Rejestracja spółek, a ich kapitały zakładowe

Każdy przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności, musi być świadomy obowiązku wniesienia kapitału zakładowego, z którego kwotami należy się koniecznie zaznajomić. Poniżej prezentujemy kwoty kapitałów zakładowych w poszczególnych spółkach.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ → 5 000 złotych
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA → 50 000 złotych
SPÓŁKA AKCYJNA → 100 000 złotych
SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA → 30 000 euro
SPÓŁKA EUROPEJSKA → 120 000 euro

Niejednokrotnie można spotkać się ze stwierdzeniem, iż miernik wiarygodności przedsiębiorstwa mierzony jest właśnie wysokością wniesionego wkładu. Jednak nie do końca jest to prawidłowe stwierdzenie. Okazuje się bowiem, iż w żadnej ustawie nie broni się wspólnikom dysponowania wniesionym kapitałem założycielskim. W związku z tym, w praktyce często bywa tak, iż zarejestrowana firma z wniesionym olbrzymim kapitałem zakładowym, okazuje się być na skraju bankructwa. Tak samo zasada ta działa w drugim kierunku, a mianowicie spółki o niskiej wartości kapitału zakładowego, mogą być w rzeczywistości bardzo dobrze prosperującymi dużymi korporacjami, z którymi naprawdę warto współpracować.

Co zaliczamy do oszustw podatkowych?

Przepisy prawa obowiązującego w Polsce, definiują oszustwo podatkowe jako umyślne podejmowanie działań mających na celu uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenia jego wartości. W świetle prawa prowadzenie takich działań, uważane jest za przestępstwo i podlega karze wymierzanej przez odpowiedni sąd. Oszustwa te zostały uznane przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej za przestępstwa gospodarcze.

Do nielegalnych form unikania podatków zaliczamy:
– fałszywe kwalifikowanie podatków,
– fałszowanie informacji na temat niewypłacalności firmy,
– utajenie istotnych przedmiotów opodatkowania,
– zatajenia rozliczeń oraz transakcji podatkowych.

Z pewnością ciekawostką okażą się dla Państwa statystyki z poprzednich lat, a mianowicie:
– w 2012 roku inspektorzy skarbowi wykryli i udowodnili oszustwa podatkowe na kwotę 3,7 mld zł,
– w 2013 roku kwota ta wzrosła prawie dwukrotnie i wyniosła 6,4 mld zł,
– w 2014 roku kwota ta była już znacznie wyższa, gdyż wyniosła 10,2 mld zł.

Sprawdź jakie podatki występują w spółce z o.o.!

Istota insourcingu

Bardziej znanym pojęciem z tej kategorii z pewnością jest outsourcing. Jednak tytułowy insourcing stanowi do niego pewne przeciwieństwo. Działanie to polega na przekazywaniu procesów lub niektórych działań biznesowych jednostki wykonywanych przez firmy zewnętrzne do wyodrębnionych oraz wyspecjalizowanych w tym kierunku jednostek organizacyjnych wewnątrz firmy.

Bardzo często można spotkać się z opinią, że outsourcing jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym dla prowadzonych przedsiębiorstw. W przypadku insourcingu jest podobnie, aczkolwiek te działania doskonale sprawdzają się w sytuacji przeprowadzania kontroli w procesach biznesowych.

Trzeba przyznać, iż insourcing okazuje się nie do końca korzystny dla finansów danej jednostki. W związku z tym warto pamiętać o tym, iż jeżeli firma zewnętrzna lepiej zajmie się niektórymi procesami w firmie, wówczas warto jej je powierzyć.

Tak, jak wszystko, tak również outsourcing i insourcing mają swoje wady oraz zalety. Jednak należy pamiętać o tym, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji, przeprowadzić dokładną analizę.

Spółki z rocznym stażem

W ostatnim czasie bardzo pożądane przez nowych przedsiębiorców stały się spółki stażowe. Są one nowymi podmiotami gotowymi rozpocząć prowadzenie działalności. Zakup takiej firmy pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości czasu, nerwów i pieniędzy.

Dlaczego warto kupić spółki z rocznym stażem?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada roczny staż jest jednostką w pełni założoną. Zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada numery: NIP, REGON, KRS oraz VAT. Zakup gotowej spółki trwa 1-2 dni.

