Articles tagged with: spółka cywilna

Wybór spółki cywilnej – czy warto?

Spółka cywilna zostaje związana przez minimum dwie osoby fizyczne. Ta forma prawna nie posiada osobowości prawnej.

Wspólnicy spółki zostają wpisani do CEiDG.

Warto podkreślić, że spółka cywilna ze względu na brak zdolności i osobowości prawnej nie jest traktowana jako przedsiębiorca. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki, którzy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego zawartego w umowie.

Wkład wniesiony przez wspólników spółki cywilnej stanowi majątek podmiotu. Jest on objęty “wspólnością łączną” co oznacza, że:
– wspólnik nie może sprzedać swoich udziałów
– wspólnik nie może żądać wspólnego majątku przez cały okres trwania spółki

Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie, całym majątkiem.

Spółka cywilna charakteryzuje się niskimi kosztami funkcjonowania spółki. W kwestii opodatkowania warto wspomnieć, że podatek dochodowy płacony jest tylko od osób fizycznych, czyli wspólników spółki (oznacza to, że nie występuje podwójne opodatkowanie zysków).

Zawarcie umowy ze spółką cywilną

Osoby zakładające spółkę cywilną bądź chcące zostać jej kontrahentem często zastanawiają się jak oznaczyć ten podmiot na umowie.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie stanowi podmiotu prawa i nie posiada własnego majątku. Podmiotowość prawną posiadają z kolei wspólnicy spółki. To właśnie oni nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania.

W spółce cywilnej wspólnicy zobowiązują się, aby dążyć do określonego celu. Stanowi ona zatem wyłącznie porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami, którzy określają zasady w jakich będą prowadzić własną firmę. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Oznacza to, że umowy nigdy nie zawieramy ze spółką cywilna, a jedynie jej wspólnikami. 

Wspólnicy spółki cywilnej zawierają umowy oraz zaciągają zobowiązania.

W umowie spółki musimy zatem wymienić poszczególnych wspólników z którymi nawiązujemy umowę. Bardzo często do umowy dołącza się wydruk z CEIDG, który dotyczy poszczególnych wspólników. Ich dokładne określenie jest niezwykle istotne.

Spółka cywilna

I nadszedł moment na spółkę cywilną wyróżniającą się z listy spółek pod wieloma względami.

Uważa się, że spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności. Może zostać założona przez dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców.

Jej funkcjonowanie jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym, sama spółka nie jest przedsiębiorcą to jej wspólnicy podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców. Przy jej tworzeniu obowiązują zasady podobne jak przy rejestracji działalności w formie indywidualnego przedsięwzięcia. Umowa takiej spółki musi zostać zawarta w formie pisemnej, zachowanie takiej formy jest obowiązkowe.
Spółka taka nie posiada osobowości prawnej więc zobowiązania pokrywane są z zarówno z majątku spółki jak i z majątku osobistego wspólników.

Spółka jest jedynie umową łączącą wspólników, nie stanowi samodzielnego podmiotu prawnego.
Wszystkiej zobowiązania jakie zaciągają wspólnicy spółki zaliczane są do zobowiązań wspólników, spółka nie zaciąga zobowiązań.