Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

Jeżeli przedsiębiorca chce zachować ciągłość w swojej firmie nawet po swojej śmierci powinien ustanowić zarządcę sukcesyjnego.

Aby skutecznie ustanowić zarządcę sukcesyjnego konieczne jest:
– powołanie zarządcy sukcesyjnego,
– wyrażenie zgody osoby, która została powołana na zarządcę sukcesyjnego,
– dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Funkcję zarządcy sukcesyjnego może jednocześnie pełnić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca ma jednak prawo by powołać drugiego zarządcę sukcesyjnego na zastępstwo, czyli na wypadek gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z danej funkcji.

Do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca może powołać dowolną osobę. Ważne jest jednak, że musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Funkcji tej nie może pełnić osoba, u której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź środek karny. Przedsiębiorca musi zastrzec, iż w momencie śmierci ustanowiony prokurent staje się zarządcą sukcesyjnym.

Ulga na start

Osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej, będą mogły skorzystać z ulgi na start, która zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku.

Ulga na start polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które są obowiązkowe przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Nie każdy jednak może skorzystać z tej ulgi, gdyż należy spełniać określone w przepisach wymagania.

Podmioty upoważnione do skorzystania z ulgi na start to przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy:

  • po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą,
  • podejmują działalność kolejny raz, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Wprowadzenie ulgi na start ma za zadanie zachęcić osoby do podejmowania działalności gospodarczej w naszym kraju. Ulga ta jest nieobowiązkowa, przedsiębiorca, który nie będzie chciał z niej korzystać musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca, który po upływie 6 miesięcznego okresu zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, ma możliwość skorzystania z dotychczasowych ułatwień. Chodzi mianowicie o 2 letnią ulgę dla nowych firm. Ideą tej preferencji jest obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne przez okres kolejnych 24 miesięcy.

Jednokrotne opodatkowanie w spółce z o.o. komandytowej

Spółka komandytowa z udziałem podmiotu gospodarczego o ograniczonej odpowiedzialności jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala wspólnikom uniknąć odpowiedzialności osobistej za zobowiązania działalności oraz podwójnego opodatkowania.

Połączenie dwóch rodzajów struktur prawnych są dobrym rozwiązaniem dla każdej osoby – zarówno dla tych, którzy nie chcą odpowiadać majątkiem osobistym, pomimo zawiłości chcą osiągnąć korzyści podatkowe lub po prostu celem jest dla nich stopniowe osiąganie zysków.

Zaletą prowadzenia tej formy działalności jest jednokrotne opodatkowanie dochodów wspólników osiąganych z tytułu udziału w firmie. Brak posiadania osobowości prawnej w jednostce gospodarczej na gruncie prawa podatkowego oznacza, że biznes nie jest podatnikiem od dochodów osób prawnych. Zysk traktowany jest w tym przypadku jako osiągnięty przez samych wspólników – tym samym podstawę każdej z osób fizycznych stanowi część kwoty, jaką uzyskała spółka w sposób proporcjonalny do określonego w statucie prawa.

Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby, które chcą prowadzić swoją własną firmę. Dlaczego? Głównym powodem jej popularności jest możliwość ograniczenia ryzyka do minimum, ponieważ spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zaistniałe w wyniku działań zobowiązania.

Zadaniem każdego wspólnika jest działanie w taki sposób, aby spółka mogła się bezpiecznie rozwijać, co z pewnością podniesie jakość oferowanych usług.

Wspólnicy spółki z o.o. mogą korzystać z różnych praw wynikających z posiadania udziałów w spółce.

Wyróżniamy:
– prawa korporacyjne
– prawa majątkowe

Do praw korporacyjnych należą:
– prawo uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników
– prawo głosu
– prawo żądania wyłączenia innego wspólnika przez sąd z ważnych przyczyn
– prawo indywidualnej kontroli spółki
– prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd
– prawo zaskarżania uchwał
– prawo przeglądania księgi udziałów, księgowi protokołów.

Uprawnienia majątkowe wspólnika:
– prawo do dywidendy
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej
– prawo pierwszeństwa poboru

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego wiąże się z szeregiem formalności, które należy dopełnić krok po kroku. Na szczęście na wywiązanie się z tych obowiązków wspólnicy mają aż pół roku.

Kapitał zakładowy należy obniżyć jeżeli któryś ze wspólników zdecyduje się opuścić spółkę. Wówczas jego udziały zostają umorzone (fizycznie trafiają do kieszeni odchodzącego wspólnika) w związku z czym obniża się wysokość kapitału. Jeżeli spółka posiada wiele długów, wówczas istnieje możliwość uwolnienia zamrożonych pieniędzy z kapitału w celu spłacenia tych zobowiązań.

Co ważne, obniżenie kapitału zakładowego możliwe jest wyłącznie jeżeli kapitał spółki wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych. Przepisy jasno stwierdzają, że poniżej tego progu nie można zejść.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. wymaga zmiany jej umowy. Uchwała o zmianie umowy spółki powinna zostać zatwierdzona co najmniej ⅔ głosów i zostać zaprotokołowana przez notariusza. O obniżeniu kapitału należy poinformować także Monitor Sądowy.

Decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego należy przekazać wierzycielom, aby mogli wnieść swój ewentualny sprzeciw. Mają na to 3 miesiące. Jeżeli któryś z nich nie zgodzi się na obniżenie kapitału wówczas konieczne będzie wcześniejsze spłacenie jego wierzytelności.

Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego należy zgłosić w KRS w przeciągu pół roku. W przeciwnym razie będzie ona nieważna. Nowy obniżony kapitał zaczyna obowiązywać gdy w KRS znajdzie się zaktualizowany zapis.

Umowa zlecenie – o czym należy pamiętać?


Choć z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne ustalenia również są wiążące, jednak znacznie trudniej jest je udowodnić, np. przed sądem. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów.

Treść umowy zlecenie powinna zawierać m.in.:
– rodzaj i datę zawarcia umowy,
– stronę umowy – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON), adresy zamieszkania,
– datę rozpoczęcia umowy wraz z jej zakończeniem,
– określenie czynności pracy – jej charakter i miejsce wykonywania,
– wynagrodzenie, gdy zlecenie jest odpłatne,
– podpisy osób zawierających umowę cywilnoprawną.

W celu zabezpieczenia zarówno interesów własnych, jak i zleceniobiorcy w umowie można zamieścić dodatkowe zapisy:
– za niedokonanie zlecenia, bądź wypowiedzenie bez uzasadnionego powodu zostaną wystosowane kary umowne,
– zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej treści zawartej umowy wraz z działaniami, które zostaną wykonane w jej ramach.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej


Coraz więcej przedsiębiorców podczas wybierania formy prowadzenia działalności gospodarczej wybiera jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie akcje lub udziały w tym przypadku należą do jednego wspólnika. Właściciel jest odpowiedzialny za zadłużenia jedynie do wysokości wniesionego wkładu, ponieważ spółka jest odrębnym podmiotem prawnym.

Jakie inne zalety posiada przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność?

  • brak kapitału zakładowego, który jest wymagany przy zakładaniu firmy,
  • właściciel ma dowolny wybór jeśli chodzi o formę opodatkowania,
  • tzw. niezależność i wolność – przedsiębiorca decyduje o wszystkim sam, może więc czerpać pełną satysfakcję z efektów swojej pracy,
  • prostota w prowadzeniu – nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, dzięki czemu właściciel może wybrać łatwiejsze i tańsze opcję np. księgę przychodów i rozchodów,
  • szybka rejestracja – cała procedura trwa o wiele mniej, nie trzeba także płacić dodatkowych opłat przy składaniu wniosków czy zgłoszeń.

 

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników udzielone przez wspólnika

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników. Może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, która może na takim spotkaniu go reprezentować.

Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wybrana przez wspólnika, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wyjątek stanowią:
– członkowie Zarządu spółki z o.o.,
– pracownicy spółki z o.o..

Pełnomocnik może zostać upoważniony do:
– uczestniczenia (wyłącznie) w Zgromadzeniu Wspólników,
– uczestniczenia i głosowania nad wskazanymi uchwałami,
– uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu wspólnika we wszystkich uchwałach, które są przedmiotem zgromadzenia.

Wspólnik oczywiście może określić sposób głosowania pełnomocnika, a także dać mu pełną swobodę w danej kwestii.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej. Nawet w przypadku protokołowania zgromadzenia wspólników przez notariusza nie ma potrzeby sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Więcej o Zgromadzeniu Wspólników przeczytasz TUTAJ!

Spółka z o.o., czy zwykła działalność gospodarcza

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Drugie miejsce zajmuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zanim jednak zdecydujesz się, którą formę wybrać, powinieneś poznać wady i zalety obu z nich.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to dobre rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie nabyli jeszcze biznesowego doświadczenia. Prowadzenie spółki jest już bardziej skomplikowane i wymaga znajomości podstawowych zasad księgowych.

Należy również pamiętać, że właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiada swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania firmy. Oznacza to, że w przypadku, gdy Twoja firma nie będzie w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań finansowych, to będziesz musiał pokryć straty z swojego prywatnego majątku. W przypadku spółki wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego kapitału.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność może wybrać sposób opodatkowania dochodów. Natomiast spółka z o.o. podlega podwójnemu opodatkowaniu (od zysków spółki oraz wspólników). Nie jest to jednak wada, której nie można zniwelować. Wystarczy odpowiednia optymalizacja podatkowa i zastosowanie zasad, które pomogą zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Spółdzielnia

Spółdzielnia stanowi podmiot gospodarczy charakteryzujący się osobowością prawną. Jej funkcjonowanie regulowane jest przepisami prawa spółdzielczego.

Skład członków – czy każdy może należeć do spółdzielni?
Istotną cechą spółdzielni jest to, że liczba jej członków jest nieograniczona ( nie mniej niż dziesięć osób fizycznych lub nie mniej niż trzy osoby prawne). Każdy członek spółdzielni ma obowiązek deklarowania co najmniej jednego udziału. Nie odpowiadają oni za zobowiązania w związku z podejmowanymi przez podmiot działaniami.

Co wchodzi w skład majątku spółdzielni?
– fundusz udziałowy
– fundusz zasobowy
– fundusz wkładów

Spółdzielnię na zewnątrz reprezentuje jej zarząd, a prace zarządu kontroluje rada nadzorcza.