okoliczności, które zmuszają wspólników do podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. W przypadku takiej sytuacji proces  rozwiązanie spółki będzie poprzedzała likwidacja spółki.

Podczas takiego procesu jak likwidacja spółka będzie musiała uregulować wszystkie swoje bieżące sprawy, wycenić majątek, jeśli tak ustalono podzielić go pomiędzy wspólników. Spółka z o.o. należy do spółek kapitałowych, jednych z bardziej skomplikowanych form prawnych i tutaj proces likwidacji jest obowiązkowy nawet w sytuacji kiedy spółka nie podjęła żadnej działalności gospodarczej.

Proces likwidacyjny rusza z dniem, w którym uprawomocniło się orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki. W trakcie takiego procesu do firmy spółki należy dodać dopisek „ w likwidacji ”.

Likwidacja nie jest ostatecznym proces, który zmierza do rozwiązania spółki. Są sytuacje, w których wspólnicy mogą nie doprowadzić do likwidacji spółki.

Kto może być wspólnikiem w spółce z o.o.

Zakładając spółkę trzeba dobrze dobrać sobie wspólników, bo przecież ciężko pracuje się w warunkach, w których nikt nikogo nie słucha i każdy postępuję zgodnie z własnymi poglądami nie licząc się z opinią innych. Do grona wspólników spółki z o.o. może dołączyć :

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna – podmiot, który zgodnie z regulacjami prawnymi zyskuję osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS, osobami prawnymi są: spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie
  • ułomna osoba prawna – to jednostki, którym prawo przyznaję zdolność do czynności prawnych, nie posiadają one osobowości prawnej tj. mają ograniczony zakres praw, do ułomnych osób prawnych należą wspólnoty mieszkaniowe, spółki akcyjne w organizacji, spółki osobowe, stowarzyszenie zwykłe

Wspólnikiem w spółce z o.o. może być każdy podmiot gospodarczy.

Zysk w spółce z o.o.

Zakładając firmę przedsiębiorca ma zazwyczaj za główny cel tak organizować działalność, żeby osiągnąć zyski.

W spółce z o.o. taki wypracowany zysk może zostać przeznaczony na :

↔ wypłaty dla wspólników
↔ pozostawiony w spółce

Jeśli zarząd postanowi, że część zysku będzie wypłacona akcjonariuszom, w przypadku spółki z o.o., będzie to zrobione w formie dywidendy.
Dywidenda – część zysku netto jaka jest przeznaczona do wypłacenia wspólnikom lub akcjonariuszom.

Z kolei zysk jaki spółka postanowi zostawić i nie dzielić go pomiędzy członków może wykorzystać w różny sposób:

  • przekazać na określony fundusz ( zapasowy, rezerwowy)
  • przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych
  • zasilić konto ZFŚŚ
  • wypłacić nagrody dla pracowników
  • wpłacić środki na cele dobroczynne

Zakup Gotowej Spółki

Pomysł na własną działalność? Jest.

Chęć walki z wszystkimi formalnościami? Brak.

Chęć zaoszczędzenia czasu i bezproblemowy start ? Jest.

Jeśli takie odpowiedzi dasz na wyżej postawione pytania, nie czekaj skorzystaj z alternatyw jakie daje rynek.
Zakup Gotowej Spółki to idealne rozwiązanie dla Ciebie i każdego przyszłego przedsiębiorcy, który chce uprościć sobie funkcjonowanie na rynku, na którym i tak istnieje już mnóstwo zbędnych formalności.

Gotowa Spółka, da Ci możliwość podjęcia działania od razu , nie trzeba czekać aż wszystkie sprawy zostaną załatwione, numery potrzebne do rozpoczęcia działalności pozyskane.

Otrzymujesz już gotowy podmiot prawny, który musisz tylko ukształtować według swoich pomysłów. Kupując Gotową Spółkę masz możliwość wprowadzania zmian w nazwie, przedmiocie działania itd.

Masz ogromne możliwości, czemu więc z nich nie skorzystać.

Spółka z o.o. w organizacji

Podmioty gospodarcze zakładając działalność w formie spółki wiedzą, że najpierw muszą podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego a potem należy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W połowie tej drogi pojawia się coś takiego jak Spółka z o.o. w organizacji. Jest to podmiot, nie zarejestrowany w pełni, może normalnie prowadzić działalność gospodarczą zawierać umowy, ale nie posiada najważniejszej cechy spółek kapitałowych tj. osobowości prawnej.

Okres pomiędzy umową a wpisem do KRS to czas jaki spółka ma na zorganizowanie swoich wewnętrznych struktur. Wspólnicy muszą wybrać zarząd, który będzie się zajmować sprawami spółki i reprezentacją spółki na zewnątrz. To czas jaki spółka powinna wykorzystać aby stworzyć sobie jak najlepsze warunki do funkcjonowania.

