Articles tagged with: opodatkowanie spółki

Podatek od czynności cywilno prawnej

spolka

 

PCC to podatek, który związany jest z zmianami jakie są wprowadzane w umowie spółki, wniesieniem czy podwyższeniem wkładów do spółki. Podmiot wykonując takie czynności zobowiązany jest złożyć do właściwego organu deklarację PPC-3 w terminie 14 dni.

Jakie czynności powodują obowiązek płacenia PCC?

  • wniesienie, podwyższenie wkładów
  • udzielenie pożyczki spółki
  • oddanie rzeczy, praw majątkowych do nieodpłatnego użytkowania

Obowiązek zapłacenia podatku mają spółki,jeśli w chwili dokonania czynności siedziba spółki, ośrodek zarządzania spółki znajdowały się na terytorium Polski.

Jeśli umowa spółki lub jej zmiana muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego podmiotem odpowiedzialnym za pobór podatku jest notariusz, który występuje w roli płatnika, będzie materialne odpowiedzialny za czynności związane z pobraniem podatku i odprowadzeniem do właściwego organu .

Stawka podatku od czynności cywilno prawnych wynosi 0,5 %. Procent ten obliczany jest od wartości wkładów wniesionych  do spółki osobowej albo wartości kapitału zakładowego, wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej , kwoty dopłaty, wartości pożyczki, wartości nieodpłatnego używania.

Takie czynności jak połączenie spółek kapitałowych, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową nie będą powodować obowiązku zapłacenia PCC.

Nadal wolna. O kim mowa?


podatki-spolkiKażdy podmiot gospodarczy zmierza do płacenia jak najmniejszej kwoty podatku, przedsiębiorcy szukają różnych rozwiązań, które zapewnią im jak najmniejsze obciążenia. W grudniu pojawiła się nowelizacja ustawy podatkowej, która nie jest korzystna dla przedsiębiorców działających w formie spółki komandytowo akcyjnej.

Ten podmiot prawny został obciążony obowiązkiem płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.Nie zostały wprowadzone zmiany związane z spółką komandytową, ta forma prowadzenia działalności nie zostanie na razie objęta podatkiem CIT. Spółka komandytowa jeszcze w 2014 roku może czuć się bezpiecznie ale jak długo nie wiadomo. Minister Finansów nie zrezygnował z swoich planów co może oznaczać, że w 2015 również i ta forma spółki zostanie objęta podatkiem dochodowym.

Obecnie fakt zwolnienia spółki z opłacania podatku CIT powoduję , że jest to idealna towarzyszka dla spółki z o.o. Coraz częściej na rynku przedsiębiorcy zaczynają działać w formie spółki z o.o.- komandytowej. Jak długa potrwa wolność spółki komandytowej zobaczymy.