Articles tagged with: kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego wiąże się z szeregiem formalności, które należy dopełnić krok po kroku. Na szczęście na wywiązanie się z tych obowiązków wspólnicy mają aż pół roku.

Kapitał zakładowy należy obniżyć jeżeli któryś ze wspólników zdecyduje się opuścić spółkę. Wówczas jego udziały zostają umorzone (fizycznie trafiają do kieszeni odchodzącego wspólnika) w związku z czym obniża się wysokość kapitału. Jeżeli spółka posiada wiele długów, wówczas istnieje możliwość uwolnienia zamrożonych pieniędzy z kapitału w celu spłacenia tych zobowiązań.

Co ważne, obniżenie kapitału zakładowego możliwe jest wyłącznie jeżeli kapitał spółki wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych. Przepisy jasno stwierdzają, że poniżej tego progu nie można zejść.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. wymaga zmiany jej umowy. Uchwała o zmianie umowy spółki powinna zostać zatwierdzona co najmniej ⅔ głosów i zostać zaprotokołowana przez notariusza. O obniżeniu kapitału należy poinformować także Monitor Sądowy.

Decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego należy przekazać wierzycielom, aby mogli wnieść swój ewentualny sprzeciw. Mają na to 3 miesiące. Jeżeli któryś z nich nie zgodzi się na obniżenie kapitału wówczas konieczne będzie wcześniejsze spłacenie jego wierzytelności.

Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego należy zgłosić w KRS w przeciągu pół roku. W przeciwnym razie będzie ona nieważna. Nowy obniżony kapitał zaczyna obowiązywać gdy w KRS znajdzie się zaktualizowany zapis.

Aport w spółce z o.o.

aport-spolkiZałożenie spółki z o.o. wiązać się będzie z obowiązkiem pokrycia kapitału zakładowego, który w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł. Wspólnicy spółki mogą wnieść do spółki wkłady pieniężne a także aporty.

Jedną z form aportu może być prawo wieczystego użytkowania gruntu, taka forma pokrycia kapitału zakładowego może jednak przyczynić się do przedłużenia procesu rejestracji spółki w związku z dodatkowymi formalnościami. Jeśli wspólnik chce przenieść na spółkę prawo użytkowania wieczystego będzie musiał:

  • pozyskać wpis w księdze wieczystej,
  • załączyć do dokumentacji rejestracyjnej odpis z księgi wieczystej lub postanowienie o wpisie w księdze wieczystej,

Takie obowiązki nie pojawią się jeśli następuje wnoszenie prawa własności gruntu lub nieruchomości gruntowej bez wyodrębnionej własności budynków lub lokali.

Wspólnicy spółki z o.o. muszą dobrze zastanowić się w jakiej formie zostanie pokryty kapitał zakładowy zakładanej spółki.

Zamiast rejestracji spółki z o.o. w KRS przedsiębiorcy mogą wybrać możliwość zakupu gotowej spółki z o.o.( Gotowa spółka z o.o. )

Kodeks Spółek Handlowych

kodeks-spolek-handlowychRząd planuje wprowadzenie istotnych zmian w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany pojawią się w:

  • strukturze majątkowej spółki z o.o. poprzez wprowadzenie udziałów beznominałowych,
  • kapitału zakładowego, który nie będzie już obowiązkowy, będzie miał charakter fakultatywny,
  • wprowadzenie instrumentów ochrony wierzycieli w postaci testu wypłacalności, kapitału zapasowego,
  • regulacji związanych z  nabywaniem przez spółkę własnych udziałów oraz obniżania kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych,
  • narzuceniu kolejności źródeł z jakich spółka będzie mogła pokrywać osiągnięte straty,
  • narzuceniu obowiązku zwoływania zgromadzeń wspólników w sytuacji zagrożenia dla wypłacalności spółki.

Zmiany mają objąć swoim zakresem także problematykę zawiązywania, zmian i rozwiązywania spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o. rejestrowanych za pomocą udostępnionych wzorów. Rząd ma na celu zwiększenie zainteresowania podmiotów gospodarczych zakładaniem własnej firmy. Czy wraz z prowadzeniem planowanych zmian uda się zrealizować zamierzone cele zobaczymy. Zawsze jednostki gospodarcze mogą skorzystać z rozwiązania jakim jest gotowa spółka. Podmiot ten ma już za sobą proces rejestracji i umożliwia podjęcie działalności gospodarczej nawet w ciągu 1 dnia. Gotowa spółka to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego sposoby rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, z której może skorzystać każdy pomiot gospodarczy.