Articles tagged with: spółka z o.o.

To teraz obowiązki wspólników spółki z o.o.

Była już mowa o prawach jakie przysługują wspólnikom to teraz poznajmy ich obowiązki, które mogą wynikać z Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowy spółki.

↔ najważniejszym obowiązkiem jaki muszą spełnić wspólnicy spółki z o.o. jest wniesienie wkładu jaki został przewidziany w umowie spółki, dzięki temu pozyskają oni udział w spółce a spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sągowego i pozyska osobowość prawną, wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników są do dyspozycji zarządu

↔ kolejnym obowiązkiem będzie wpłata kapitału pieniężnego, są to dopłaty mające na celu zwiększenia majątku posiadanego przez spółkę, taki wkład pieniężny może być w formie gotówki, przelewu na konto, przekazu, czeku, z wyłączeniem np. weksla

↔ w umowie spółki może zostać określone, że jeden ze wspólników ma obowiązek wnoszenia cyklicznie świadczenia niepieniężnego, tak sytuacja może pojawić się kiedy spółka zajmuje się produkcją drewnianych okien a jeden ze wspólników posiada tartak, będzie więc miał obowiązek np. dostarczania drewna

↔ pojawia się także obowiązek uzupełnienia niepełnego wkładu niepieniężnego, obowiązek taki ma zarówno wspólnik, który nie dokonał pełnego wniesienia aportu jak i zarząd spółki

Prawa wspólników w spółce z o.o.

Wszyscy wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa ( wyjątki mogą się pojawić w związku z zapisami w ustawie lub umowie spółki).

Najważniejsze prawa jakie posiadają wspólnicy spółki z o.o.

 

1) Prawo do brania udziału i zawierania głosów podczas zgromadzenia wspólników

– każdy z wspólników posiada co najmniej jeden głos, może ale nie musi brać udziału w zgromadzeniu wspólników a także głosować za niego może pełnomocnik ( pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nie ważności)

2) Prawo do dywidendy czyli zysku jaki uzyskała spółka

– wypłata dywidendy przysługuję tym wspólnikom, którzy w chwili podjęcia uchwały o podziale zysku posiadali udział  w spółce, istnieje możliwość wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy, zysk przypadający do podziału dzieli się proporcjonalnie chyba, że umowa spółki przewiduje inny podział

3) Prawo do nadzorowania działalności spółki

– w każdej chwili wspólnik może mieć wgląd do dokumentacji spółki, sporządzać bilans na własne potrzeby , takie prawo może być wyłączone w umowie spółki , a także zarząd może odmówić wspólnikowi prawa do uzyskania informacji jeśli jest obawa, że wspólnik wykorzysta pozyskane informację przeciwko spółce

4) Prawo do wyłączenia wspólnika

– prawo posiadają wspólnicy, którzy posiadają połowę kapitału zakładowego, o tym czy wspólnik zostanie wyłączony ostatecznie decyduję sąd

5) Prawo do zbywania udziałów

– prawo to może zostać ograniczone w umowie spółki,  przy zbyciu udziałów obowiązuje forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi

6) Dodatkowe prawa:

  • wgląd do księgi udziałów
  • prawo do zwrotu wniesionych dopłat
  • wystąpienie do sądu aby spółka została rozwiązana
  • do żądania przeprowadzenia tajnego głosowania
  • do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia