Articles tagged with: przekształcenie spółek

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to czynność polegająca na zmianie formy prawnej spółki. Podmiot w wyniku przekształcenia traci swoją dotychczasową formę prawną i w dniu przekształcenia kontynuuje swoje istnienie w innej, nowej formie. Wszystkie spółki handlowe mogą być przekształcane w inne spółki handlowe.

Wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej. Spółka przekształcona ma swoje prawa i obowiązki, przysługujące jej w całości i niezmiennie. Z dniem, w który spółka zostaje przekształcona, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenia spółki można dokonać w kilku krokach:

a). sporządzając plan przekształcenia z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta,
b). podejmując uchwałę o przekształceniu spółki,
c). powołując członków organów spółki przekształconej lub określając wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją,
d). zawierając umowę albo podpisując statut spółki przekształconej,
e). dokonując w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślając spółkę przekształcaną.

Przeczytaj także: Ile kosztuje gotowa spółka?