Wszyscy wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa ( wyjątki mogą się pojawić w związku z zapisami w ustawie lub umowie spółki).

Najważniejsze prawa jakie posiadają wspólnicy spółki z o.o.

 

1) Prawo do brania udziału i zawierania głosów podczas zgromadzenia wspólników

– każdy z wspólników posiada co najmniej jeden głos, może ale nie musi brać udziału w zgromadzeniu wspólników a także głosować za niego może pełnomocnik ( pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nie ważności)

2) Prawo do dywidendy czyli zysku jaki uzyskała spółka

– wypłata dywidendy przysługuję tym wspólnikom, którzy w chwili podjęcia uchwały o podziale zysku posiadali udział  w spółce, istnieje możliwość wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy, zysk przypadający do podziału dzieli się proporcjonalnie chyba, że umowa spółki przewiduje inny podział

3) Prawo do nadzorowania działalności spółki

– w każdej chwili wspólnik może mieć wgląd do dokumentacji spółki, sporządzać bilans na własne potrzeby , takie prawo może być wyłączone w umowie spółki , a także zarząd może odmówić wspólnikowi prawa do uzyskania informacji jeśli jest obawa, że wspólnik wykorzysta pozyskane informację przeciwko spółce

4) Prawo do wyłączenia wspólnika

– prawo posiadają wspólnicy, którzy posiadają połowę kapitału zakładowego, o tym czy wspólnik zostanie wyłączony ostatecznie decyduję sąd

5) Prawo do zbywania udziałów

– prawo to może zostać ograniczone w umowie spółki,  przy zbyciu udziałów obowiązuje forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi

6) Dodatkowe prawa:

  • wgląd do księgi udziałów
  • prawo do zwrotu wniesionych dopłat
  • wystąpienie do sądu aby spółka została rozwiązana
  • do żądania przeprowadzenia tajnego głosowania
  • do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia