Treść Kodeksu Spółek Handlowych mówi o tym, że możliwe jest wniesienie do zakładanej spółki zarówno wkładów pieniężnych, jak i wkładów rzeczowych, czyli tzw. aportów. Można więc stwierdzić, że aport jest wkładem niepieniężnym, który dany przedsiębiorca wnosi do spółki. Definicja mówi o tym, że aportem jest każdy wkład, któremu nie da się przypisać charakteru pieniężnego. Polski ustawodawca wymaga, aby o wniesieniu aportu napisać zarówno we wniosku składanym w Sądzie Rejestrowym, jak i w sprawozdaniu, które zostaje sporządzane przez założycieli danej spółki.

Wśród kryteriów, które pozwalają na uznanie danego prawa za aport można znaleźć:
– możliwość jego wyceny i zamieszczenia w bilansie,
– zbywalność praw do niego,wniesienie-aportu

– możliwość ustanowienia prawa,
– możliwość ustalenia wartości majątkowej danego prawa,
– przydatność oraz dostępność danego aportu,
– zdolność aportu do wejścia do tzw. masy upadłościowej.

Wśród aportów można znaleźć m.in. poniższe przykłady, a więc:
– rzeczy będące własnością przedsiębiorstwa,
– ruchomości,
– nieruchomości,
– użytkowanie wieczyste,
– udziały w spółkach,
– obligacje,
– wierzytelności wspólników,
– patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe,
– know-how,
– prawa autorskie.

Wniesienie aportu w spółce z o.o. reguluje prawo handlowe, które mówi o tym, że gdy wkładem do spółki zostaje całość lub jedynie część wkładu niepieniężnego, to powinno to zostać szczegółowo określone w umowie spółki wraz z danymi wnoszącego, jak i liczbą i nominalną wartością obejmowanych przez niego w zamian udziałów.

Z kolei w spółce akcyjnej wnoszone wkłady niepieniężne muszą zostać imienne do momentu, gdy na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za rok, w którym miało miejsce pokrycie akcji . W ciągu tego okresu owe akcje nie mogą być ani zbyte, aby zastawione. Akcje, o których mowa muszą zostać zatrzymane w spółce na wypadek, gdyby przeciwko spółce zostały wystosowane roszczenia z tytułu niewywiązania się z zobowiązań itp.