Ulga na start

Osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej będą mogły skorzystać z ulgi na start, która zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku.

Ulga na start polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które są obowiązkowe przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Nie każdy jednak może skorzystać z tej ulgi, gdyż należy spełniać określone w przepisach wymagania.

Podmioty upoważnione do skorzystania z ulgi na start to przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy:

  • po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą,
  • podejmują działalność kolejny raz, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Wprowadzenie ulgi na start ma za zadanie zachęcić osoby do podejmowania działalności gospodarczej w naszym kraju. Ulga ta jest nieobowiązkowa, przedsiębiorca, który nie będzie chciał z niej korzystać musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Firma w mieszkaniu a koszty

Aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców postanawia otworzyć firmę w swoim prywatnym mieszkaniu. Jest to opcja, która pozwala odliczyć im niektóre wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Ważne jest jednak to, aby rozdzielać wydatki o charakterze prywatnym od tych związanych w firmą.

1. Czynsz – jeśli do prowadzenia działalności wykorzystywana jest część mieszkania należy odliczyć procentowy udział tej części do całości mieszkania.
2. Media – przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia części kosztów, najlepiej jeśli mają założone osobne liczniki, pozwalające określić jaką część energii, wody czy innych mediów zużywają na potrzeby prowadzonej działalności.
3. Telefon i internet – na podstawie bilingów można określić koszty poniesione z tytułu rozmów służbowych. Niestety do kosztów uzyskania przychodów nie można odliczyć abonamentu na telefon prywatny czy internet jeśli jest on ponoszony stale, niezależnie od tego czy był niewykorzystywany celach służbowych. Inaczej sprawa wygląda jeśli przedsiębiorca zakupi telefon lub założy internet na potrzeby firmy.
4. Kredyt hipoteczny – jeśli przedsiębiorca wziął kredyt na mieszkania a następnie otworzył firmę może odliczać odsetki kredytu w takiej części jaka przypada na powierzchnię wykorzystywaną na działalność.
5. Zakup mebli – jeśli będą one wykorzystywane tylko na potrzeby działalności można odliczyć wydatek an ich zakup.
6. Remont – wydatki poniesione w ramach remontu można odliczyć w części w jakiej przypadają na część mieszkania wykorzystywaną na prowadzenie firmy.

Łączenie spółek

Spółki – o czym powinieneś wiedzieć?

****

Istnieje możliwość łączenia spółek handlowych. Przewiduje to Kodeks Spółek Handlowych. Łączyć się mogą jedynie osoby prawne, czyli:
– spółki handlowe;
– spółdzielnie;
– przedsiębiorstwa państwowe;

Nie ma możliwości łączenia spółek cywilnych, ponieważ nie posiadają one osobowości prawnej oraz spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółka w upadłości.

Fazy łączenia spółek
– faza managerska – inicjatywa połączenia spółki podejmuje zarząd
– faza decyzyjna – zarządy spółek zwołują zgromadzenie wspólników, na których uchwały muszą być podjęte większością kwalifikowaną 2/3 głosów spółek kapitałowych, jednomyślnie w spółkach jawnych. W przypadku spółek komandytowo akcyjnych wymagana jest jednomyślność komplementariuszy i większość 2/3 głosów komandytariuszy.
– faza rejestracyjna – zarządy spółek zgłaszają wnioski do rejestru

Spółka przejmująca bądź nowo zawiązana wstępuje w ogół zobowiązań.

Komornik w spółce

Każde przedsiębiorstwo musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań. Niezależnie od sytuacji musi ono pokrywać straty aby nie popaść w długi.

Wierzyciele, którym należy się zapłata mają prawo dochodzić roszczeń i wyegzekwować zapłatę. Pierwszą czynnością jaką zwykle podejmują jest wysłanie ponaglenia lub upomnienia, kolejną wysłanie wezwania do zapłaty pod groźbą skierowania sprawy na drogę sądową. Jeżeli wciąż nie ma zapłaty należy skierować do sądu, który może nadać zobowiązaniu klauzulę wykonalności na podstawie której można udać się do komornika i rozpocząć procurę egzekucji należności.

Najpierw egzekucji podlega konto i zająć prawie wszystkie znajdujące się na nim pieniądze (pozostawia się tylko pieniądze na wypłaty dla pracowników oraz opłacenie ich składek ZUS i składek przedsiębiorcy). W dalszej kolejności w zależności od formy prawnej działalności komornik może wejść do siedziby firmy lub domu przedsiębiorcy. Komornik ma obowiązek pozostawienia kwoty, która wystarczy na przeżycie 2 tygodni. W przypadku konta oszczędnościowego kwota stanowiąca równowartość trzymiesięcznej średniej pensji w danym sektorze zwolniona jest z egzekucji.

Komorni oprócz rachunków może również zająć wartościowe przedmioty. Nie mogą to być jednak przedmioty osobistego użytku, zapasy żywności oraz urządzenia i sprzęty, które wykorzystywane są przez przedsiębiorce w celach zarobkowych.

Kworum

Kworum to minimalna liczba członków zgromadzenia, która musi być osiągnięta w celu prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji.

