Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Lista wymaganych dokumentów nie zmieniła się. Trzeba złożyć:
– sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności,
– uchwały zatwierdzające te dokumenty,
– uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
– sprawozdanie biegłego rewidenta.

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności wielu kategorii podmiotów będą musiały mieć formę elektroniczną i będą podpisywane z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Termin na złożenie dokumentów nie zmienił się i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

 • Złożenie dokumentów przebieg procedury

Mając profil zaufany e-PUAP, można założyć konto, które jest potrzebne do złożenia dokumentów.

Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu wybrać po kolei:
– Bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych
– Przygotowywanie i składanie zgłoszeń
– Dodaj zgłoszenie

 

Zawarcie umowy ze spółką cywilną

Osoby zakładające spółkę cywilną bądź chcące zostać jej kontrahentem często zastanawiają się jak oznaczyć ten podmiot na umowie.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie stanowi podmiotu prawa i nie posiada własnego majątku. Podmiotowość prawną posiadają z kolei wspólnicy spółki. To właśnie oni nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania.

W spółce cywilnej wspólnicy zobowiązują się, aby dążyć do określonego celu. Stanowi ona zatem wyłącznie porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami, którzy określają zasady w jakich będą prowadzić własną firmę. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Oznacza to, że umowy nigdy nie zawieramy ze spółką cywilna, a jedynie jej wspólnikami. 

Wspólnicy spółki cywilnej zawierają umowy oraz zaciągają zobowiązania.

W umowie spółki musimy zatem wymienić poszczególnych wspólników z którymi nawiązujemy umowę. Bardzo często do umowy dołącza się wydruk z CEIDG, który dotyczy poszczególnych wspólników. Ich dokładne określenie jest niezwykle istotne.

Czy działalność gospodarczą można łączyć z innymi źródłami przychodu?

Działalność gospodarczą możemy łączyć z każdym innym sposobem pozyskiwania przychodu za wyjątkiem działalności bez rejestracji.

Wykonując jednak działalność gospodarczą należy mieć na uwadze, że podpisując umowy, które nie będą w niej rozliczane muszą odnosić się do usług innych niż wykonywanie działalności gospodarczej.

Jeżeli wykonujemy działalność gospodarczą i osiągamy też inne przychody oraz, gdy opłacamy z obu tych tytułów składki do ZUS wówczas można na nich sporo zaoszczędzić. Składek społecznych nie opłaca się jeżeli przedsiębiorca jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński, pracuje na etacie i zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenia, a także jeżeli osiąga przychody za granicą, w związku z czym w Polsce dostarcza druk A1.

Aby z kolei nie opłacać składki zdrowotnej przedsiębiorca musi osiągać też przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego w kwocie nie większej niż 1 000 złotych bądź emerytury lub renty w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia.

Więcej informacji o działalności gospodarczej znajdziesz TUTAJ !

Spółka z o.o. wspólnikiem spółki jawnej?

Kodeks Spółek Handlowych nie ogranicza możliwości wejścia do spółki jawnej podmiotów prawnych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zastanówmy się jednak czy takie posunięcie będzie opłacalne?

Spółka jawna jest spółką osobową, która może zostać założona z inicjatywy co najmniej dwóch osób. Zazwyczaj jest to spółka osób fizycznych. Zjawisko, gdy jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo rzadkie, jednakże nie ma ograniczeń w tym zakresie.

W spółce jawnej każdy wspólnik bierze pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki jawnej poniesienie odpowiedzialność do wysokości kapitału zakładowego.

Spółka jawna nie płaci podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są wyłącznie wspólnicy. W tym przypadku spółka z o.o. jako jedyna będzie musiała rozliczyć się z podatku dochodowego od osób prawnych. Należy pamiętać również, iż chcąc kolejno wypłacić zysk przez tą spółkę będzie on drugi raz opodatkowany.

Spółki jawne osób fizycznych mogą prowadzić księgowość uproszczoną do momentu aż ich przychody nie przekroczą 2 000 000 euro. Jeżeli chociażby jednym wspólnikiem danego podmiotu jest osoba prawna (w tym przypadku spółka z o.o.) wówczas spółka staje się zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Łatwo zatem wywnioskować, iż prowadzenie spółki jawnej, w której jednym ze wspólników jest spółka z o.o. jest raczej nieopłacalne. Na konstrukcję taką warto zdecydować się kiedy zależy nam na ograniczeniu długiej i kosztownej likwidacji danego podmiotu.

Dlaczego warto założyć spółkę u notariusza?

Wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z elektronicznej rejestracji spółki, ponieważ zajmuje to zaledwie jedną dobę, a ponadto wszelkie formalności można dopełnić bez konieczności wychodzenia z domu.

Postaram się jednak udowodnić, iż spółkę o wiele lepiej jest założyć tradycyjnie u notariusza.

Po pierwsze, w systemie S24 umowę spółki zawiera się przy użyciu wzorca umowy. Jest to szablon uzupełniany odpowiednimi danymi. Niestety reguluje wyłącznie ściśle określone kwestie w związku z czym nie możemy wprowadzić dodatkowych postanowień ważnych dla naszej spółki i wspólników np. kwestii dopłat, wstąpienia do spółki spadkobierców w przypadku zgonu wspólnika, dziedziczenia udziałów itd..

Po drugie, zakładając spółkę przez Internet wszystkie wkłady musimy wnieść w formie pieniężnej, podczas gdy rejestracja w obecności notariusza pozwala na wniesienie aportu.

