Articles tagged with: spółki

Zakładanie spółki z o.o. krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się wciąż wzrastającą popularnością wśród osób, które rozpoczynają swoją przygodę w wielkim świecie biznesu.

Aby zarejestrować dany podmiot konieczne jest przejście kilkustopniowej rejestracji.
Oto jej etapy:

1. Sporządzenie umowy spółki.
Umowa musi zostać sporządzona w sposób pisemny w formie aktu notarialnego i powinna zawierać:
-nazwę i adres siedziby,
-przedmiot działalności,
-wysokość kapitału zakładowego,
-to czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
-liczbę oraz nominalną ilość udziałów,
-czas trwania spółki jeżeli jest on przewidziany.

2. Spółka w organizacji.
Po uzyskaniu wpisu wspólnicy mają 6 miesięcy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez czas ten wspólnicy muszą zgromadzić kapitał zakładowy, a także ustalić nazwę organizacji.
Jeżeli do pół roku umowa nie zostanie wpisana do KRS zostanie ona rozwiązana.

3. Wpis do KRS.
Zgłoszenia dokonuje się za pomocą druku KRS-W3. Do wniosku należy dołączyć druki KRS-WE, KRS-WM, KRS-WK, KRS-WA oraz KRS-WL.

4. Obowiązki dodatkowe.
Do dodatkowych czynności, które powinny towarzyszyć rejestracji należy założenie konta firmowego w banku przy użyciu otrzymanego REGONu, rejestracja do VATu oraz powiadomienie urzędu o wybranej formie opodatkowania.

Rejestracja spółki w VAT w 2017 roku

Wraz z nadejściem roku 2017 w życie weszło wiele zmian, których celem jest uszczelnienie prawa podatkowego. Zmiany zostały wprowadzone zwłaszcza w przepisy dotyczące rejestracji do VATu.
Aktualnie przedsiębiorca pragnący uzyskać wpis do tego rejestru musi liczyć się z kaucją rejestracyjną w wysokości aż do 200 000 zł, a nawet odrzuceniem wniosku.
Zmiany zostały wprowadzone z powodu zwiększającej się ilości przestępstw podatkowych, zwłaszcza z zakresu wyłudzania podatku.
Dotychczasowe prawo stanowiło idealne warunki dla rozwoju tak zwanych “karuzel podatkowych”.
Przestępstwo to polega na rejestracji kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu przedsiębiorstw, wykonujących między sobą szereg na pozór legalnych, od których kolejno odliczają podatek.
Fikcyjny charakter tych transakcji sprawia jednak, że w rzeczywistości podatek ten nie wpłynął do budżetu, co oznacza, że został on wyłudzony.

Zaostrzenie przepisów ma przede wszystkim ograniczyć rejestrację w VAT przedsiębiorstw biorących udział w tego typu strukturach.

Numery PKD

Polska Klasyfikacja Działalności czyli PKD jest umownie przyjętym, ułożonym hierarchicznie podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie są realizowane przez podmioty gospodarcze w Polsce.

PKD wykorzystywana jest m. in. do klasyfikowania jednostek dla potrzeb REGON. PKD podzielona jest na 21 sekcji.

Sekcje PKD:
sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
sekcja F – budownictwo,
sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
sekcja J – informacja i komunikacja,
sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
sekcja P – edukacja,
sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
sekcja S – pozostała działalność usługowa,
sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.

Ułatwienia dla spółek z o.o.

sprzedaz-gotowych-spolek

Rada Ministrów przyjęła nie dawno projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany będą dotyczyć między innymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które mieścić się będą w grupie mikro przedsiębiorstw. Przewidziane zmiany mają znacznie zmniejszyć koszty związane z sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz ogólne koszty jakie ponoszone są w związku z prowadzeniem księgowości. Przewiduje się, że jeśli uproszczenia wejdą w życie skorzysta z nich 34 tysiące jednostek gospodarczych.

Do zmian skłoniła Polskę dyrektywa Unii Europejskiej, która przewiduje możliwość opracowywania uproszczonych sprawozdań finansowych. Dodatkowo jednostki mikro nie będą stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabywania w celu wyceny składników aktywów i pasywów.