Ta minimalna liczba istotna jest w przypadku podejmowania uchwały, w której decyzja zapada po osiągnięciu większości głosów.
Przy obliczaniu głosów, w przypadku jeżeli kworum jest określone, badaniu podlegają dwie okoliczności: udział odpowiedniej liczby osób w posiedzeniu i podjęcie uchwały odpowiednią większością głosów.

Jeżeli w przepisach nie jest określone kworum, to uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

W Polsce, zgodnie z Regulaminem Sejmu, aby jego decyzje miały moc prawną wymagana jest obecność co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Natomiast uchwały komisji (sejmowej, senatorskiej) zapadają w obecności co najmniej 1/3 liczby jej członków, a gdy komisje obradują wspólnie, uchwały podejmowane są w obecności 1/3 (w Senacie 2/5) liczby członków każdej z uczestniczących w posiedzeniu komisji.

Kto może zwoła zgromadzenie wspólników?

Zgromadzenie wspólników dzielimy na dwie kategorię. Pierwszą z nich jest zgromadzenie zwyczajne, które zwołuje się raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz omówienia innych podstawowych kwestii dotyczących funkcjonowania spółki. Drugim rodzajem jest zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane w sytuacjach nagłych.

Zgromadzenie wspólników zazwyczaj zwołuje zarząd, jednak jeśli w spółce została powołana rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna wówczas i one są uprawnione do zwołania takiego posiedzenia.

Do zwołania zgromadzenia wspólników upoważnieni są również wspólnicy, o ile ich udziały przekraczają 10% kapitału zakładowego. Podczas sporządzania umowy kwestia ta bardzo często ulega zmianie. Wspólnicy notorycznie zaznaczają w niej swoje prawo do zwoływania zgromadzenia wspólników niezależnie od wysokości udziałów jakimi dysponują w danym okresie.

Zgromadzenie wspólników należy zwołać składając zarządowi pisemne oświadczenie o przedmiocie wniosku. Jeśli organ ten zignoruje żądanie wspólników wówczas dopuszcza się sądowe zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia.

Rejestr REGON

REGON to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

REGON to również numer identyfikacyjny, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze.

REGON jest zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych.

Do rejestru REGON zostają wpisane:

– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
– jednostki lokalne ww. podmiotów.

Suma komandytowa

Czym jest suma komandytowa? Tym pojęciem określana jest kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli.

WAŻNE!.
Jeżeli spółka komandytowa funkcjonuje na rynku na zgodnie z przepisami polskiego prawa, to istotne jest, aby była wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej..

Czy istnieją jakieś granice wysokości sumy?.
Kodeks spółek handlowych nie mówi jasno o wysokości minimalnej ani maksymalnej sumy komandytowej..

Umowa spółki powinna jasno określać wysokość sumy komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki oraz wpisu nowej sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny, co oznacza, że wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem nowej, obniżonej wysokości sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców, komandytariusz odpowiada do poprzednio wpisanej wysokości sumy komandytowej..

Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności za zobowiązania spółki wspólnika będącego w spółce komandytowej komandytariuszem..

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po wykonaniu kilku czynności.

Aby założyć spółkę należy:
– zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego (podpisanego przez każdego ze wspólników).
– wpłacić kapitał zakładowy,
– dwa egzemplarze umowy zawarcia spółki dostarczyć do Krajowego Rejestru Sądowego,
– powołać zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną,
– wpisać spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego.

W KRS, aby zarejestrować spółkę trzeba złożyć kilka formularzy:
– KRS-W3 (wniosek o rejestrację spółki),
– KRS-WE (dane wspólników),
– KRS-WK (dane organów spółki),
– KRS-WM (przedmiot działalności),
– KRS-WA (oddziały spółki),
– KRS-WE (sprawozdania finansowe i inne dokumenty),
– oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
– dokumenty o powołaniu organów spółki,
– lista wspólników,
– dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowa najmu),
– formularze NIP-2 i RG-1.

Czy prezes zarządu to członek zarządu?

Prezes zarządu wchodzi w skład zarządu, który stanowi organ reprezentacji spółki. Jego prawa i obowiązki są zatem dokładnie takie same jak pozostałych członków zarządu.

Spółka nie musi mieć jednak prezesa. Koniecznie musi dysponować jednak przynajmniej jednym członkiem zarządu, którego możemy mianować prezesem, jednak nie jest to konieczne.

Kodeks spółek handlowych bardzo rzadko używa terminu „prezes”. Wspomina o tym między innymi w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w momencie gdy zarząd jest wieloosobowy, a głosy podczas podejmowania uchwały rozkładają się po równo. W takiej sytuacji to głos prezesa będzie głosem decydującym. Jeżeli jednak nie mianujemy nikogo tym tytułem wówczas każdy głos członków zarządu ma dokładnie taką samą moc.

Jeżeli chcemy wyróżnić kompetencje prezesa między innymi dając mu prawo do jednoosobowej reprezentacji, możliwość otwierania zgromadzeń wspólników, czy też organizację pracy zarządu wówczas postanowienia takie musimy zawrzeć w umowie spółki, oraz w innych aktach wewnętrznych takich jak na przykład regulamin zarządu.