Articles tagged with: spółka

Spółka akcyjna

Spółka ta należy do innej grupy spółek niż pozostałe spółki jakie już były scharakteryzowane. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną .

Proces tworzenie takiej spółki jest skomplikowany i wymaga czasu. Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób. Aby utworzyć spółkę akcyjną musi zostać sporządzony statut spółki.

Spółka akcyjna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółek kapitałowych pojawia się kapitał zakładowy jaki musi zostać wniesiony do spółki. W przypadku spółki akcyjnej jest on bardzo wysoki i wynosi aż 100 000 zł.

Spółki kapitałowe to już bardziej złożone formy działalności i ich reprezentacją zajmuje się organy, które  zostały wybrane przez wspólników. W przypadku spółki akcyjnej jest to zarząd, powoływany przez radę nadzorczą maksymalnie na 5 lat, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółka akcyjna płaci podatek dochodowy od osób prawnych i ma obowiązek prowadzić pełną księgowość.

Spółka kapitałowa to forma działalności przeznaczona do prowadzenia raczej bardzo dużych przedsięwzięć.

Spółka cywilna

I nadszedł moment na spółkę cywilną wyróżniającą się z listy spółek pod wieloma względami.

Uważa się, że spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności. Może zostać założona przez dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców.

Jej funkcjonowanie jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym, sama spółka nie jest przedsiębiorcą to jej wspólnicy podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców. Przy jej tworzeniu obowiązują zasady podobne jak przy rejestracji działalności w formie indywidualnego przedsięwzięcia. Umowa takiej spółki musi zostać zawarta w formie pisemnej, zachowanie takiej formy jest obowiązkowe.
Spółka taka nie posiada osobowości prawnej więc zobowiązania pokrywane są z zarówno z majątku spółki jak i z majątku osobistego wspólników.

Spółka jest jedynie umową łączącą wspólników, nie stanowi samodzielnego podmiotu prawnego.
Wszystkiej zobowiązania jakie zaciągają wspólnicy spółki zaliczane są do zobowiązań wspólników, spółka nie zaciąga zobowiązań.

Spółki kapitałowe

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności jest spółka z o.o. Jest to forma prawna, która należy do grupy spółek kapitałowych, których działalność opiera się na posiadanym kapitale. Spośród innych form prowadzenia działalności odróżnia je ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Regulację prawne na temat tych spółek zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. Sprawami spółek kapitałowych zajmuje się specjalnie powołany do tego celu zarząd i to on zajmuje się prowadzeniem i reprezentowaniem spraw spółki. Każda z spółek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się:

»  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o. ) – aby założyć spółkę wspólnicy muszą wznieść kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, wartość jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł, udziałowcy w takiej spółce spotykają się na zgromadzeniu wspólników. Spółka z o.o. może powstać w dowolnym celu, który będzie zgodny z prawem.

» Spółkę akcyjną ( S.A. ) – tutaj kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł a wartość nominalna jednej akcji równa się 1 zł, akcjonariusze spółki w celu ustalenia ważnych zagadnień spotykają się na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Spółki kapitałowe są często wybierane przez podmioty do prowadzenia działalności. Są ciekawymi formami prawnymi, zapewniają bezpieczeństwo osobistego majątku wspólników, podmioty ryzykują najczęściej wyłącznie wkłady jakie wnieśli na kapitał zakładowy.

To teraz obowiązki wspólników spółki z o.o.

Była już mowa o prawach jakie przysługują wspólnikom to teraz poznajmy ich obowiązki, które mogą wynikać z Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowy spółki.

↔ najważniejszym obowiązkiem jaki muszą spełnić wspólnicy spółki z o.o. jest wniesienie wkładu jaki został przewidziany w umowie spółki, dzięki temu pozyskają oni udział w spółce a spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sągowego i pozyska osobowość prawną, wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników są do dyspozycji zarządu

↔ kolejnym obowiązkiem będzie wpłata kapitału pieniężnego, są to dopłaty mające na celu zwiększenia majątku posiadanego przez spółkę, taki wkład pieniężny może być w formie gotówki, przelewu na konto, przekazu, czeku, z wyłączeniem np. weksla

↔ w umowie spółki może zostać określone, że jeden ze wspólników ma obowiązek wnoszenia cyklicznie świadczenia niepieniężnego, tak sytuacja może pojawić się kiedy spółka zajmuje się produkcją drewnianych okien a jeden ze wspólników posiada tartak, będzie więc miał obowiązek np. dostarczania drewna

↔ pojawia się także obowiązek uzupełnienia niepełnego wkładu niepieniężnego, obowiązek taki ma zarówno wspólnik, który nie dokonał pełnego wniesienia aportu jak i zarząd spółki