Dla kogo Gotowa Spółka?


zakup-gotowej-spolkiGotowa spółka to w pełni ukształtowany podmiot, dzięki któremu można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 1-2 dni.
Na rynku istnieją różne formy spółek prawa handlowego. Wiele z nich oferowane jest w formie gotowej spółki :

→  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
→  spółka komandytowej
→  spółka  z o.o. komandytowej
→  spółka komandytowo akcyjnej
→  spółka  akcyjnej

Każda z tych spółek charakteryzuję się innymi cechami i stanowi rozwiązanie korzystne dla określonych rodzajów działalności gospodarczej. Gotowa spółka to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy a także osób, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność.

Dlaczego gotowa spółka to rozwiązanie idealne?

  • spółka posiada wszystkie niezbędne dokumenty rejestracyjne
  • nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej
  • nie posiada zadłużenia, nie zatrudniała pracowników
  • najczęściej daje możliwość prowadzenia działalności gospodarcze w dowolnym zakresie PKD
  • wszystkie sprawy formalne zostały już załatwione
  • uregulowana jest wielkość minimalnego kapitału zakładowego

Gotowa spółka cieszy się coraz większą popularnością, coraz więcej podmiotów decyduje się na taki wybór. Prowadzenie działalności jest w zasięgu każdego, wystarczy skorzystać z rozwiązań jakie oferuje rynek. Można gotowa spółka to także rozwiązanie właśnie dla Ciebie ?

Mikro, małe średnie – jakie są przedsiębiorstwa?

zalozenie-spolki

 

Na rynku działa coraz więcej firm, według raportów Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2013 roku powstało 316 231 indywidualnych działalności gospodarczych oraz 36 362 firm zostało zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorców jest coraz więcej i coraz sprawniej działają na rynku. Być może do wzrastającej liczby działalności gospodarczych przyczyniły się zmieniające przepisy i dostęp do różnych możliwości jak na przykład zakup gotowej spółki, która pozwala na rozpoczęcie działania już w ciągu jednego dnia. Wśród tak dużej liczby działalności można wyróżnić różne rodzaje przedsiębiorstw. Jednym z bardzo popularnych podziałów jest wyróżnienie ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników, wielkość przychodów netto, wielkość sumy bilansowej.

Mikro – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a osiągany roczny obrót( bilans roczny) nie przekracza kwoty 2 mln euro

Małe – w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników a osiągany obrót nie przekracza kwoty 10 mln euro

Średnie – to przedsiębiorstwa gdzie zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, roczny bilans nie może być większy niż 43 mln zł

Zmiana statusy przedsiębiorstwa następuję w momencie przekroczenia  podanych wielkości w ciągu dwóch kolejnych lat.

W jakiej kategorii umieścisz swoją firmę?

Podatek od czynności cywilno prawnej

spolka

 

PCC to podatek, który związany jest z zmianami jakie są wprowadzane w umowie spółki, wniesieniem czy podwyższeniem wkładów do spółki. Podmiot wykonując takie czynności zobowiązany jest złożyć do właściwego organu deklarację PPC-3 w terminie 14 dni.

Jakie czynności powodują obowiązek płacenia PCC?

  • wniesienie, podwyższenie wkładów
  • udzielenie pożyczki spółki
  • oddanie rzeczy, praw majątkowych do nieodpłatnego użytkowania

Obowiązek zapłacenia podatku mają spółki,jeśli w chwili dokonania czynności siedziba spółki, ośrodek zarządzania spółki znajdowały się na terytorium Polski.

Jeśli umowa spółki lub jej zmiana muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego podmiotem odpowiedzialnym za pobór podatku jest notariusz, który występuje w roli płatnika, będzie materialne odpowiedzialny za czynności związane z pobraniem podatku i odprowadzeniem do właściwego organu .

Stawka podatku od czynności cywilno prawnych wynosi 0,5 %. Procent ten obliczany jest od wartości wkładów wniesionych  do spółki osobowej albo wartości kapitału zakładowego, wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej , kwoty dopłaty, wartości pożyczki, wartości nieodpłatnego używania.

Takie czynności jak połączenie spółek kapitałowych, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową nie będą powodować obowiązku zapłacenia PCC.

Wady i zalety spółki z o.o.


spolka-zoo-wady-i-zaletyWiększość podmiotów gospodarczych rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej wybiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma sprawdza się w przypadku działalności o dużych rozmiarach albo gdy działalność będzie obarczona dużym ryzykiem.

