Articles tagged with: podatki w spółce

Podatek od czynności cywilno prawnej

spolka

 

PCC to podatek, który związany jest z zmianami jakie są wprowadzane w umowie spółki, wniesieniem czy podwyższeniem wkładów do spółki. Podmiot wykonując takie czynności zobowiązany jest złożyć do właściwego organu deklarację PPC-3 w terminie 14 dni.

Jakie czynności powodują obowiązek płacenia PCC?

  • wniesienie, podwyższenie wkładów
  • udzielenie pożyczki spółki
  • oddanie rzeczy, praw majątkowych do nieodpłatnego użytkowania

Obowiązek zapłacenia podatku mają spółki,jeśli w chwili dokonania czynności siedziba spółki, ośrodek zarządzania spółki znajdowały się na terytorium Polski.

Jeśli umowa spółki lub jej zmiana muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego podmiotem odpowiedzialnym za pobór podatku jest notariusz, który występuje w roli płatnika, będzie materialne odpowiedzialny za czynności związane z pobraniem podatku i odprowadzeniem do właściwego organu .

Stawka podatku od czynności cywilno prawnych wynosi 0,5 %. Procent ten obliczany jest od wartości wkładów wniesionych  do spółki osobowej albo wartości kapitału zakładowego, wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej , kwoty dopłaty, wartości pożyczki, wartości nieodpłatnego używania.

Takie czynności jak połączenie spółek kapitałowych, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową nie będą powodować obowiązku zapłacenia PCC.