Articles tagged with: spółka z o.o.

Spółka z.o.o – forma prawna wybierana najczęściej

Już w wstępnej fazie zakładania działalności podmiot gospodarczy musi dokonać bardzo ważnego wyboru, który będzie decydował o powodzeniu jego przedsięwzięcia. Każdy przyszły przedsiębiorca ma bardzo duży wybór jeśli chodzi o formę prawną w jakiej będzie działał na rynku.
Można zauważyć, że największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Dlaczego?

Dla każdego podmiotu powody wybory mogą być inne bo kieruję się własnymi odczuciami.
Największą zaletą tej spółki kapitałowej może być niewielka wysokość kapitału zakładowego. Jest to 5 000 zł, podczas gdy w przypadku spółki akcyjnej taki kapitał wynosi 100 000 zł, to ogromna różnica.
Spółka z o.o. w związku, że jest spółka kapitałową odpowiada za zobowiązania wyłączenie majątkiem własnym spółki. Wspólnicy mogą czuć się bezpiecznie, bo ich własny majątek nie będzie podlegał egzekucji, trzeba tutaj dodać, że jednak czasem pojawią się wyjątkiem.
Zaletą może też być fakt, że nazwa takiej spółki może być dowolna, przedsiębiorca może puścić wodze fantazji musi jedynie pamiętać o tym, że w nazwie musi się pojawić dopisek spółka z o.o.

Spółka z o.o. komandytowa

Na rynku istnieje już wiele form organizacyjnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą. Uwagę zwraca spółka z o.o. komandytowa, która powoli zaczyna zjednywać sobie zwolenników.

Ta postać spółki to połączenie bardzo popularnej spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Te dwie formy spółek wiele dzieli a jednak przedsiębiorcy zaczęli je łączyć. Spółka komandytowa w odróżnieniu od spółki z o.o jest spółka osobową i posiada jedynie zdolność do czynności prawnych. Ogromna różnica pojawia się w odpowiedzialności wspólników za powstałe zobowiązania, ponieważ w spółce z o.o. jako spółce kapitałowej posiadającej osobowość prawną za zobowiązania odpowiada spółka własnym majątkiem a w spółce komandytowej to wspólnicy narażają swój majątek.
Powstało więc połączenie tych dwóch rodzajów prowadzenia działalności w postaci jednej spółki. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wspólników zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności. W spółce z o.o. komandytowej, spółka z o.o. pojawia się najczęściej jako jeden ze wspólników, jej charakterystyczną cechą jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania więc mimo, że jest wspólnikiem spółki osobowej będzie odpowiadać tylko do wysokości własnego majątku. Zajmuje się ona także prowadzeniem spraw spółki, ma powołany zarząd więc to ułatwia jej dokonywanie wszystkich czynności. Prowadzeniem działalności i osiąganiem dochodu zajmuje się przede wszystkim spółka komandytowa. Kolejną zaletą jaka się pojawia jest uniknięcie podwójnego opodatkowania w przypadku spółki z o.o.
Spółka z o.o. komandytowa to bardzo ciekawa i specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Daje podmiotom szereg nowych możliwości.

To teraz obowiązki wspólników spółki z o.o.

Była już mowa o prawach jakie przysługują wspólnikom to teraz poznajmy ich obowiązki, które mogą wynikać z Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowy spółki.

↔ najważniejszym obowiązkiem jaki muszą spełnić wspólnicy spółki z o.o. jest wniesienie wkładu jaki został przewidziany w umowie spółki, dzięki temu pozyskają oni udział w spółce a spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sągowego i pozyska osobowość prawną, wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników są do dyspozycji zarządu

↔ kolejnym obowiązkiem będzie wpłata kapitału pieniężnego, są to dopłaty mające na celu zwiększenia majątku posiadanego przez spółkę, taki wkład pieniężny może być w formie gotówki, przelewu na konto, przekazu, czeku, z wyłączeniem np. weksla

↔ w umowie spółki może zostać określone, że jeden ze wspólników ma obowiązek wnoszenia cyklicznie świadczenia niepieniężnego, tak sytuacja może pojawić się kiedy spółka zajmuje się produkcją drewnianych okien a jeden ze wspólników posiada tartak, będzie więc miał obowiązek np. dostarczania drewna

↔ pojawia się także obowiązek uzupełnienia niepełnego wkładu niepieniężnego, obowiązek taki ma zarówno wspólnik, który nie dokonał pełnego wniesienia aportu jak i zarząd spółki

Prawa wspólników w spółce z o.o.

Wszyscy wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa ( wyjątki mogą się pojawić w związku z zapisami w ustawie lub umowie spółki).

Najważniejsze prawa jakie posiadają wspólnicy spółki z o.o.

 

1) Prawo do brania udziału i zawierania głosów podczas zgromadzenia wspólników

– każdy z wspólników posiada co najmniej jeden głos, może ale nie musi brać udziału w zgromadzeniu wspólników a także głosować za niego może pełnomocnik ( pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nie ważności)

2) Prawo do dywidendy czyli zysku jaki uzyskała spółka

– wypłata dywidendy przysługuję tym wspólnikom, którzy w chwili podjęcia uchwały o podziale zysku posiadali udział  w spółce, istnieje możliwość wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy, zysk przypadający do podziału dzieli się proporcjonalnie chyba, że umowa spółki przewiduje inny podział

3) Prawo do nadzorowania działalności spółki

– w każdej chwili wspólnik może mieć wgląd do dokumentacji spółki, sporządzać bilans na własne potrzeby , takie prawo może być wyłączone w umowie spółki , a także zarząd może odmówić wspólnikowi prawa do uzyskania informacji jeśli jest obawa, że wspólnik wykorzysta pozyskane informację przeciwko spółce

4) Prawo do wyłączenia wspólnika

– prawo posiadają wspólnicy, którzy posiadają połowę kapitału zakładowego, o tym czy wspólnik zostanie wyłączony ostatecznie decyduję sąd

5) Prawo do zbywania udziałów

– prawo to może zostać ograniczone w umowie spółki,  przy zbyciu udziałów obowiązuje forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi

6) Dodatkowe prawa:

  • wgląd do księgi udziałów
  • prawo do zwrotu wniesionych dopłat
  • wystąpienie do sądu aby spółka została rozwiązana
  • do żądania przeprowadzenia tajnego głosowania
  • do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia