Articles tagged with: kody PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.
Kody PKD ustalają również symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, to znaczy: sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności są określane jako: przeważające, drugorzędne oraz pomocnicze.

Sekcje kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • sekcja F – budownictwo
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • sekcja J – informacja i komunikacja
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • sekcja P – edukacja
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat “zakazanych kodów PKD” dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie kody mogą utrudnić Ci założenie własnego biznesu – KLIKNIJ TUTAJ

Niedozwolone kody PKD

Podczas zawierania działalności gospodarczej przedsiębiorcy często stają przed problemem jakim jest wybór odpowiedniego kodu PKD. Za pomocą niego dokonuje się opisu działalności spółki. Należy jednak mieć na uwadze, że istnieją takie rodzaje działalności, których nie może wykonywać spółka z o.o.

Niedozwolone numery PKD to:
– 64.11.Z – Działalność banku centralnego,
– 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie,
– 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
– 65.20.Z – Reasekuracja,
– 65.30.Z – Fundusze emerytalne,
– 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
– 99.00.Z – Organizacja i zespoły eksterytorialne.

Istnieją również rodzaje działalności, które spółka z o.o. może poprowadzić jednak dopiero gdy uda się jej uzyskać odpowiednie koncesje np.:
– 64.30.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
– 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
– 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
– 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami.

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładając taką działalność przedsiębiorca zobowiązany jest do podania numerów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności.

Podczas wyboru PKD należy uważać, gdyż istnieje zakazana lista kodów PKD dla spółki z o.o..

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z – Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z – Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

 
Kody te są niedozwolone w spółce z o.o. przede wszystkim dlatego, że wymagają innej formy prawnej działalności lub dodatkowych pozwoleń. Zamieszczenie ich we wniosku o rejestrację online gwarantuje jego odrzucenie, co wiąże się z koniecznością przygotowania formularzy od nowa i ponownego ich składania. Wpisanie ich podczas zakładania podmiotu metodą tradycyjną będzie skutkowało wezwaniem do zmiany umowy.

Nie wiesz jakie numery PKD wybrać dla swojej spółki? – Zapytaj naszego doradcę.