Articles tagged with: wspólnik spółki

Prawo kontroli wspólnika

Wspólnik, który ma prawo kontroli może sprawdzać dokumentację spółki oraz sporządzić bilans użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu w jego kwestii. Zarząd ma prawo odmowy wglądu do dokumentów spółki pod warunkiem, że istnieją podejrzenia o wykorzystaniu informacji w sposób sprzeczny z interesem podmiotu.

W sytuacji, gdy wspólnik potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień od zarządu to może realizować to żądanie w formie pisemnej lub ustnej.

Prawo wspólnika powinno być realizowane w godzinach urzędowania spółki podejmowane przez niego działania zakłócają prawidłowe jej funkcjonowanie.
Wspólnik lub wspólnik wraz z upoważnioną przez siebie osobą (np. prokurentem) może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Uchwała wspólników spółki z o.o.


zakup-gotowej-spolkiJedną z ważniejszych ról w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Zgromadzenie Wspólników, to ono podejmuję najważniejsze decyzję związane z sprawami spółki z o.o. określane mianem uchwał. Oczywiste jest, że nie zawsze musimy się zgadzać z tym co ustaliło Zgromadzenie, tylko czy my jako pojedynczy wspólnik możemy coś zrobić, żeby decyzja nie weszła w życie. A może zmuszeni jesteśmy do  zaakceptowania decyzji większości?

Możemy podjąć działania jeśli Zgromadzenie ustaliło uchwałę, która jest sprzeczna z umową spółki, z powszechnie przyjętymi zasadami czy narusza przepisy obowiązującego prawa. Kodeks spółek handlowych dał wspólnikowi dwie możliwości, które pozwalają na poddanie takiego sprzecznego przepisu w wątpliwość.

Pierwsza możliwość jaką mamy to wniesienie powództwa o uchylenie uchwały wspólników, takie prawo przysługuję Nam jeśli podczas Zgromadzenia głosowaliśmy przeciwko uchwale, nie podając uzasadnienia nie dopuszczona Nas do udziału w obradach. Możemy to zrobić w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję o podjęciu uchwały.

Druga możliwość jaką mamy do wyboru to wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, na takie działanie przepisy prawa dają Nam 6 miesięcy czyli znacznie więcej czasu niż w przypadku pierwszej metody. Tą metodę możemy zastosować tylko jeśli uchwała będzie sprzeczna z ogólnie obowiązującymi normami prawa.

Jeśli uważamy, że uchwała narusza jakieś normy to pozew musimy wnieść do sądu okręgowego, który właściwy jest ze względu na siedzibę Naszej spółki. Za każdą uchwałę, którą będzie zaskarżać musimy wnieść opłatę.