Articles tagged with: spółka europejska

Spółka Europejska

Spółka europejska jest formą paneuropejskiego przedsiębiorstwa. Może być zarejestrowana wyłącznie w państwie, w którym znajduje się siedziba określana przez statut. Statut spółki europejskiej nie różni się niczym od statutu spółek państw Wspólnoty.

Głównym celem utworzenia tego rodzaju spółki jest:
1. Ułatwienie prowadzenia działalności przez duże podmioty, które posiadają spółki zależne w kilku państwach członkowskich.
2. Ograniczenie kosztów administracyjnych i prawnych.

WAŻNE!
Spółka Europejska na terenie UE musi posiadać siedzibę tam, gdzie określa statut oraz w tym państwie członkowskim co główny zarząd. Niedotrzymanie tego warunku grozi likwidacją spółki.

1. Wspólnikami SE mogą być spółki kapitałowe zarejestrowane w państwach członkowskich UE.
2. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 120 000 euro.
3. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
4. Księgowość zależna od przepisów prawa państwa, gdzie znajduje się siedziba.
5. Sprawozdania finansowe mogą być sporządzane w walucie krajowej i euro.

Spółka może powstać tylko poprzez:
* transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich;
* utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
* utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE;
* przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu (szerzej na ten temat poniżej);
* utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie.