Articles tagged with: powołanie likwidatora

Jak powołuje się i odwołuje likwidatorów?

Podstawową zasadą jest, że członkowie ostatniego zarządu spółki, w dniu otwarcia likwidacji stają się z mocy prawa jej likwidatorami. Nie musisz podejmować zatem jakichkolwiek uchwał, bądź innych czynności. Zmiana ta bowiem jest konsekwencją rozwiązania umowy spółki z o.o.

Od zasady tej istnieje jednak wiele różnego typu wyjątków, o których warto pamiętać:

  • w umowie spółki z o.o. można wprost wskazać osoby, które obejmują stanowiska likwidatorów,
  • umowa spółki może zawierać także wskazanie, z którego będzie wynikać, że likwidatora albo likwidatorów wyznacza konkretny wspólnik lub wspólnicy,
  • wspólnicy mogą również w uchwale o rozwiązaniu umowy spółki z o.o. albo w późniejszej uchwale postanowić, że likwidatorami będą inne osoby, niż członkowie ostatniego zarządu spółki,
  • z ważnych powodów sąd rejestrowy może odwołać likwidatorów. Czyni to na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Podstawą odwołania likwidatora przez sąd może być np. długotrwała choroba, wyjazd za granicę na bliżej nieokreślony okres, działanie na szkodę spółki, naruszenie postanowień umowy albo aktów wewnątrz korporacyjnych,
  • sąd rejestrowy może również ustanowić dodatkowego likwidatora bez konieczności odwołania dotychczasowych, albo kiedy brak jest likwidatorów,
  • jeśli spółka została rozwiązana przez sąd wyrokiem, to kompetencję do ustanawiania i odwołania likwidatorów ma tylko ten sąd.