Articles tagged with: przekształcenie spółki

Jak przekształcić spółkę?

Głównym celem przekształcenia spółki jest dokonanie zmiany jej formy prawnej. Warto jednak mieć na uwadze, iż głównym zadaniem przekształcenia spółki jest dostosowanie jej formy prawnej do aktualnie prowadzonej działalności, jak również zmieniających się warunków ekonomicznych.

Jakie spółki można poddać przekształceniu?
– spółki prawa handlowego
– spółka cywilna (będąca stosunkiem obligatoryjnym).

Warto mieć na uwadze fakt, iż przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną i wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, może ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.

Zgodnie z przepisami prawa, proces przekształcenia spółki nie zmienia tożsamości podmiotu, gdyż jedynie następuje zmiana formy prawnej. Mimo przekształcenia, spółka pozostaje przy tych samych numerach NIP i REGON. Dodatkowo w spółce pozostają wszelkie pozwolenia i koncesje uzyskane w trakcie dotychczasowego funkcjonowania spółki.

Jak przebiega przekształcenie spółki?
1. Opracowanie planu przekształcenia.
2. Podjęcie uchwały o przekształceniu.
3. Powołanie członków organów spółki przekształconej.
4. Dokonanie wpisu przekształcenia do rejestru KRS.
5. Ogłoszenie przekształcenia w MSiG.

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek to czynność polegająca na zmianie formy prawnej spółki. Podmiot w wyniku przekształcenia traci swoją dotychczasową formę prawną i w dniu przekształcenia kontynuuje swoje istnienie w innej, nowej formie. Wszystkie spółki handlowe mogą być przekształcane w inne spółki handlowe.

Wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej. Spółka przekształcona ma swoje prawa i obowiązki, przysługujące jej w całości i niezmiennie. Z dniem, w który spółka zostaje przekształcona, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenia spółki można dokonać w kilku krokach:

a). sporządzając plan przekształcenia z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta,
b). podejmując uchwałę o przekształceniu spółki,
c). powołując członków organów spółki przekształconej lub określając wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją,
d). zawierając umowę albo podpisując statut spółki przekształconej,
e). dokonując w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślając spółkę przekształcaną.

Przeczytaj także: Ile kosztuje gotowa spółka?

Z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową


przeksztalcenie-w-spolke-zooProwadzimy działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa ale widzimy konieczność przekształceń w spółkę kapitałową. Czy taki proces jest możliwy, jeśli tak to jak on będzie wyglądał?

Możliwe jest takie przekształcenie, nastąpi ono wraz z chwilą wpisu przekształconego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym, że sami prowadziliśmy działalność staniemy się jedynym wspólnikiem Naszej nowo powstałej spółki.

Jakie czynności musimy wykonać aby proces przekształcenia przebiegł pomyślnie ?

→ stworzeniu planu według, którego będzie następować zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego, taki plan musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta, który dokona badania planu przekształceniowego

→ złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia o przekształceniu

→ powołanie członków, którzy będą wchodzić w skład poszczególnych organów spółki

→ zawarcie umowy spółki

→ wpisanie spółki przekształconej do KRS

Musimy pamiętać o tym, że do 3 lat od momentu, w którym przekształciliśmy działalność w spółkę będziemy odpowiadać za zobowiązania finansowe, które powstały przed dniem przekształcenia.