Zawyżenie aportu w spółce

W przypadku, gdy wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu zobowiązani są do wyrównania brakującej wartości (jeżeli spółka została zgłoszona do rejestru).

Istotne jest, że wspólnicy spółki z o.o. oraz zarząd nie mogą zostać zwolnieni od odpowiedzialności za zawyżenie wartości wkładów niepieniężnych.

Warto wspomnieć o tym, że spółka może domagać się od całości albo części należnego spółce świadczenia albo od jednego wspólnika lub członka zarządu lub też od wszystkich zobowiązanych łącznie.

W przypadku braku uregulowania wartości spółka może skierować sprawę do sądu.

Podział zysku w spółce z o.o. – poznaj nasz artykuł!

O kapitale zakładowym

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą, należy mieć na uwadze obowiązek uregulowania wkładu stanowiącego kapitał zakładowy. W poszczególnych spółkach kwota kapitału zakładowego jest różna i tym sposobem:
– w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 5 000 zł,
– w spółce komandytowo-akcyjnej jest to 50 000 zł,
– w spółce akcyjnej jest to 100 000 zł,
– w spółdzielni europejskiej jest to 30 000 euro,
– w spółce europejskiej jest to 120 000 zł.

W wielu przypadkach kapitał zakładowy jest uważany za miernik wiarygodności danego przedsiębiorstwa, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Otóż żaden z obowiązujących przepisów prawa nie zabrania wspólnikom dysponować kapitałem założycielskim. Tym sposobem może okazać się, że spółka zarejestrowana z wysokim kapitałem, posiada w rzeczywistości bardzo niewielką część tego kapitału, a nawet może być na skraju bankructwa. Sytuacja może również być odwrotna, co oznacza, że w spółkach o niewielkim kapitale zakładowym może kryć się bardzo dobrze prosperująca firma.

Zmiana w KRS

Wiadomości dotyczące spółek w jednym miejscu!

****

 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, czyli rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
– rejestru przedsiębiorców,
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestru dłużników niewypłacalnych.

Została podpisana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzająca zmiany dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw oraz usprawnienie działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany?
– konieczność składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – możliwość dokonywania analiz danych na temat funkcjonowania firmy;
– likwidacja Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego;
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Likwidacja spółki jawnej i przekazanie jej majątku

W przypadku likwidacji spółki jawnej pozostaje jej majątek, który należy rozdysponować pomiędzy poszczególnych wspólników. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem także samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego i nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Zasady likwidacji spółki jawnej reguluje Kodeks spółek handlowych. Jej likwidatorami są wszyscy wspólnicy spółki. Mogą oni także powołać na likwidatorów spośród siebie jak również spoza swojego grona.

Jeżeli zobowiązania spółki zostaną uregulowane wówczas majątek podlega podziałowi pomiędzy wspólników. Takie przekazanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Za przychód, który podlega opodatkowaniu nie uznaje się otrzymanych przez wspólników w wyniku likwidacji spółki jawnej, składników majątku innych niż środki pieniężnych.

Usługi dla biznesu

Jest coraz więcej potrzeb firm związanych z ich poprawnym funkcjonowaniem. Dla powstających spółek potrzebne są miejsca, gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Konieczne są też usługi biur rachunkowych w zakresie prowadzenia księgowości, kadr i płac czy doradztwa finansowego.

Wielu funkcjonujących lub powstających dopiero przedsiębiorstw korzysta z doradztwa podatkowego, księgowego oraz prawnego. Również wiele osób, prowadzących już swoje firmy, korzysta z usług aktualizacji danych w KRS.

Usług dla biznesu jest wiele – jedne bardziej specjalistyczne, drugie mniej, ale zawsze jest to spore wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc w formie doradztwa i wynajmu wirtualnych biur jest szczególnie docenia przez początkujących przedsiębiorców. Ale czy korzystanie z nich nie jest zbyt kosztowne? Może się wydawać, że jest to prawda, ale w rzeczywistości okazuje się odwrotnie, a wszystko to za sprawą rozwiązania jakim jest outsourcing.

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładając taką działalność przedsiębiorca zobowiązany jest do podania numerów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności.

