To pomiot prawny, który łączy w sobie cechy zarówno spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej ma jedynie zdolność to czynności prawnych.

W przypadku tworzenia tej spółki został określony minimalny kapitał zakładowy jaki należy wnieść aby taką spółkę założyć. Wynosi on 50 000 zł i jest to kwota znacznie mniejsza niż w przypadku spółki akcyjnej.

Ważny elementem składowym takiej spółki jest statut, ponieważ to na jego podstawie taka spółka funkcjonuję. Powinien on mieć formę aktu notarialnego.

W składzie wspólników w takiej spółce pojawia się komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz jako podmiot, który będzie odpowiadał bez ograniczeń za zobowiązania spółki ma  pewne uprawnienia. Zajmuję się prowadzeniem spraw spółki i reprezentują ją na zewnątrz.
Z kolei akcjonariusz będzie mógł występować w roli osoby reprezentującej tylko kiedy pełni rolę pełnomocnika.

Spółka komandytowo- akcyjna jest najbardziej złożoną i skomplikowaną formą spółki osobowej.