Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.
Kody PKD ustalają również symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, to znaczy: sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności są określane jako: przeważające, drugorzędne oraz pomocnicze.

Sekcje kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • sekcja F – budownictwo
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • sekcja J – informacja i komunikacja
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • sekcja P – edukacja
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat “zakazanych kodów PKD” dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie kody mogą utrudnić Ci założenie własnego biznesu – KLIKNIJ TUTAJ