Zalety spółki z o.o. :

→     ograniczenie odpowiedzialności wspólników
→    możliwość założenia jednoosobowej spółki
→    posiadanie osobowości prawnej
→    niska wielkość kapitału zakładowego

Wady spółki z o.o. :

→    wysokie koszty założenia spółki
→    największą odpowiedzialność ponosi zarząd spółki
→    konieczność prowadzenie pełnej księgowości
→    podwójne opodatkowanie

Mimo, że ta forma prawna posiada klika wad i tak najczęściej to po nią sięgają przedsiębiorcy, zalety jakie pojawią się w przypadku prowadzenia działalności w takiej formie są znacznie większe niż wady. Niektóre z wad można wyeliminować na przykład łącząc spółkę z o.o. z spółką komandytową, nie będzie konieczności płacenia podwójnego podatku.

Jak wznowić działalność spółki z o.o. ?


wznowienie-dzialalnosci-spolkiZ jakichś powód działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawieszona, co jeśli teraz spółka chce wznowić działalność.

Wznowienie działalności to proces, który rozpoczyna się od zwołania zarządu spółki, na którym to członkowie zarządu podejmą decyzję w sprawie wznowienia działalności spółki z o.o. Jak w większości spraw związanych z spółką z o.o. i tutaj zarząd będzie odgrywał nadrzędną rolę. Kolejny krok jaki należy podjąć to złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie zmian danych w rejestrze. Będzie do tego potrzebny formularz, który oznaczony jest symbolem KRS-Z62.

Ważnym aspektem w całym procesie wznowienia działalności jest problem związany z zobowiązaniami podatkowymi, należy zwrócić uwagę na datę ponownego rozpoczęcia działalności i wskazać taką żeby nie mieć kłopotów z prawidłowym rozliczeniem się z podatków. Jedną z takich dat jest pierwszy dzień miesiąca lub kwartału.

Do formularza jaki będzie składany w KRS należy dodać inne formularze, które złożone zostaną w pozostałych urzędach tj. US , GUS, ZUS. Złożenie wniosku nie spowoduje konieczności uiszczenia opłaty a informacja o wznowieniu działalności pojawi się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nadal wolna. O kim mowa?


podatki-spolkiKażdy podmiot gospodarczy zmierza do płacenia jak najmniejszej kwoty podatku, przedsiębiorcy szukają różnych rozwiązań, które zapewnią im jak najmniejsze obciążenia. W grudniu pojawiła się nowelizacja ustawy podatkowej, która nie jest korzystna dla przedsiębiorców działających w formie spółki komandytowo akcyjnej.

Ten podmiot prawny został obciążony obowiązkiem płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.Nie zostały wprowadzone zmiany związane z spółką komandytową, ta forma prowadzenia działalności nie zostanie na razie objęta podatkiem CIT. Spółka komandytowa jeszcze w 2014 roku może czuć się bezpiecznie ale jak długo nie wiadomo. Minister Finansów nie zrezygnował z swoich planów co może oznaczać, że w 2015 również i ta forma spółki zostanie objęta podatkiem dochodowym.

Obecnie fakt zwolnienia spółki z opłacania podatku CIT powoduję , że jest to idealna towarzyszka dla spółki z o.o. Coraz częściej na rynku przedsiębiorcy zaczynają działać w formie spółki z o.o.- komandytowej. Jak długa potrwa wolność spółki komandytowej zobaczymy.

Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej


spolka-cywilnaSpółka cywilna uważana jest przez przedsiębiorców za jedną z najprostszych form spółek jakie można zakładać. Jest dość charakterystyczną formą prowadzenia działalności opartą na regulacjach, które zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Jakie prawa i obowiązki uzyskują wspólnicy, którzy założyli taką formę spółki?

