Articles tagged with: obowiązki akcjonariusza

Prawa i obowiązki akcjonariuszy

akcjonariusze-spolki
Akcjonariuszami nazywa się wspólników w spółce akcyjnej lub spółce komandytowo  – akcyjnej czyli osobę wpisaną do księgi akcyjnej lub posiadającą akcje na okaziciela. Akcjonariuszem może zostać zarówno osoba fizyczna, prawna jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

Nabywając akcję akcjonariusze zyskują różne prawa i obowiązki, które będą wynikać z umowy spółki bądź odrębnych postanowień prawnych.

Prawa akcjonariuszy:

– prawo do otrzymania dywidendy w momencie podziału wypracowanego zysku, która przyznawana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji,
– prawo do udziału i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia
– prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami
– prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki,
– prawdo do poboru akcji nowej emisji w pierwszej kolejności,
– prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej pozostałej po zapłaceniu należności wierzycielom,
– prawo do zaskarżenia uchwały powołanej przez walne zgromadzenie,
– prawo do wytaczania powództwa na rzecz spółki o naprawienie szkody.

Obowiązki akcjonariuszy:

– obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcję
– obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych tj. dostarczanie jakiś materiałów, produktów, towarów
– obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nie należnie przez akcjonariusza pobrane

Prawa i wspomniane wyżej obowiązki mogą wynikać zarówno z przepisów prawa, jak i statutu danego podmiotu.

Posiadając akcje w spółce warto znać swoje prawa aby mieć możliwość korzystania z nich w pełni. Warto także znać swoje obowiązki aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności.