Articles tagged with: prowadzenie spółki

Bliżej pojęć → PROKURA

Chcąc przybliżyć istotę prokury, należy napisać, iż jest to rodzaj pełnomocnictwa. Tego typu pełnomocnictwo charakteryzuje się tym, że może zostać udzielona jedynie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura ściśle określona została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z kolei prokurentem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokurę udziela się w tradycyjnej formie pisemnej, aczkolwiek pod rygorem nieważności. W dokumencie zawierającym takie oświadczenie przedsiębiorcy muszą znaleźć wyraźne stwierdzenie o ustanowieniu prokury. Prokura nie może zostać ograniczona wobec osób trzecich. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zostaną określone przepisy szczególne.prokura

Rodzaje prokury według Kodeksu Cywilnego:
– prokura samoistna – prokurent działa samodzielnie,
– prokura łączna – dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów. W praktyce funkcjonuje również, prokura łączna nieprawidłowa, która podlega na tym, że dla dokonania czynności konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą, która prokurentem nie jest,
– prokura oddziałowa – zakres umocnienia prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

W kolejnych wpisach zajmiemy się przybliżeniem istotę każdego z powyżej wymienionych rodzajów prokury. Zatem zapraszamy do śledzenia naszych wpisów!

Spółki prawa handlowego – reprezentacja

Prawo obowiązujące w naszym kraju oferuje przyszłym przedsiębiorcom wachlarz form prawnych na założenie własnej działalności do wyboru. Jednak każda z tych form posiada inne cechy, swoje wady i zalety, dzięki czemu początkujący w świecie biznesu, mają możliwość dokonania najbardziej trafnego wyboru.

Bez wątpienia najczęściej wybieranymi formami są spółki prawa handlowego, aby jednak podjąć odpowiednią decyzję, należy wcześniej dokonać ich odpowiedniej analizy.

Jedną z kwestii, które różnią od siebie spółki jest sposób, jak również zasady ich reprezentowania. Poniżej przedstawiamy jak to wygląda w poszczególnych spółkach. Tym sposobem:

w spółce jawnej prawo do reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych ma każdy jej wspólnik,

w spółce partnerskiej każdy z partnerów ma możliwość, aby reprezentować ją samodzielnie, ale wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa danej spółki stanowi inaczej,

w spółce komandytowej prawo reprezentacji spółki posiadają komplementariusza, a wspólnicy będący komandytariuszami mogą pełnić jedynie rolę pełnomocników,

w spółce komandytowo-akcyjnej za reprezentowanie odpowiedzialni są komplementariusze,

w spółce z o.o., jak również spółce akcyjnej za reprezentację odpowiada zarząd, który składa się z co najmniej jednego członka, który dodatkowo prowadzi jej sprawy.

reprezentacja-spolki

Nowe pojęcie: CONTROLLING

Na czym polega controlling?
Jest to nic innego, jak ogół działań związanych z zarządzaniem danym przedsiębiorstwem. Pozwala to nie tylko wyszukiwać odpowiednie informacje, ale również planować oraz na bieżąco kontrolować rozwój firmy. Działania te w głównej mierze są prowadzone ze względu na kadrę kierowniczą, dla której informacje pozyskane w ramach controllingu są bardzo istotne w kwestii podejmowania ważnych firmowych decyzji.

Controlling obejmuje:
– określenie celów do zrealizowania,
– planowanie ich realizacji,
– sterowanie firmą w zakresie finansów,
– sterowanie firmą w zakresie skuteczności ekonomicznej,
– kontrowanie prowadzonych działań.

Rozróżniamy dwa rodzaje controllingu:
controlling strategiczny, który polega na nakierowaniu działań na realizację długookresowych celów przedsiębiorstwa,
controlling operatywny, który polega na skupieniu się na bieżących zagadnieniach finansowych danego przedsiębiorstwa.

 

controlling

Ograniczenie odpowiedzialności w spółce komandytowo-akcyjnej

Zarówno w przypadku spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej istnieje możliwość, aby całkowicie ograniczyć odpowiedzialność majątkową każdego ze wspólników do kwoty wniesionego przez niego kapitału. Natomiast w pozostałych spółkach takich, jak np. spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, odpowiedzialność majątkowa ograniczona jest tylko częściowo. Istnieją jednak sposoby, aby także w przypadku tych spółek w pełni ograniczyć odpowiedzialność wszystkich wspólników. Jedynym rozwiązaniem jest ustanowienie spółki z o.o. jako jednego z komplementariuszy wymienionych spółek.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych mówią o tym, iż jednym z komplementariuszy spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej może być nie tylko osoba fizyczna, ale również inna osoba prawna. W związku z tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka z o.o. stała się komplementariuszem w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Wówczas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się zarządzaniem sprawami spółki komandytowej, a także całkowicie odpowiada za jej zobowiązania. Warto pamiętać, iż wspólnicy spółki z o.o., których odpowiedzialność jest ograniczona, nie muszą się niczym martwić ze względu na to, że to spółka z o.o. odpowiada za wszystkie zobowiązania.

 

odpowiedzialnosc-w-spolce-zoo

Prowadzenie biura w spółce


prowadzenie-biura-w-spolceProwadzenie działalności gospodarczej w każdej formie wymaga od przedsiębiorcy zajmowania się sprawami formalnymi. Koniecznie jest wystawianie faktur, prowadzenie korespondencji z kontrahentami, zajmowanie się fakturami, które dokumentują zawarte transakcje. Takimi aspektami prowadzenia działalności powinni się zajmować pracownicy biurowi wiąże się to z koniecznością przeznaczenia dla nich powierzchni biurowej co umożliwi im swobodną pracę. Jest to dodatkowy koszt jakim obciążony zostanie przedsiębiorcami.

