Articles tagged with: dywidenda spółki z o.o.

Czy wspólnicy mogą wypłacać dywidendę ze spółki i kiedy to prawo im przysługuje?

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podczas zgromadzenia przekazać cały wypracowany zysk na kapitał zapasowy. W trakcie trwania kolejnego roku finansowego okazać się może, iż przedsiębiorcy stwierdzą, że chcą otrzymać dywidendę. Jakie kroki powinny zostać w takim przypadku podjęte?

Zysk wypracowany przez spółkę jest co do zasady wypłacany wspólnikom raz do roku, na mocy uchwały zwyczajnego zgromadzenia. Wspólnicy w formie uchwał mogą zatwierdzać roczne sprawozdania finansowe oraz podejmować decyzję, że otrzymany przychód zostanie rozdzielony pomiędzy członków w formie dywidendy lub przekazany na kapitał zapasowy.

Zazwyczaj podział dokonywany jest na podstawie udziałów, to znaczy, że każda osoba otrzyma procent zysku adekwatny do udziału.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w wyniku której wspólnik będzie nagle potrzebować pieniędzy, to nie musi on czekać do końca roku finansowego, żeby skorzystać z wolnych środków, którymi dysponuje jego spółka. Przy spełnieniu określonych warunków przedsiębiorstwo może wypłacić określoną kwotę w formie zaliczki lub zmieniając uchwałę podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Kto podejmuje decyzję o wypłacie zysku w spółce z o.o.?

Zgromadzenie Wspólników dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przeciągu pół roku od zakończenia roku obrotowego. Powinno zatem nastąpić to najpóźniej do 30. czerwca kolejnego roku.

Na takim spotkaniu powinno się również podjąć uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Powstały zysk można przeznaczyć między innymi na kapitał zapasowy, kapitał obrotowy bądź podział pomiędzy wspólników.
Niestety sama ustawa o podziale zysku nie wystarczy. Konieczne jest także wyznaczenie terminu wypłaty dywidendy, a więc określenie dnia, w którym zysk zostanie wypłacony wspólnikom.   

Data wypłaty dywidendy może zostać określona w uchwale. Jeżeli tam nie znajdzie się taka adnotacja wówczas decyzję o tym podejmuje Zarząd.

Co bardzo ważne, dzień wypłaty dywidendy dla wszystkich wspólników musi być taki sam.
Od 1 marca 2019 przepisy ulegną lekkim zmianom. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie określi dnia wypłaty dywidendy wówczas wypłata powinna nastąpić po dniu, w którym została podjęta uchwała o podziale zysku.