Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności jest spółka z o.o. Jest to forma prawna, która należy do grupy spółek kapitałowych, których działalność opiera się na posiadanym kapitale. Spośród innych form prowadzenia działalności odróżnia je ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Regulację prawne na temat tych spółek zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. Sprawami spółek kapitałowych zajmuje się specjalnie powołany do tego celu zarząd i to on zajmuje się prowadzeniem i reprezentowaniem spraw spółki. Każda z spółek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się:

»  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o. ) – aby założyć spółkę wspólnicy muszą wznieść kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, wartość jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł, udziałowcy w takiej spółce spotykają się na zgromadzeniu wspólników. Spółka z o.o. może powstać w dowolnym celu, który będzie zgodny z prawem.

» Spółkę akcyjną ( S.A. ) – tutaj kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł a wartość nominalna jednej akcji równa się 1 zł, akcjonariusze spółki w celu ustalenia ważnych zagadnień spotykają się na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Spółki kapitałowe są często wybierane przez podmioty do prowadzenia działalności. Są ciekawymi formami prawnymi, zapewniają bezpieczeństwo osobistego majątku wspólników, podmioty ryzykują najczęściej wyłącznie wkłady jakie wnieśli na kapitał zakładowy.