Spółka z o.o. w organizacji jest przykładem prowadzenia działalności w przejściowym etapie. Nie trzeba czekać z działaniem aż do momentu wpisu do KRS i uzyskania osobowości prawnej.

Nowy wspólnik w spółce z o.o.

Działalność się powodzi, spółka ma już ugruntowaną pozycję na rynku a do grona wspólników chce dołączyć nowy wspólnik?
Jak to może wyglądać?

Cała procedura włączenia do grona nowego wspólnika musi się odbyć drogą sądową. Wniosek o dokonanie zmiany w składzie osobowym spółki należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym co do siedziby spółki.
Do takiego wniosku zarząd nie musi dołączać dokumentów, które będą potwierdzały przejście na nowego wspólnika udziałów. Może pojawić się sytuacja, że są uzna takie dokumenty za koniecznie, wtedy dopiero trzeba je będzie dostarczyć wcześniej nie ma takiej potrzeby.

Dane osobowe nowego wspólnika, wielkość posiadanego przez niego udziału należy odnotować w księdze udziałów, istnieje także obowiązek stworzenie nowej listy wspólników, która musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu.

Kiedy już wszystkie zmiany zostaną wprowadzone nową listę wspólników należy dostarczyć do sądu w przypadku kiedy nowy wspólnik będzie posiadał co najmniej 10 proc. udziałów w spółce. W pozostałych przypadkach wymagane jest jedynie ujawnienie nowej listy wspólników w aktach spółki.

Spółka z.o.o – forma prawna wybierana najczęściej

Już w wstępnej fazie zakładania działalności podmiot gospodarczy musi dokonać bardzo ważnego wyboru, który będzie decydował o powodzeniu jego przedsięwzięcia. Każdy przyszły przedsiębiorca ma bardzo duży wybór jeśli chodzi o formę prawną w jakiej będzie działał na rynku.
Można zauważyć, że największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Dlaczego?

Dla każdego podmiotu powody wybory mogą być inne bo kieruję się własnymi odczuciami.
Największą zaletą tej spółki kapitałowej może być niewielka wysokość kapitału zakładowego. Jest to 5 000 zł, podczas gdy w przypadku spółki akcyjnej taki kapitał wynosi 100 000 zł, to ogromna różnica.
Spółka z o.o. w związku, że jest spółka kapitałową odpowiada za zobowiązania wyłączenie majątkiem własnym spółki. Wspólnicy mogą czuć się bezpiecznie, bo ich własny majątek nie będzie podlegał egzekucji, trzeba tutaj dodać, że jednak czasem pojawią się wyjątkiem.
Zaletą może też być fakt, że nazwa takiej spółki może być dowolna, przedsiębiorca może puścić wodze fantazji musi jedynie pamiętać o tym, że w nazwie musi się pojawić dopisek spółka z o.o.

Spółka z o.o. komandytowa

Na rynku istnieje już wiele form organizacyjnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą. Uwagę zwraca spółka z o.o. komandytowa, która powoli zaczyna zjednywać sobie zwolenników.

Ta postać spółki to połączenie bardzo popularnej spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Te dwie formy spółek wiele dzieli a jednak przedsiębiorcy zaczęli je łączyć. Spółka komandytowa w odróżnieniu od spółki z o.o jest spółka osobową i posiada jedynie zdolność do czynności prawnych. Ogromna różnica pojawia się w odpowiedzialności wspólników za powstałe zobowiązania, ponieważ w spółce z o.o. jako spółce kapitałowej posiadającej osobowość prawną za zobowiązania odpowiada spółka własnym majątkiem a w spółce komandytowej to wspólnicy narażają swój majątek.
Powstało więc połączenie tych dwóch rodzajów prowadzenia działalności w postaci jednej spółki. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wspólników zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności. W spółce z o.o. komandytowej, spółka z o.o. pojawia się najczęściej jako jeden ze wspólników, jej charakterystyczną cechą jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania więc mimo, że jest wspólnikiem spółki osobowej będzie odpowiadać tylko do wysokości własnego majątku. Zajmuje się ona także prowadzeniem spraw spółki, ma powołany zarząd więc to ułatwia jej dokonywanie wszystkich czynności. Prowadzeniem działalności i osiąganiem dochodu zajmuje się przede wszystkim spółka komandytowa. Kolejną zaletą jaka się pojawia jest uniknięcie podwójnego opodatkowania w przypadku spółki z o.o.
Spółka z o.o. komandytowa to bardzo ciekawa i specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Daje podmiotom szereg nowych możliwości.