Zmiany dotyczyć będą:

→  spółek akcyjnych
→  spółek z o.o.
→  spółek komandytowo- akcyjnych

Warunkiem korzystania z uproszczonej sprawozdawczości jest nie przekroczenie dwóch z trzech wymienianych wielkości:

1. suma bilansowa 1,5 mln zł;
2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł;
3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 10 osób.

Funkcjonowania na rynku wymaga od jednostek ogromnej pracy, niejednokrotnie znajomości wielu regulacji prawnych.  Może w końcu ten fakt został zauważony i wszystkie zmiany  dążyć będą  w kierunku ułatwienia podmiotom gospodarczym funkcjonowania na rynku.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi


wspolpraca-spolkiCzęsto przedsiębiorstwa podejmują współpracę z innymi podmiotami, która trwać będzie tylko do czasu zrealizowania konkretnej  inwestycji. Współdziałanie z innymi podmiotami pozwala na szybszą realizację inwestycji, pozwala na pozyskanie niezbędnego wsparcia finansowego.  W takiej sytuacji przedsiębiorca ma do wyboru dwa rozwiązania:

→  zawiązanie odrębnej spółki celowej
→  utworzenie konsorcjum

Na które rozwiązanie się zdecydować?

W przypadku inwestycji, która jest bardzo skomplikowana, złożona i wymaga długotrwałej współpracy specjaliści polecają utworzenie zupełnie nowego, odrębnego pomiotu. Często spółka celowa przybiera formę spółki kapitałowej.

Z kolei drugie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji kiedy celem podjętej współpracy jest osiągnięcie konkretnego celu gospodarczego. Konsorcjum najczęściej nie powoduje powstania nowego podmiotu gospodarczego, zawiązywane jest tylko dla realizacji jednorazowego przedsięwzięcia. 

Rejestracja spółki prawa handlowego


rejestracja-spolki-przez-internetPodmioty gospodarcze zakładając działalność gospodarczą najczęściej wybierają jedną z dostępnych form spółek, czy to spółki osobowe czy też spółki kapitałowe. Każda z spółek ma swoje wady i zalety i dopasowana jest do danego rodzaju działalności. Ciężko znaleźć spółkę, która okazała by się formą uniwersalną bo inna spółka pasuje do małej, jednoosobowej działalności a inna do dużego przedsięwzięcia.

Najczęściej przedsiębiorcy sięgają po spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, formę prawną, która nie wymaga dużych nakładów na kapitał zakładowy a daje możliwość prowadzenia działalności w formie osobowości prawnej.

Jeśli już przedsiębiorca zdecyduję się na rejestrację spółki z o.o. będzie miał możliwość dokonania rejestracji spółki przez internet. Spółka z o.o. jest jedyną spółką, która dają taką możliwość. Ministerstwo Sprawiedliwości planuję także wprowadzenia innych projektów, które pozwolą na rejestrację przez internet spółki jawnej i spółki komandytowej, a także umożliwią dokonywanie zmian w umowie spółki jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na razie jednak są to tylko projekty i specjaliści uważają, że przedsiębiorcy jeszcze na takie zmiany będą musieli cierpliwie poczekać.

Możliwość rejestracji spółki z o.o. przez internet to duże uproszczenie dla podmiotów gospodarczych, wymaga wykonania kilku czynności i obarcza podmiot gospodarczy obowiązkiem załatwienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z urzędami samodzielnie. Przy tej metodzie rejestracji podmiot gospodarczy nie ma możliwości skorzystania z znanej wszystkim procedury jednego okienka.

Wejście spółki na giełdę

wejscie-spolki-na-gielde

 

Często przedsiębiorcy decydują się na wejście na giełdę, gdzie mogą w łatwy i powszechny sposób pozyskać kapitał na rozwój działalności gospodarczej. Na giełdę mogę wejść jedynie podmioty, które działają w formie spółki akcyjnej. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w inne formie prawnej nie ma możliwości pojawienia się na giełdzie. W takim przypadku podmioty gospodarcze będą musiały się przekształcić w spółkę akcyjną lub zawiązać spółkę ( wnieść kapitał przedsiębiorstwa do spółki).

