Articles tagged with: prowadzona działalność gospodarcza

Wskaźniki finansowe w spółce

Przedsiębiorstwo chcąc generować lepszy zysk i zwiększyć efektywność swojej działalności powinno skupić się na kilku istotnych rzeczach. Bez wątpienia jednym z dokumentów jakie dostarcza informacje o bieżącej kondycji spółki jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe spółki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych. Dzięki zgranej współpracy spółka może dokonać analizy poszczególnego segmentu i ewentualnie wprowadzić niewielkie nowelizacje.

Podjęcie decyzji w sprawie inwestycji wymaga od jednostki określenia sytuacji finansowej jaka aktualnie panuje. Do tych czynności potrzebne będą różnorodne wskaźniki. Do głównej grupy zaliczają się:

  • wskaźniki rentowności

  • wskaźniki płynności

  • wskaźniki zadłużenia

Celem wskaźników rentowności jest powiązanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami oraz kapitałem własnym. Tłumaczy się to w ten sposób, że im wyższy wskaźnik rentowności tym lepsza jest sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza płynności finansowej danej jednostki przeprowadzana jest na podstawie przepływów środków pieniężnych w danym okresie, a także pod uwagę bierze się stan aktywów obrotowych oraz zobowiązań. Dzięki tym wskaźnikom przedsiębiorstwo określa swoją zdolność do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia w dużej części skierowane są do zewnętrznych jednostek. Są odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy. Wskaźniki te mówią o tym, jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i długi.