Articles tagged with: umowa spółki

Jakie przyczyny wyłączenia wspólników ze spółki z o.o. można wskazać w umowie spółki?

Jako przykłady, jakie mogą być wskazane w umowie spółki z o.o. jako przyczyny uzasadniające wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. można wskazać:

  • brak wywiązania się przez wspólnika przez dłuższy okres czasu z powtarzających się świadczeń niepieniężnych nałożonych na danego wspólnika umową spółki,
  • wykorzystanie przez wspólnika tajemnicy przedsiębiorstwa spółki,
  • prowadzenie działalności konkurencyjnej,
  • nadużywanie uprawnień korporacyjnych.

Dane działanie lub zaniechanie wspólnika ma uniemożliwiać lub utrudniać dalsze funkcjonowanie spółki.

Jeśli wspólnicy określą w umowie spółki z o.o., że nadużywanie uprawnień korporacyjnych jest przyczyną uzasadniającą wyłączenie wspólnika ze spółki i złożą pozew przeciwko wspólnikowi, który dopuścił się takiego naruszenia, nie oznacza to automatycznie, że sąd orzeknie wyłączenie wspólnika ze spółki. Sąd opierając się na własnym przekonaniu, zdecyduje, czy wskazana przyczyna jest w danym przypadku ważną przyczyną uzasadniającą wyłączenie danego wspólnika.

Umowa

umowa-gotowa-spolkaProwadząc własną firmę każdy spotyka się z różnego rodzaju umowami. Największe znaczenie mają te, które są w formie papierowej i takie też najczęściej występują. Umowa daje pewność, że Nasz klient czy kontrahent poważnie Nas traktuję i rzeczywiście jest zainteresowany skorzystaniem z usług Naszej firmy. Podpisując umowę każdy z podmiotów wie co należy do jego obowiązków i jakie warunki ma spełnić aby transakcja doszła do skutku.

Jednym z przykładów umów jest umowa barterowa. Należy do umów, które nie są uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jest forma powiązania między podmiotami, polega na wzajemnej wymianie  ( towar za towar, usługa za usługę). Nie wiąże się z przepływem środków pieniężnych, co znacznie upraszcza jej regulowanie. Uważa się, że umowa barterowa ułatwia obrót gospodarczy.
Przedmioty takiej umowy muszą mieć równą wartość i mieć formę rzeczy. Podobną do umowy barterowej jest umowa zamiany ale w jej przypadku przedmioty umowy nie muszą być równej wartości.

Umowa nie jest uregulowana przepisami Kodeksu, więc nie ma żadnej narzuconej formy w jakiej taka umowa musi być zawierana, to strony określają sobie treść, muszą jednak pamiętać, że wszelkie ustalenia muszą być zgodne z prawem.
Podmioty muszą pamiętać, że obrót niektórymi przedmiotami musi się odbywać w odpowiedniej formie np. w przypadku nieruchomości umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowy słowne dziś już raczej żadnego znaczenia nie mają, może zawierane są w kręgu rodzinnym czy wśród dobrych znajomych ale i tutaj zaczyna to tracić na wartości. Rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy jest bardzo nie stabilna, wszystko zmienia się w błyskawicznym tempie, lepiej więc mieć coś co będzie potwierdzało, że do umowy doszło.
W przypadku przedsiębiorstw nie ma raczej mowy o umowach słownych. Każda transakcja musi mieć formę pisemną, aby można było się rozliczyć z kontrahentem, dochodzić swoich praw, a także prowadzić należycie księgi rachunkowe.

Umowa spółki z o.o.

Podmioty, które zainteresowane są zawiązaniem spółki z o.o. wiedzą, że jej umowa założycielska musi być w formie aktu notarialnego. Inna forma umowy spółki nie jest dopuszczalna.
Istnieje wiele dostępnych gotowych form umowy, różnią się wyglądem graficznym ale zawsze zawierają te same elementy.

Co powinna zawierać umowa spółki określa Kodeks Spółek Handlowych, wśród zapisów w umowie musi się pojawić określenie:

» nazwy spółki i jej siedziby
» przedmiotu działalności spółki
» jak wysoki jest kapitał zakładowy spółki ( minimalna jego wielkość to 5 000 zł )
» zasad funkcjonowania spółki : informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
» liczby i wartości udziałów jakie zostały przypisane poszczególnym wspólnikom
» czasu istnienia spółki, jeśli powstała, żeby prowadzić działalność tylko w oznaczonym czasie

Wspólnicy powinni określić w umowie wszystkie ważne kwestię, żeby w późniejszym czasie kiedy spółka zacznie funkcjonować na rynku i prowadzić działalność nie pojawiły się problemy.
Najważniejsze jest, żeby zachować obowiązkową formę aktu notarialnego.