Articles tagged with: Krajowy Rejestr Sądowy

Zmiana w KRS

Wiadomości dotyczące spółek w jednym miejscu!

****

 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, czyli rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
– rejestru przedsiębiorców,
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestru dłużników niewypłacalnych.

Została podpisana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzająca zmiany dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw oraz usprawnienie działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany?
– konieczność składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – możliwość dokonywania analiz danych na temat funkcjonowania firmy;
– likwidacja Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego;
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Nieprawidłowy wniosek o rejestrację spółki

rejestracja-spolkiDecydując się na rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólnicy szczególną uwagę muszą zwrócić na wniosek, bo jeżeli wniosek nie zostanie złożony na odpowiednim formularzu urzędowym, opłacony, wypełniony w sposób prawidłowy zostanie zwrócony. Zgodnie z ustawą o KRS podmiot gospodarczy nie zostanie wezwany do uzupełnienia braków.

Jeśli wniosek zostanie wspólnikom zwrócony przy pierwszym wpisie spółki do KRS może być on ponownie złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zwrocie. Błąd, który skutkować będzie zwróceniem wniosku może pojawić się nie tylko w formularzu KRS-W3 i innych załącznikach ale także w umowie spółki lub oświadczeniach złożonych przez zarząd.

Najczęściej popełniane są takie błędy jak:

  • nieprawidłowe oznaczenie wspólników,
  • błędy dotyczące wysokości kapitału zakładowego spółki i sumy udziałów,
  • wpisanie niepoprawnej nazwy miejscowości, w której spółka ma siedzibę.

W przypadku nie uzupełnienia w wymaganym terminie braków stwierdzonych przez sąd rejestrowy, wydane zostaje postanowienie, od którego wspólnicy spółki mają prawo złożyć apelacje.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że sąd nie może odmówić wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców odwołując się do drobnych nieścisłości, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego jeśli ich usunięcie związane jest z niewspółmiernymi kosztami.

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.

spolka-zooW trakcie prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć decyzje o zmianie formy prawnej. Jak wygląda proces przekształcenia firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na początku należy podjąć czynności przygotowawcze, dzięki nim przedsiębiorca płynnie przejdzie przez cały proces, nie zostanie popełniony żaden błąd. Należy zwrócić uwagę na takie punkty jak:
określenie planu przekształcenia, wybór odpowiedniej formy prawnej,
wskazanie wartości majątku przedsiębiorstwa poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego, które określać będzie wartość bilansową firmy.

Kolejnym krokiem będzie zweryfikowanie planu przekształcenia. Plan zgłaszany jest do sądu rejestrowego razem z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zajmie się weryfikacją planu pod względem jego poprawności oraz rzetelności. Wydawana jest opinia w tej kwestii.

Ostatnim elementem procesu przekształcenia jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenie o dokonaniu przekształcenia, określeniu zarządu oraz uchwaleniu aktu założycielskiego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa założycielska spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Przysłowiową “kropkę nad i” stanowi zgłoszenie przekształcenia na urzędowym formularzu w właściwym dla spółki sądzie rejestrowym.

Przekształcenie firmy następuje z momentem wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa o KRS

rejestracja-spolki-w-krsRząd planuje jeszcze bardziej ułatwić podmiotom gospodarczym zakładanie działalności gospodarczej, proponowane są zmiany, które będą miały za zadanie skrócić czas wyczekiwanie na wpis do KRS. Rada Ministrów przyjęła projekty, które bardzo usprawnią proces zakładania działalności gospodarczej.

→    Wpis do KRS będzie się równał z rozpoczęciem działalności gospodarczej, ponieważ podmiot od razu wraz z wpisem uzyska NIP i REGON, czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności znacznie się zmniejszy z obecnych 25 dni na 7 dni.

→   Usprawnienie słynnego jednego okienka, który w brew pozorom nie przyniosło oczekiwanych uproszczeń i nie przyspieszyło procesu rejestracyjnego.

→   Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian przedsiębiorca będzie zobowiązany w momencie wpisu złożyć tylko wniosek do KRS pozostałe formularze w postaci wniosków i zgłoszeń do poszczególnych urzędów nie będą wymagane.

→   Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie jedynie zgłoszenie danych uzupełniających, które nie będą zawarte w wniosku albo, których w momencie dokonywanie wpisu podmiot nie będzie posiadać, takie dane składane będą na jednym formularzu i nie będą miały znaczącego wpływu na moment rozpoczęcia  działalności gospodarczej.

To propozycja zmian, które jeśli zostaną przyjęte zaczną obowiązywać od 1 października 2014 roku. Zmiany te na pewno będą budzić entuzjazm przedsiębiorców, bo o wiele ułatwią moment wpisu do KRS pozostaje pytanie czy zostaną wprowadzone.
Jeśli zgodnie z przewidywaniami zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku jedno okienka zacznie w pełni funkcjonować i wpis będzie zależy nie od woli urzędników a od przepisów, które podmioty są zobowiązane przestrzegać.