Roczny staż sprawia, że spółka jest rentowna, godna zaufania oraz bardziej wiarygodna w oczach klientów, inwestorów, instytucji i banków. Jednostka z rocznym stażem ma większe szanse na pozyskanie kredytu z banku lub dofinansowania z Unii Europejskiej.

Roczne spółki stażowe, które oferujemy w sprzedaży są czyste, a ich zakup całkowicie bezpieczny! Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Straty/zyski nadzwyczajne

Zarówno zyski, jak i straty nadzwyczajne są następstwami zdarzeń losowych, które występują nieoczekiwanie oraz niepowtarzalnie poza normalnie prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać o tym, aby nie mylić ich ze stratami i zyskami, które ustalone zostały w sporządzanym rachunku zysków i strat, będącego efektem działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

Straty nadzwyczajne są skutkami zdarzeń trudnych do przewidzenia, które powstają niespodziewanie, poza działalnością, nie powodując ryzyka jej prowadzenia. W Ustawie o rachunkowości, straty nadzwyczajne zostały podzielone na losowe oraz pozostałe, nie wskazując przy tym konkretnych przykładów zdarzeń do nich zaliczanych.

Do księgowania tych zdarzeń służy konto „Straty nadzwyczajne”, a jego saldo na koniec roku obrotowego przenoszone jest na konto „Wynik finansowy”. Prezentowanie strat nadzwyczajnych przewidzianych w Ustawie o rachunkowości zabronione jest przez MSR, a więc Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Z kolei zyski nadzwyczajne są zyskami powstałymi w wyniku zdarzeń nieoczekiwanych, trudnych do przewidzenia, nie związanych z działalnością operacyjną, a także nie stwarzającą ryzyka jej prowadzenia.

Kontem, które służy do ich księgowania jest konto „Zyski nadzwyczajne” i również jego saldo jest przenoszone na „Wynik finansowy” pod koniec roku obrotowego. Również w przypadku zysków nadzwyczajnych, ich prezentowanie zostało zabronione w przepisach określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Wskaźniki finansowe w spółce

Przedsiębiorstwo chcąc generować lepszy zysk i zwiększyć efektywność swojej działalności powinno skupić się na kilku istotnych rzeczach. Bez wątpienia jednym z dokumentów jakie dostarcza informacje o bieżącej kondycji spółki jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe spółki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych. Dzięki zgranej współpracy spółka może dokonać analizy poszczególnego segmentu i ewentualnie wprowadzić niewielkie nowelizacje.

Podjęcie decyzji w sprawie inwestycji wymaga od jednostki określenia sytuacji finansowej jaka aktualnie panuje. Do tych czynności potrzebne będą różnorodne wskaźniki. Do głównej grupy zaliczają się:

  • wskaźniki rentowności

  • wskaźniki płynności

  • wskaźniki zadłużenia

Celem wskaźników rentowności jest powiązanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami oraz kapitałem własnym. Tłumaczy się to w ten sposób, że im wyższy wskaźnik rentowności tym lepsza jest sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza płynności finansowej danej jednostki przeprowadzana jest na podstawie przepływów środków pieniężnych w danym okresie, a także pod uwagę bierze się stan aktywów obrotowych oraz zobowiązań. Dzięki tym wskaźnikom przedsiębiorstwo określa swoją zdolność do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia w dużej części skierowane są do zewnętrznych jednostek. Są odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy. Wskaźniki te mówią o tym, jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i długi.

Własna spółka, a księgowość

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego jaką firmę prowadzi, jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej księgowości. Nie każdy jednak posiada ku temu wiedzę i doświadczenie, aby móc zająć się tym w odpowiedni sposób, który nie narazi firmy na konsekwencje. Prócz tego każdy rozsądny przedsiębiorca jest świadomy tego, że bardzo ciężko jest samodzielnie zajmować się księgowością i równocześnie prowadzić bieżące sprawy przedsiębiorstwa.

Problem pojawia się jednak w kwestii wyboru odpowiedniego biura rachunkowego do pomocy. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, czym kierować się przy wyborze owego biura. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić Państwu 3 podstawowe aspekty, pod którymi należy przeanalizować każde sprawdzane biuro rachunkowe.

