Articles tagged with: kapitał spółki

Ujemny kapitał własny spółki z o.o. – co teraz?

Ujemny fundusz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza zagrożenie kontynuacji działalności firmy. Jeżeli strata przewyższa sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowę zakładowego, to w takiej sytuacji zarząd zobligowany jest do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia odpowiedniej uchwały dotyczącej dalszego istnienia firmy.

Wynik kapitału własnego wykazać należy m.in. w bilansie w wartości nominalnej według stanu na dzień bilansowy. Fundusz własny wartościowo równy jest m.in. aktywom netto pomniejszonym o zobowiązania. Źródłem pochodzenia kapitałów własnych są wkłady właścicieli, zysk netto z roku bieżącego oraz rezerwy. Jeżeli wynik finansowy majątku spółki będzie dodatni, to wartość całego kapitału wzrośnie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ujemnego wyniku, wskazującego na zagrożenie kontynuacji działalności spółki.

Jeżeli bilans wykaże stratę, to wspólnicy mogą podjąć odpowiednią decyzję np. o pokryciu straty z dopłat. Taka sytuacja może mieć miejsce, pod warunkiem że została przewidziana w umowie spółki oraz zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w tej sprawie.

Kapitał zakładowy w spółce

Ustawodawca wprowadził w przypadku spółek pojęcie kapitał zakładowy, w przypadku innych podmiotów gospodarczych pojęcia takie się nie pojawia. Kapitał zakładowy to wielkość wkładów pieniężnych, aportu jaką wspólnicy mają obowiązek wnieść w trakcie zakładania spółki, fakt nie wpłacenia należnej kwoty na kapitał zakładowy spowoduje, że spółka nie zostanie zawiązana.

Kto?
Obowiązek wpłacenia kapitału zakładowego mają dwie spółki kapitałowe oraz jedna spółka osobowa:
↔ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( sp. z o.o.)
↔ spółka akcyjna ( S.A.)
↔ spółka komandytowa-akcyjna

Jaka kwota?
Określona została minimalna wielkość kapitału zakładowego jaka ma zostać wpłacona przez wspólników. Dla każdej z wymienionych spółek wielkość ta jest inna. Wacha się od 5 000 zł w przypadku spółki z o.o. do 100 000 zł w przypadku spółki akcyjnej. Maksymalna wielkość wkładów jakie mogą zostać wniesione nie jest określona odgórnie, jest to w kwestii wspólników.

Podmioty powinny pamiętać, że w przypadku wniesienia praw majątkowy, nie mogą być one zbywalne. Wszystko co zostanie wpłacone przez wspólników na kapitał zakładowy staje się własnością spółki. Powszechnie uważa się, że taki kapitał zakładowy ma odgrywać rolę gwarancyjną.