Articles tagged with: sprawozdanie finansowe

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Lista wymaganych dokumentów nie zmieniła się. Trzeba złożyć:

 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności,
 • uchwały zatwierdzające te dokumenty,
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie biegłego rewidenta.

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności wielu kategorii podmiotów będą musiały mieć formę elektroniczną i będą podpisywane z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Termin na złożenie dokumentów nie zmienił się i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

 1. Złożenie dokumentów przebieg procedury

Mając profil zaufanego e-PUAP, można założyć konto, które jest potrzebne do złożenia dokumentów.

Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu wybrać po kolei:

 • Bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowywanie i składanie zgłoszeń,
 • Dodaj zgłoszenie.

 

<font color=”black”

Wskaźniki finansowe w spółce

Przedsiębiorstwo chcąc generować lepszy zysk i zwiększyć efektywność swojej działalności powinno skupić się na kilku istotnych rzeczach. Bez wątpienia jednym z dokumentów jakie dostarcza informacje o bieżącej kondycji spółki jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe spółki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych. Dzięki zgranej współpracy spółka może dokonać analizy poszczególnego segmentu i ewentualnie wprowadzić niewielkie nowelizacje.

Podjęcie decyzji w sprawie inwestycji wymaga od jednostki określenia sytuacji finansowej jaka aktualnie panuje. Do tych czynności potrzebne będą różnorodne wskaźniki. Do głównej grupy zaliczają się:

 • wskaźniki rentowności

 • wskaźniki płynności

 • wskaźniki zadłużenia

Celem wskaźników rentowności jest powiązanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami oraz kapitałem własnym. Tłumaczy się to w ten sposób, że im wyższy wskaźnik rentowności tym lepsza jest sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza płynności finansowej danej jednostki przeprowadzana jest na podstawie przepływów środków pieniężnych w danym okresie, a także pod uwagę bierze się stan aktywów obrotowych oraz zobowiązań. Dzięki tym wskaźnikom przedsiębiorstwo określa swoją zdolność do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia w dużej części skierowane są do zewnętrznych jednostek. Są odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy. Wskaźniki te mówią o tym, jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i długi.