Prawa i obowiązki wspólników w spółce cywilnej :

– każdy z wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw związanych z spółką
– wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do reprezentowania spółki w wyznaczonych granicach
– każdy z wspólników ma równe prawo do udziału w zyskach i stratach spółki
– istnieje możliwość zwolnienia wspólnika z odpowiedzialności w przypadku strat, ale nie można wyłączyć wspólnika z udziału w zyskach
– wspólnicy mają możliwość wypowiedzenia swojego udziału w spółce
– wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

W spółce cywilnej wszyscy wspólnicy mają równe prawa, chyba, że pojawiają się jakieś szczególne zapisy w umowie spółki. Ważne jest w tej formie spółki, że przedsiębiorcami są wspólnicy a nie spółka.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy

akcjonariusze-spolki
Akcjonariuszami nazywa się wspólników w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo  – akcyjnej czyli osobę wpisaną do księgi akcyjnej lub posiadającą akcje na okaziciela. Akcjonariuszem może zostać zarówno osoba fizyczna, prawna jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

Nabywając akcję akcjonariusze zyskują różne prawa i obowiązki, które będą wynikać z umowy spółki bądź odrębnych postanowień prawnych.

Prawa akcjonariuszy:

– prawo do otrzymania dywidendy w momencie podziału wypracowanego zysku, która przyznawana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji,
– prawo do udziału i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia
– prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami
– prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki,
– prawdo do poboru akcji nowej emisji w pierwszej kolejności,
– prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej pozostałej po zapłaceniu należności wierzycielom,
– prawo do zaskarżenia uchwały powołanej przez walne zgromadzenie,
– prawo do wytaczania powództwa na rzecz spółki o naprawienie szkody.

Obowiązki akcjonariuszy:

– obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcję
– obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych tj. dostarczanie jakiś materiałów, produktów, towarów
– obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nie należnie przez akcjonariusza pobrane

Prawa i wspomniane wyżej obowiązki mogą wynikać zarówno z przepisów prawa, jak i statutu danego podmiotu.

Posiadając akcje w spółce warto znać swoje prawa aby mieć możliwość korzystania z nich w pełni. Warto także znać swoje obowiązki aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi


wspolpraca-spolkiCzęsto przedsiębiorstwa podejmują współpracę z innymi podmiotami, która trwać będzie tylko do czasu zrealizowania konkretnej  inwestycji. Współdziałanie z innymi podmiotami pozwala na szybszą realizację inwestycji, pozwala na pozyskanie niezbędnego wsparcia finansowego.  W takiej sytuacji przedsiębiorca ma do wyboru dwa rozwiązania:

→  zawiązanie odrębnej spółki celowej
→  utworzenie konsorcjum

Na które rozwiązanie się zdecydować?

W przypadku inwestycji, która jest bardzo skomplikowana, złożona i wymaga długotrwałej współpracy specjaliści polecają utworzenie zupełnie nowego, odrębnego pomiotu. Często spółka celowa przybiera formę spółki kapitałowej.

Z kolei drugie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji kiedy celem podjętej współpracy jest osiągnięcie konkretnego celu gospodarczego. Konsorcjum najczęściej nie powoduje powstania nowego podmiotu gospodarczego, zawiązywane jest tylko dla realizacji jednorazowego przedsięwzięcia. 

Start dzięki Gotowej Spółce


kupno-gotowej-spolkiRozpoczął się nowy rok, nowe postanowienia i zmiany. Może ktoś postanowił otworzyć działalność gospodarczą w formie spółki. Jednym z doskonałych sposobów, które pozwalają na szybkie start jest zakup gotowej spółki, która umożliwia podjęcie działania już w ciągu kilku dni. 

Gotowa spółka

→  to w pełni ukształtowana forma prawna, która posiada wszystkie niezbędne dokumenty rejestracyjne i pozwala na natychmiastowe podjęcie działania. Wiele przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie, ponieważ zyskujące cenny czas i nie muszą się martwić wszystkimi formalnościami.

Firmy, które oferują gotowe spółki dają podmiotom gospodarczym gwarancję, że oferowany produkt nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, jest to gwarancja notarialna. Gotowe spółki są jak czysta księga, na której to przedsiębiorca  zapisuje kolejne strony. Takie spółki posiadają zdolność kredytową, często zostały zarejestrowane wcześniej i już od kilku lat istnieją na rynku co ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o możliwość uzyskania kredytu, pożyczki.

Wybór jest ogromny, jeśli nie znajdziemy spółki, która w pełnie spełnia Nasze oczekiwania to nie będzie żaden problem, firma, która będzie Nam oferować gotową spółkę pomoże Nam również dokonać koniecznych zmian w rejestrze związanych z takimi kwestiami jak wspólnicy, zakres prowadzonej działalności.

Zakup gotowej spółki to rozwiązane, z którego mogą skorzystać każdy podmiot gospodarczy.