Articles tagged with: kapitał zakładowy spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Istnieje kilka sposobów na udzielenie spółce wsparcia finansowego, najpopularniejszym z nich jest podwyższenie kapitału zakładowego.

Wszystkie informacje na temat wysokości kapitału zakładowego oraz liczby udziałów w spółce, zawarte są w jej umowie. Wartości te można jednak zmienić.

Jeżeli spółka znajdzie inwestora, który będzie chciał wnieść dodatkowe środki do przedsiębiorstwa, a żaden ze wspólników nie zdecyduje się na sprzedaż swoich udziałów, konieczne będzie ich stworzenie. Procedura ta wymagać będzie powzięcia uchwały przez wspólników, a w niektórych przypadkach również wprowadzenia zmian w umowie i zgłoszenia ich do KRS (jeśli w umowie nie znalazły się wcześniej stosowne zapisy umożliwiające takie rozwiązanie). Efektem tych zmian będzie powstanie nowych udziałów lub zwiększenie się wartości nominalnej tych, które występowały do tej pory. Jeśli zależy nam na tym aby nowe udziały objął inwestor, musimy podjąć kroki w celu wyłączenia zasady “pierwszeństwa”, która zapewnia podział nowych udziałów, proporcjonalnie do liczby posiadanych wcześniej. Wystarczy jednak wprowadzić stosowny zapis do umowy lub uchwały o podwyższenie kapitału. Umożliwi to objęcie nowych udziałów osobie spoza spółki, jeśli tylko pokryje ich wartość nominalną.

Kapitał zakładowy w spółce

Ustawodawca wprowadził w przypadku spółek pojęcie kapitał zakładowy, w przypadku innych podmiotów gospodarczych pojęcia takie się nie pojawia. Kapitał zakładowy to wielkość wkładów pieniężnych, aportu jaką wspólnicy mają obowiązek wnieść w trakcie zakładania spółki, fakt nie wpłacenia należnej kwoty na kapitał zakładowy spowoduje, że spółka nie zostanie zawiązana.

Kto?
Obowiązek wpłacenia kapitału zakładowego mają dwie spółki kapitałowe oraz jedna spółka osobowa:
↔ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( sp. z o.o.)
↔ spółka akcyjna ( S.A.)
↔ spółka komandytowa-akcyjna

Jaka kwota?
Określona została minimalna wielkość kapitału zakładowego jaka ma zostać wpłacona przez wspólników. Dla każdej z wymienionych spółek wielkość ta jest inna. Wacha się od 5 000 zł w przypadku spółki z o.o. do 100 000 zł w przypadku spółki akcyjnej. Maksymalna wielkość wkładów jakie mogą zostać wniesione nie jest określona odgórnie, jest to w kwestii wspólników.

Podmioty powinny pamiętać, że w przypadku wniesienia praw majątkowy, nie mogą być one zbywalne. Wszystko co zostanie wpłacone przez wspólników na kapitał zakładowy staje się własnością spółki. Powszechnie uważa się, że taki kapitał zakładowy ma odgrywać rolę gwarancyjną.