Articles tagged with: spółka kapitałowa

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej.

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:
– brak barier wejścia (1 zł na start),
– szybka rejestracja elektroniczna,
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
– duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzaju akcji i zasad działania spółki, maksymalnie wykorzystywany kapitał ludzki,
– łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów,
– uproszczona likwidacja PSA.

Spółko akcyjna w ogranizacji

spolka-akcyjna-w-organizacjiKolejną, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką kapitałową jest spółka akcyjna. Cieszy się ona znacznie mniejszą popularnością wśród przedsiębiorców z uwagi na konieczność wniesienia bardzo wysokiego kapitału zakładowego w kwocie 100 000 zł. Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą objęcia przez akcjonariuszy wszystkich akcji spółki i funkcjonuje do momentu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie spółki akcyjnej oraz jej zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców powinno nastąpić w okresie 6 miesięcy od momentu podpisania statutu spółki, a nie od chwili zawiązania spółki akcyjnej. Tak więc faza organizacyjne spółki może trwać której niż 6 miesięcy. Spółka akcyjna w organizacji nie posiada osobowości prawnej, jej firma powinna zawierać dodatkowo stwierdzenie “spółka w organizacji”. W przypadku takiej spółki odpowiedzialność solidarną za zobowiązania finansowe spółki ponosi sama spółka oraz podmioty, które w imieniu spółki działają. Akcjonariusz spółki będzie całkowicie wolny od zobowiązań spółki w sytuacji kiedy wniesie cały swój wkład, wyjątkiem jest jednak sytuacja kiedy pełni ona rolę reprezentanta spółki wtedy z racji pełnionej funkcji nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności.

Podmiotami, które mogą reprezentować spółkę w organizacji mogą być wszyscy założyciele spółki, czyli osoby, które podpisały statut spółki, działające łącznie lub też pełnomocnik, który został wybrany jednomyślną uchwałą założycieli spółki.

Z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową


przeksztalcenie-w-spolke-zooProwadzimy działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa ale widzimy konieczność przekształceń w spółkę kapitałową. Czy taki proces jest możliwy, jeśli tak to jak on będzie wyglądał?

Możliwe jest takie przekształcenie, nastąpi ono wraz z chwilą wpisu przekształconego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym, że sami prowadziliśmy działalność staniemy się jedynym wspólnikiem Naszej nowo powstałej spółki.

Jakie czynności musimy wykonać aby proces przekształcenia przebiegł pomyślnie ?

→ stworzeniu planu według, którego będzie następować zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego, taki plan musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta, który dokona badania planu przekształceniowego

→ złożenie do sądu rejestrowego oświadczenia o przekształceniu

→ powołanie członków, którzy będą wchodzić w skład poszczególnych organów spółki

→ zawarcie umowy spółki

→ wpisanie spółki przekształconej do KRS

Musimy pamiętać o tym, że do 3 lat od momentu, w którym przekształciliśmy działalność w spółkę będziemy odpowiadać za zobowiązania finansowe, które powstały przed dniem przekształcenia.