Articles tagged with: jednoosobowa spółka

Czy możliwe jest utworzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Proces utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. nie różni się niczym od utworzenia spółki z o.o., w której występuje więcej wspólników. Konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, wpłacenie kwoty w wysokości co najmniej 5.000 zł na pokrycie kapitału zakładowego, wybór władz spółki oraz złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Należy pamiętać jednak o tym, że prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o., wiąże się lub może się wiązać z pewnymi ograniczeniami. 

Ograniczenia w funkcjonowaniu jednoosobowych spółek z o.o.:

 • forma oświadczeń woli jednego wspólnika – w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • forma czynności prawnych pomiędzy spółką a wspólnikiem będącym jednym członkiem zarządu – w przypadku, gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu spółki z o.o., czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego,
 • brak możliwości zawarcia umowy o pracę – nie podlega wątpliwości, że możliwe jest zawieranie umów pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem, nawet będącym jedynym członkiem zarządu. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości zawarcia umowy o pracę pomiędzy jednoosobową spółką z o.o. a jej jedynym członkiem zarządu

 

 

Czy warto zakładać jednoosobową spółkę z o.o.?

Jeśli chodzi o koszty i czas samego założenia spółki jednoosobowej, to są one analogiczne jak w przypadku spółki wieloosobowej. Natomiast należy zwrócić uwagę na koszty funkcjonowania takiej spółki jednoosobowej już po jej rejestracji oraz dodatkowe formalności i ograniczenia. Tutaj należy wskazać przede wszystkim na:

 • konieczność opłacania pełnego ZUSu przez jednego wspólnika,
 • dodatkowe formalności – np. co do zasady oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zakładanie jednoosobowej spółki z o.o. jest podobne do “zwykłej spółki”. Z kilkoma wyjątkami. Przede wszystkim zamiast umowy spółki zawierany jest akt założycielski, czyli oświadczenie jednego wspólnika.

W praktyce akt i tak powinien zawierać wszystkie dane, które są niezbędne w umowie, czyli:

 • nazwę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • informację o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Podobnie też jak w przypadku “zwykłej spółki z o.o.” masz 6 miesięcy na zarejestrowanie jej w KRS.

Jednoosobowa działalność

Są osoby, które nie potrafią pracować pod dyktando innych, wolą sami dla siebie być szefem i całą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności wziąć na siebie.

Samozatrudnienie jest formą, która często pojawia się na rynku pracy. Ta forma zatrudnienia daje możliwość między innymi zaliczenia wszystkich ponoszonych rzeczywiście kosztów oraz pozwala na wybór formy opodatkowania.

Każdy kto pracuję na siebie sam, nie zatrudnia pracowników nazywany jest samo zatrudnionym. Taka osoba ma swobodę działania, może korzystać z ulg jakie oferuję przepisy prawa: ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja, choć nie w każdym przypadku.

Nie jest się zależnym od nikogo ale ma się mnóstwo obowiązków jakie nie pojawiają się gdy jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Prowadząc same działalność należy pamiętać, że trzeba uregulować wszystkie zobowiązania wobec podmiotów : zapłacić podatek, opłacić składkę na ubezpieczenie.

Jednoosobowa działalność to ogromna odpowiedzialność, bo gdy coś się nie powiedzie to podmiot będzie odpowiadał za wszelkie zobowiązania i będzie ponosił wszelkie konsekwencje związane z niedotrzymaniem albo nie zapłaceniem składki na ubezpieczenie, bądź nie rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym z podatku. Jak każdy wie takie urzędy pierwsze upominają się o swoją własność.

Samozatrudnienie to forma prowadzenia działalności dla osób odważnych, odpowiedzialnych i bardzo dokładnych.