Tak więc – czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?
1. Koniecznie upewnij się czy dane biuro działa legalnie. W tym celu należy zapytać o przedstawienie dokumentów rejestracyjnych.
2. Porozmawiaj z pracownikami biura, w celu upewnienia się czy Twoja firma zostanie powierzona w ręce osób w pełni profesjonalnych. Warto zapytać o to czy posiadają oni certyfikaty księgowe.
3. Zorientuj się w opiniach zarówno byłych, jak i obecnych Klientów. Warto także poszukać w Internecie forów, gdzie znaleźć można wiele cennych opinii, które mogą okazać się pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji.

gotowa-spolka

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to czynność polegająca na zmianie formy prawnej spółki. Podmiot w wyniku przekształcenia traci swoją dotychczasową formę prawną i w dniu przekształcenia kontynuuje swoje istnienie w innej, nowej formie. Wszystkie spółki handlowe mogą być przekształcane w inne spółki handlowe.

Wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej. Spółka przekształcona ma swoje prawa i obowiązki, przysługujące jej w całości i niezmiennie. Z dniem, w który spółka zostaje przekształcona, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenia spółki można dokonać w kilku krokach:

a). sporządzając plan przekształcenia z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta,
b). podejmując uchwałę o przekształceniu spółki,
c). powołując członków organów spółki przekształconej lub określając wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją,
d). zawierając umowę albo podpisując statut spółki przekształconej,
e). dokonując w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślając spółkę przekształcaną.

Przeczytaj także: Ile kosztuje gotowa spółka?

Spółki prawa handlowego – reprezentacja

Prawo obowiązujące w naszym kraju oferuje przyszłym przedsiębiorcom wachlarz form prawnych na założenie własnej działalności do wyboru. Jednak każda z tych form posiada inne cechy, swoje wady i zalety, dzięki czemu początkujący w świecie biznesu, mają możliwość dokonania najbardziej trafnego wyboru.

Bez wątpienia najczęściej wybieranymi formami są spółki prawa handlowego, aby jednak podjąć odpowiednią decyzję, należy wcześniej dokonać ich odpowiedniej analizy.

Jedną z kwestii, które różnią od siebie spółki jest sposób, jak również zasady ich reprezentowania. Poniżej przedstawiamy jak to wygląda w poszczególnych spółkach. Tym sposobem:

w spółce jawnej prawo do reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych ma każdy jej wspólnik,

w spółce partnerskiej każdy z partnerów ma możliwość, aby reprezentować ją samodzielnie, ale wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa danej spółki stanowi inaczej,

w spółce komandytowej prawo reprezentacji spółki posiadają komplementariusza, a wspólnicy będący komandytariuszami mogą pełnić jedynie rolę pełnomocników,

w spółce komandytowo-akcyjnej za reprezentowanie odpowiedzialni są komplementariusze,

w spółce z o.o., jak również spółce akcyjnej za reprezentację odpowiada zarząd, który składa się z co najmniej jednego członka, który dodatkowo prowadzi jej sprawy.

reprezentacja-spolki

Nowe pojęcie: CONTROLLING

Na czym polega controlling?
Jest to nic innego, jak ogół działań związanych z zarządzaniem danym przedsiębiorstwem. Pozwala to nie tylko wyszukiwać odpowiednie informacje, ale również planować oraz na bieżąco kontrolować rozwój firmy. Działania te w głównej mierze są prowadzone ze względu na kadrę kierowniczą, dla której informacje pozyskane w ramach controllingu są bardzo istotne w kwestii podejmowania ważnych firmowych decyzji.

Controlling obejmuje:
– określenie celów do zrealizowania,
– planowanie ich realizacji,
– sterowanie firmą w zakresie finansów,
– sterowanie firmą w zakresie skuteczności ekonomicznej,
– kontrowanie prowadzonych działań.

Rozróżniamy dwa rodzaje controllingu:
controlling strategiczny, który polega na nakierowaniu działań na realizację długookresowych celów przedsiębiorstwa,
controlling operatywny, który polega na skupieniu się na bieżących zagadnieniach finansowych danego przedsiębiorstwa.

 

controlling