Articles tagged with: sprawozdanie finansowe

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Lista wymaganych dokumentów nie zmieniła się. Trzeba złożyć:
– sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności,
– uchwały zatwierdzające te dokumenty,
– uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
– sprawozdanie biegłego rewidenta.

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności wielu kategorii podmiotów będą musiały mieć formę elektroniczną i będą podpisywane z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Termin na złożenie dokumentów nie zmienił się i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

  • Złożenie dokumentów przebieg procedury

Mając profil zaufany e-PUAP, można założyć konto, które jest potrzebne do złożenia dokumentów.

Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu wybrać po kolei:
– Bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych
– Przygotowywanie i składanie zgłoszeń
– Dodaj zgłoszenie

 

Wskaźniki finansowe w spółce

Przedsiębiorstwo chcąc generować lepszy zysk i zwiększyć efektywność swojej działalności powinno skupić się na kilku istotnych rzeczach. Bez wątpienia jednym z dokumentów jakie dostarcza informacje o bieżącej kondycji spółki jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe spółki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych. Dzięki zgranej współpracy spółka może dokonać analizy poszczególnego segmentu i ewentualnie wprowadzić niewielkie nowelizacje.

Podjęcie decyzji w sprawie inwestycji wymaga od jednostki określenia sytuacji finansowej jaka aktualnie panuje. Do tych czynności potrzebne będą różnorodne wskaźniki. Do głównej grupy zaliczają się:

  • wskaźniki rentowności

  • wskaźniki płynności

  • wskaźniki zadłużenia

Celem wskaźników rentowności jest powiązanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami oraz kapitałem własnym. Tłumaczy się to w ten sposób, że im wyższy wskaźnik rentowności tym lepsza jest sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza płynności finansowej danej jednostki przeprowadzana jest na podstawie przepływów środków pieniężnych w danym okresie, a także pod uwagę bierze się stan aktywów obrotowych oraz zobowiązań. Dzięki tym wskaźnikom przedsiębiorstwo określa swoją zdolność do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia w dużej części skierowane są do zewnętrznych jednostek. Są odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy. Wskaźniki te mówią o tym, jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i długi.