Jakie korzyści wynikają z wejścia spółki na giełdę?

♦ Zyskanie wiarygodnego źródła finansowania a także zyskanie możliwości zaistnienia wśród przedsiębiorców działających w podobnych warunków i zajmujących się konkurencyjną działalnością.

♦ Spółka giełdowa jest podmiotem gospodarczym, który jest bardziej wiarygodny, więc będzie się cieszył większym zainteresowaniem.

♦ Stosunkowo szybko spółka może powiększyć swój kapitał emitując akcję, nie trzeba czekać i załatwiać mnóstwa formalności, które na przykład związane są z kredytem.

♦ Charakterystyczną cechą spółek giełdowych jest ich wysoka płynność a to powoduję, że inwestorzy nie będą wymagali aż tak ogromnych zabezpieczeń w przypadku wyjścia z inwestycji.

♦ Akcję spółki są wycenianie wiarygodnie ze względu na bardzo dużą częstotliwość transakcji jakie zawierane są na giełdzie.

♦ Dzięki wejściu na giełdę spółka zyska regularną reklamę siebie i swoich produktów.

♦ W czasie kiedy na giełdzie panuję hossa taka forma pozyskanie kapitału jest dla spółki bardzo tania.

♦ Spółka nie giełdzie to dla przedsiębiorcy sposób na wypromowanie się wśród licznej konkurencji, która już działa na rynku.

Jak dobrze prowadzić działalność gospodarczą?

jak-prowadzic-firme

Założyliśmy firmę i się zaczęło… Istna walka z wiatrakami tak wygląda załatwianie wszystkich formalności związanych z zarządzaniem firmą, zawieraniem transakcji z kontrahentami. Tutaj terminy, tam odsetki za zwłokę istny koszar, jak to wszytko ogarnąć? Najważniejsze to zachować spokój i nie dać się zwariować. Dostępne jest mnóstwo rad jakie sobie z tym wszystkim poradzić, najczęściej się pojawiające to;

Nie rozpraszaj swojej uwagi.

Inni przedsiębiorcy radzą, żeby swoją uwagę skupić na każdym elemencie z osobna, nie dzielić swojej uwagi na milion kawałeczków, bo żadne element nie zostanie wykonany z należytą starannością. Trzeba uporządkować swoje sprawy, tak aby nie pominąć ważnych kwestii, które potem mogą okazać się poważną przeszkodą. Należy tak zorganizować sobie czas pracy, aby na każdą sprawą konieczną do załatwienia znaleźć czas, aby potem nie robić wszystkich rzeczy naraz.

Poświęć się danemu rodzajowi produktów.

Można znaleźć takie rady, które będą wskazywać aby prowadzić jeden zakres usług i powoli je rozszerzać. Najpierw trzeba zbudować sobie markę, zdobyć zaufanie konsumentów aby móc wprowadzać kolejne nowości. Bo wprowadzenia nowego produktu nie zawsze wiążę się z sukcesem. Lepiej jest oferować kilka produktów, które są naprawdę dobrej jakości i cieszą się zaufaniem konsumentów niż wprowadzać kolejne, które będą generować koszty a nie będą przynosić oczekiwanych zysków.

Uwzględnij w swoim działaniu potrzeby innych.

Tutaj rada dla tych, którzy zatrudniają pracowników. Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo skomplikowany proces. Każdy przedsiębiorca określa sobie cele jakie będzie chciał zrealizować. Trzeba sobie stawiać ambitne cele ale takie, które są do zrealizowania. Załoga, która z Nami pracuje to też ludzie, którzy mają swoje potrzeby. Złe warunki pracy, przemęczenie raczej nie spowoduję powstania efektów zadowalających.

Rady innych i wskazówki dla jednych podmiotów mogą się okazać pomocne, inne podmioty z nich nie skorzystają. Każdy przedsiębiorca drogą prób i błędów opracuję sobie taki sposób zarządzania firmą, który będzie dla niego najbardziej efektywny.