Podczas wyboru PKD należy uważać, gdyż istnieje zakazana lista kodów PKD dla spółki z o.o..

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z – Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z – Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Pojawił się nowy projekt ustawy o CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Jego celem jest Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom umieszczanie w CEIDG informacji na temat udzielonych pełnomocnictwo oraz prokurentów.

Zmiany w kwestii zawieszania działalności gospodarczej:
– przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo;
– w przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Po wprowadzeniu nowych przepisów przedsiębiorcy nie będą musieli płacić za złożenie wniosku w CEIDG.

Każdy właściciel firmy powinien zadbać o to, aby informacje o jego firmie były aktualne, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku przewidywane są kary.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie następowało w przypadku:
– trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
– gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.

 

Przeczytaj:

Elektroniczna rejestracja spółki – w jaki sposób otworzyć biznes przez Internet?

Rodzaje spółek

Spółki stanowią rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych, których działania warunkuje statut lub umowa.

Wyróżniamy:
Spółki prawa administracyjnego – łączą osoby powołane do kontrolowania wspólnych przedsięwzięć.

Spółki prawa cywilnego – jej działanie warunkuje Kodeks Cywilny. Nie posiada zatem żadnych praw ani obowiązków, nie posiada także majątku, w obrocie występują przedsiębiorcy, będący wspólnikami spółki.

Spółki prawa handlowego – odrębne podmioty prawa tworzone na podstawie odpowiednich umów.

Spółki osobowe:
– spółka jawna
– spółka partnerska
– spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna

Spółki kapitałowe:
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółka akcyjna

Spółki paneuropejskie:
– spółka europejska
– europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Istnieją spółki, które ze względu na ich nietypowe cechy nazywane są lwimi spółkami, bądź spółkami cichymi. W Polsce prowadzenie działalności w postaci takiej spółki jest zakazane.

Ulga na start

Osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej będą mogły skorzystać z ulgi na start, która zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku.

Ulga na start polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które są obowiązkowe przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Nie każdy jednak może skorzystać z tej ulgi, gdyż należy spełniać określone w przepisach wymagania.

Podmioty upoważnione do skorzystania z ulgi na start to przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy:

 • po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą,
 • podejmują działalność kolejny raz, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności,
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Wprowadzenie ulgi na start ma za zadanie zachęcić osoby do podejmowania działalności gospodarczej w naszym kraju. Ulga ta jest nieobowiązkowa, przedsiębiorca, który nie będzie chciał z niej korzystać musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Firma w mieszkaniu a koszty

Aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców postanawia otworzyć firmę w swoim prywatnym mieszkaniu. Jest to opcja, która pozwala odliczyć im niektóre wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Ważne jest jednak to, aby rozdzielać wydatki o charakterze prywatnym od tych związanych w firmą.

1. Czynsz – jeśli do prowadzenia działalności wykorzystywana jest część mieszkania należy odliczyć procentowy udział tej części do całości mieszkania.
2. Media – przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia części kosztów, najlepiej jeśli mają założone osobne liczniki, pozwalające określić jaką część energii, wody czy innych mediów zużywają na potrzeby prowadzonej działalności.
3. Telefon i internet – na podstawie bilingów można określić koszty poniesione z tytułu rozmów służbowych. Niestety do kosztów uzyskania przychodów nie można odliczyć abonamentu na telefon prywatny czy internet jeśli jest on ponoszony stale, niezależnie od tego czy był niewykorzystywany celach służbowych. Inaczej sprawa wygląda jeśli przedsiębiorca zakupi telefon lub założy internet na potrzeby firmy.
4. Kredyt hipoteczny – jeśli przedsiębiorca wziął kredyt na mieszkania a następnie otworzył firmę może odliczać odsetki kredytu w takiej części jaka przypada na powierzchnię wykorzystywaną na działalność.
5. Zakup mebli – jeśli będą one wykorzystywane tylko na potrzeby działalności można odliczyć wydatek an ich zakup.
6. Remont – wydatki poniesione w ramach remontu można odliczyć w części w jakiej przypadają na część mieszkania wykorzystywaną na prowadzenie firmy.