Na rynku pojawia się jednak alternatywa dla takiego rozwiązania jest to  Wirtualne Biuro. To idealne rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych, które pozwala na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki takie wirtualne biuro jest również ciekawym rozwiązaniem dla Ciebie. Jakie możliwości pojawią się jeśli skorzystasz z takiej opcji?

→   profesjonalna obsługa, pomoc wykwalifikowanych pracowników firm oferujących obsługę biurową
→  zmniejszenie kosztów, wersja tradycyjnego prowadzenie biura jest formą zdecydowanie droższą niż skorzystanie z wirtualnego biura
→  korzystasz tylko z tych usług, które są Ci na dany moment potrzebne
→  zyskujesz atrakcyjną lokalizację biurową dla swojej firmy
→  masz możliwość wynajęcia sal konferencyjnych na spotkania z klientami
→  usługi z jakich możesz korzystać to m.in. obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej, obsługa telefoniczna i korespondencyjna kontrahentów, wynajem pomieszczeń, doradztwo w zakresie różnej problematyki jaka  wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wirtualne Biuro daje szereg możliwości w zacznie niższej cenie niż prowadzenie tradycyjnej formy obsługi biurowej.

Spółki z o.o. i uzyskanie koncesji


koncesja-spolkiNie w każdej dziedzinie gospodarki możemy sobie pozwolić na swobodne prowadzenie działalności. Są takie dziedziny gospodarcze, które odgórnie mają narzucony obowiązek pozyskanie koncesji, która pozwoli na bezproblemowe działanie. Obowiązek uzyskanie koncesji jest pewnym ograniczeniem ze strony państwa i dotyczy tych dziedzin, które mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i interesu publicznego.

Koncesja jest to decyzja administracyjna, która uprawniania podmiot gospodarczy do prowadzenie działalności w danej dziedzinie i na określonych warunkach. Organem, który zajmuję się wydawaniem koncesji jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności, który wymaga uzyskania koncesji. Koncesja wydawana się na czas oznaczony od 5 do 50 lat.

O uzyskanie koncesji będą musiały się postarać podmioty, których działalność gospodarcza będzie się wiązać z :

→   poszukiwaniem i wydobywaniem złóż kopalin
→  wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
→  ochroną osób i mienia
→  rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych
→  przewozem lotniczym

Określając dział gospodarki, w którym będzie się prowadzić działalność, warto dobrze poinformować się czy akurat Nasz dział nie wymaga uzyskanie koncesji, żeby potem nie było nie miłych niespodzianek.

Spółko z o.o. i specjalna strefa ekonomiczna

spolka-zoo-sprzedaz
W gospodarce utworzone zostały specjalne strefy ekonomiczne. Co to takiego ?

Specjalne strefy ekonomiczne są wyodrębnioną częścią kraju, która posiada odrębną administracje, terytorium takie nie jest zamieszkane, podmioty gospodarcze mają możliwość prowadzenia działalności w takiej strefie na specjalnych warunkach tj. możliwe jest korzystanie z zwolnienie z podatku dochodowego.

Pewnie większość podmiotów działających na rynku chciałaby w takiej strefie ekonomicznej prowadzić działalność ale niestety nie każdy może. Warunkiem skorzystania z uroków takiej strefy jest uzyskanie pozwolenia, ten proces uzyskanie pozwolenia określony został w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. Taki dokument wydawany jest przez zarząd każdej strefy, zarząd pomaga również potem w procesie adaptacyjnym.

SSE stworzono w celu przyspieszenia rozwoju regionów Polski, za pomocą działań jakie będą podejmować spółki. Działalność w SSE ma swoje pewne zasady, które opierają się przede wszystkim na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów w gospodarce narodowej.
Dzięki takiej działalności zwiększy się konkurencyjność polskich produktów.

W Polsce Rada Ministrów utworzyła 14 stref ekonomicznych. Czas ich działania został przewidziany do 31 grudnia 2026 roku.

Polskie SSE to:

↔ kamiennogórska
↔ katowicka
↔ kostrzyńsko-słubicka
↔ krakowska
↔ legnicka
↔ łódzka
↔ mielecka
↔ pomorska
↔ słupska
↔ starachowicka
↔ suwalska
↔ tarnobrzeska
↔ wałbrzyska
↔ warmińsko-mazurska

Spółka komandytowo- akcyjna

To pomiot prawny, który łączy w sobie cechy zarówno spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej ma jedynie zdolność to czynności prawnych.

W przypadku tworzenia tej spółki został określony minimalny kapitał zakładowy jaki należy wnieść aby taką spółkę założyć. Wynosi on 50 000 zł i jest to kwota znacznie mniejsza niż w przypadku spółki akcyjnej.

Ważny elementem składowym takiej spółki jest statut, ponieważ to na jego podstawie taka spółka funkcjonuję. Powinien on mieć formę aktu notarialnego.

W składzie wspólników w takiej spółce pojawia się komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz jako podmiot, który będzie odpowiadał bez ograniczeń za zobowiązania spółki ma  pewne uprawnienia. Zajmuję się prowadzeniem spraw spółki i reprezentują ją na zewnątrz.
Z kolei akcjonariusz będzie mógł występować w roli osoby reprezentującej tylko kiedy pełni rolę pełnomocnika.

Spółka komandytowo- akcyjna jest najbardziej złożoną i skomplikowaną formą spółki osobowej.