Kolejną zaletą założenia spółki u notariusza jest fakt, iż daje to możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów np. co do głosu lub dywidendy podczas gdy system S24 uznaje wyłącznie równość udziałów.

Spółka jawna – wady i zalety

Spółka jawna normowana jest Kodeksem Spółek Handlowych. Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, niebędącą inną spółką handlową. Przypomina nieco spółkę cywilną. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne i prawne. W spółce jawnej za zobowiązania odpowiada każdy wspólnik własnym majątkiem, solidarnie z innymi wspólnikami i całą spółką. Uprawnienia i obowiązki wspólników regulują przepisy zawarte w umowie spółki. Każdy wspólnik może wnieść wkład jednorazowo albo polegać na powtarzających się świadczeniach. Zatem czy warto zakładać spółkę jawną? Rozważmy wady i zalety tej formy prawnej przedsiębiorstwa.

ZALETY SPÓŁKI JAWNEJ:
– nieskomplikowana forma prawna
– łatwość założenia
– ryzyko finansowe ponoszone przez wszystkich wspólników
– swoboda w kształtowaniu zapisów w umowie spółki
– możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika
– brak określenia minimalnych wkładów do spółki
– brak wymogu prowadzenia pełnej księgowości
– możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT

WADY SPÓŁKI JAWNEJ:
– brak osobowości prawnej (solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki)
– zaangażowanie wszystkich wspólników spółki – możliwość wystąpienia wewnętrznych konfliktów; aktywność jednych, biernych innych wspólników
– kasa fiskalna przy obrotach rocznych większych niż 50 tysięcy złotych
– wymóg koncesji w szczególnych przypadkach
– koszty podatku od umowy, wpisu do rejestru przedsiębiorstw oraz jego ogłoszenia

Działalność nierejestrowana

30. kwietnia bieżącego roku w życie weszła Konstytucja Biznesu, a wraz z nią ustawa Prawo Przedsiębiorców. Ustawa ta reguluje kwestie związane z działalnością nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowana to działalność, z której miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia prowadzona przez osobę, która przez ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana nie ma zastosowania w przypadku działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej. Z rozwiązania tego skorzystać nie mogą również działalności wymagające koncesji, licencji bądź pozwolenia.

W przypadku, gdy przychód przekroczy określony poziom przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie swojej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej ma szereg zalet. Należą do nich brak konieczności zgłaszania działalności do CEIDG, opłacania zaliczek na podatek dochodowy, wprowadzenia firmowej księgowości oraz opłacania składek i składania deklaracji do ZUS.

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.
Kody PKD ustalają również symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, to znaczy: sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności są określane jako: przeważające, drugorzędne oraz pomocnicze.

Sekcje kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • sekcja F – budownictwo
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • sekcja J – informacja i komunikacja
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • sekcja P – edukacja
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat “zakazanych kodów PKD” dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie kody mogą utrudnić Ci założenie własnego biznesu – KLIKNIJ TUTAJ

JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą określamy działalność zarobkową prowadzoną w zakresie budowlanki, handlu, usług, poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin, jak również wykorzystywania rzeczy i wartości niematerialnych i prawnych. Są one prowadzone we własnym imieniu bez względu na osiągany rezultat i dzieje się to w sposób zorganizowany oraz ciągły.

Statystyki informują nas o tym, iż jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce. Przepisy prawa nie wymagają posiadania kapitału początkowego i co ważne – istnieje możliwość zarejestrowania działalności zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny.

Przedsiębiorca, który zdecydował się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, funkcjonuje w obrocie gospodarczym pod własną firmą, którą automatycznie jest jego imię i nazwisko. Jeśli chodzi o majątek przedsiębiorstwa jest nim majątek przedsiębiorcy. Wówczas właściciel i jednocześnie przedsiębiorca za podejmowane przez siebie działania odpowiada całym swoim majątkiem.

JDG w pigułce:
– występują niskie koszty założenia podmiotu,
– nie ma obowiązku posiadania kapitału zakładowego,
– występuje osobista odpowiedzialność właściciela,
– obowiązuje prosta forma prowadzenia księgowości,
– występuje różnorodność w kwestii form opodatkowania.

Wszystko o subsydiarnej odpowiedzialności wspólników

Każdy ze wspólników danej spółki jest zobowiązany do tego, by dokładać wszelkich starań by dążyć do osiągnięcia przez daną spółkę sukcesu. Ważne jest, aby wszystkie podejmowane działania były zgodne z prawem. Prócz tego do obowiązków spółki można zaliczyć odpowiednie prowadzenie spraw spółki, jak również jej reprezentowanie na zewnątrz.

Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytanie na temat tego, kto odpowiada za podejmowane działania, a także kto ponosi ewentualną odpowiedzialność za zaciągane zobowiązania. Warto pamiętać, że niektóre z dostępnych w Polsce spółek mają możliwość tzw. subsydiarnej odpowiedzialności, która polega na ściągnięciu wierzytelności z majątku danego wspólnika. Może to jednak nastąpić dopiero w sytuacji, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Zasada ta wiążę się ze wszystkimi zobowiązaniami danej spółki. Mowa tutaj zarówno o zobowiązaniach cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Ważną zasadą jest to, że odpowiedzialność subsydiarna nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem danej spółki do rejestru.

 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!