Articles tagged with: aport w spółce

Czym jest APORT?

Treść Kodeksu Spółek Handlowych mówi o tym, że możliwe jest wniesienie do zakładanej spółki zarówno wkładów pieniężnych, jak i wkładów rzeczowych, czyli tzw. aportów. Można więc stwierdzić, że aport jest wkładem niepieniężnym, który dany przedsiębiorca wnosi do spółki. Definicja mówi o tym, że aportem jest każdy wkład, któremu nie da się przypisać charakteru pieniężnego. Polski ustawodawca wymaga, aby o wniesieniu aportu napisać zarówno we wniosku składanym w Sądzie Rejestrowym, jak i w sprawozdaniu, które zostaje sporządzane przez założycieli danej spółki.

Wśród kryteriów, które pozwalają na uznanie danego prawa za aport można znaleźć:
– możliwość jego wyceny i zamieszczenia w bilansie,
– zbywalność praw do niego,wniesienie-aportu

– możliwość ustanowienia prawa,
– możliwość ustalenia wartości majątkowej danego prawa,
– przydatność oraz dostępność danego aportu,
– zdolność aportu do wejścia do tzw. masy upadłościowej.

Wśród aportów można znaleźć m.in. poniższe przykłady, a więc:
– rzeczy będące własnością przedsiębiorstwa,
– ruchomości,
– nieruchomości,
– użytkowanie wieczyste,
– udziały w spółkach,
– obligacje,
– wierzytelności wspólników,
– patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe,
– know-how,
– prawa autorskie.

Wniesienie aportu w spółce z o.o. reguluje prawo handlowe, które mówi o tym, że gdy wkładem do spółki zostaje całość lub jedynie część wkładu niepieniężnego, to powinno to zostać szczegółowo określone w umowie spółki wraz z danymi wnoszącego, jak i liczbą i nominalną wartością obejmowanych przez niego w zamian udziałów.

Z kolei w spółce akcyjnej wnoszone wkłady niepieniężne muszą zostać imienne do momentu, gdy na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za rok, w którym miało miejsce pokrycie akcji . W ciągu tego okresu owe akcje nie mogą być ani zbyte, aby zastawione. Akcje, o których mowa muszą zostać zatrzymane w spółce na wypadek, gdyby przeciwko spółce zostały wystosowane roszczenia z tytułu niewywiązania się z zobowiązań itp.

Wniesie aprotu do spółki kapitałowej


aport-spolkiZakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z obowiązkiem opłacenia kapitału zakładowego. Zazwyczaj kojarzy się Nam to  z obowiązkiem wpłacenia wymaganej kwoty pieniężnej, która pozwoli Nam na zawiązanie spółki.

Co jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości środków, czy istnieją inne możliwości pokrycia kapitału zakładowego? Zawsze są jakieś inne możliwości i tym razem znajdziemy  wyjście z całej sytuacji,  możemy pokryć kapitał poprzez wniesienie aportu.

Aport jest to wkład niepieniężny, który zostaje wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego, może mieć formę niematerialną lub materialną. Spółka otrzymując aport staje się jego właścicielem.

Co możemy wnieść do spółki ?

→ rzeczy ruchome
→ nieruchomości
→ wierzytelności
→ patenty
→ przedsiębiorstwo jako całość

Musimy pamiętać, że nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe, które chcemy wnieść w formie aportu do spółki muszą być zbywalne, posiadać wartość ekonomiczną. Nie wolna więc wnieść praw, które są niezbywalne i które są formą świadczenia pracy lub jakichś usług.

Minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z o.o. wynosi 5 000 zł i jest konieczny do pokrycia. Z czasem można go zwiększać ale minimum musi zostać spełnione.