Articles tagged with: pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników udzielone przez wspólnika

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników. Może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, która może na takim spotkaniu go reprezentować.

Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wybrana przez wspólnika, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wyjątek stanowią:
– członkowie Zarządu spółki z o.o.,
– pracownicy spółki z o.o..

Pełnomocnik może zostać upoważniony do:
– uczestniczenia (wyłącznie) w Zgromadzeniu Wspólników,
– uczestniczenia i głosowania nad wskazanymi uchwałami,
– uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu wspólnika we wszystkich uchwałach, które są przedmiotem zgromadzenia.

Wspólnik oczywiście może określić sposób głosowania pełnomocnika, a także dać mu pełną swobodę w danej kwestii.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej. Nawet w przypadku protokołowania zgromadzenia wspólników przez notariusza nie ma potrzeby sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Więcej o Zgromadzeniu Wspólników przeczytasz TUTAJ!