Articles tagged with: wspólnicy spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

Z całą pewnością można stwierdzić, iż spółki cywilne stanowią najprostszą formę prowadzenia działalności, która w przeciwieństwie do pozostałych spółek określanych przepisami prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej, a której funkcjonowanie na rynku jest uregulowane prawem zobowiązań (daje to możliwość bycia udziałowcem w innych spółkach).

W przypadku spółki cywilnej, wspólnikami są wspólnicy, co wiążę się z tym, iż w przypadku zadłużenia, odpowiadają własnym majątkiem. To wspólnicy (a nie jak mogło by się wydawać sama spółka) prowadzą przedsiębiorstwo, które może rozpocząć działalność po przeprowadzeniu rejestracji e-CEIDG.

W związku z tym, iż spółka z o.o. posiada osobowość prawną i posiada możliwość bycia stroną w innych spółkach. Tak więc jednym ze wspólników spółki cywilnej, może być spółka z o.o.. Wówczas wszelkimi czynnościami związanymi z zarządzaniem firmą, zajmuje się osoba reprezentująca spółkę z o.o. będącą wspólnikiem.

Ustanowienie spółki z o.o. wspólnikiem spółki cywilnej, wymaga wprowadzenia zmian w umowie spółki, a także wizyty u notariusza.

Dywidenda dla wspólników spółki z o.o.

dywidenda

dywidenda

Każdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chciałby aby spółka prowadząc działalność gospodarczą osiągała jak największe zyski, z których wypłacona zostanie później dywidenda tj. część zysku już po potrąceniu podatku dochodowego, która przeznaczona jest dla udziałowca spółki. O tym czy dywidenda zostanie wypłacona w przypadku spółki z o.o. decyduje Zgromadzenie Wspólników. Istnieją pewne warunki, które musi spełnić spółka aby zaistniała możliwość wypłaty dywidendy:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • opracowanie sprawozdania finansowego,
  • zatwierdzenie sprawozdania przez uprawiony do tego organ spółki,
  • decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy wspólnikom spółki.

Dywidenda może zostać wypłacona w firmie środków pieniężnych lub udziałów. Regularne wypłacanie przez podmiot gospodarczy dywidendy kreuje dobry wizerunek spółki, która na rynku uchodzi za jednostkę zyskowną, która się rozwija i osiąga zyski. Zysk jaki wypłacany jest wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ponownemu opodatkowania. Spółka odprowadziła podatek dochodowy od osiągniętego zysku oraz jej wspólnicy zapłacą podatek od wypłaconej im dywidendy. Jest to jedna z wad spółki z o.o. – podwójne opodatkowanie w przypadku wypłaty dywidendy. Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w formie spółki z o.o. rozwiązania szukają w połączeniu spółki z o.o. z spółką komandytową. Połączenie to pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Jeśli chcą Państwo rozpocząć działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto skorzystać z możliwości zakupu gotowej spółki. Gotowa spółka z o.o. to bardzo korzystne rozwiązanie. Więcej informacji na temat gotowej spółki znajdą Państwo tutaj.

Uchwała wspólników spółki z o.o.


zakup-gotowej-spolkiJedną z ważniejszych ról w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Zgromadzenie Wspólników, to ono podejmuję najważniejsze decyzję związane z sprawami spółki z o.o. określane mianem uchwał. Oczywiste jest, że nie zawsze musimy się zgadzać z tym co ustaliło Zgromadzenie, tylko czy my jako pojedynczy wspólnik możemy coś zrobić, żeby decyzja nie weszła w życie. A może zmuszeni jesteśmy do  zaakceptowania decyzji większości?

Możemy podjąć działania jeśli Zgromadzenie ustaliło uchwałę, która jest sprzeczna z umową spółki, z powszechnie przyjętymi zasadami czy narusza przepisy obowiązującego prawa. Kodeks spółek handlowych dał wspólnikowi dwie możliwości, które pozwalają na poddanie takiego sprzecznego przepisu w wątpliwość.

Pierwsza możliwość jaką mamy to wniesienie powództwa o uchylenie uchwały wspólników, takie prawo przysługuję Nam jeśli podczas Zgromadzenia głosowaliśmy przeciwko uchwale, nie podając uzasadnienia nie dopuszczona Nas do udziału w obradach. Możemy to zrobić w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję o podjęciu uchwały.

Druga możliwość jaką mamy do wyboru to wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, na takie działanie przepisy prawa dają Nam 6 miesięcy czyli znacznie więcej czasu niż w przypadku pierwszej metody. Tą metodę możemy zastosować tylko jeśli uchwała będzie sprzeczna z ogólnie obowiązującymi normami prawa.

Jeśli uważamy, że uchwała narusza jakieś normy to pozew musimy wnieść do sądu okręgowego, który właściwy jest ze względu na siedzibę Naszej spółki. Za każdą uchwałę, którą będzie zaskarżać musimy wnieść opłatę.

To teraz obowiązki wspólników spółki z o.o.

Była już mowa o prawach jakie przysługują wspólnikom to teraz poznajmy ich obowiązki, które mogą wynikać z Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowy spółki.

↔ najważniejszym obowiązkiem jaki muszą spełnić wspólnicy spółki z o.o. jest wniesienie wkładu jaki został przewidziany w umowie spółki, dzięki temu pozyskają oni udział w spółce a spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sągowego i pozyska osobowość prawną, wkłady jakie zostaną wniesione przez wspólników są do dyspozycji zarządu

↔ kolejnym obowiązkiem będzie wpłata kapitału pieniężnego, są to dopłaty mające na celu zwiększenia majątku posiadanego przez spółkę, taki wkład pieniężny może być w formie gotówki, przelewu na konto, przekazu, czeku, z wyłączeniem np. weksla

↔ w umowie spółki może zostać określone, że jeden ze wspólników ma obowiązek wnoszenia cyklicznie świadczenia niepieniężnego, tak sytuacja może pojawić się kiedy spółka zajmuje się produkcją drewnianych okien a jeden ze wspólników posiada tartak, będzie więc miał obowiązek np. dostarczania drewna

↔ pojawia się także obowiązek uzupełnienia niepełnego wkładu niepieniężnego, obowiązek taki ma zarówno wspólnik, który nie dokonał pełnego wniesienia aportu jak i zarząd spółki

Prawa wspólników w spółce z o.o.

Wszyscy wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa ( wyjątki mogą się pojawić w związku z zapisami w ustawie lub umowie spółki).

Najważniejsze prawa jakie posiadają wspólnicy spółki z o.o.

 

1) Prawo do brania udziału i zawierania głosów podczas zgromadzenia wspólników

– każdy z wspólników posiada co najmniej jeden głos, może ale nie musi brać udziału w zgromadzeniu wspólników a także głosować za niego może pełnomocnik ( pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nie ważności)

2) Prawo do dywidendy czyli zysku jaki uzyskała spółka

– wypłata dywidendy przysługuję tym wspólnikom, którzy w chwili podjęcia uchwały o podziale zysku posiadali udział  w spółce, istnieje możliwość wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy, zysk przypadający do podziału dzieli się proporcjonalnie chyba, że umowa spółki przewiduje inny podział

3) Prawo do nadzorowania działalności spółki

– w każdej chwili wspólnik może mieć wgląd do dokumentacji spółki, sporządzać bilans na własne potrzeby , takie prawo może być wyłączone w umowie spółki , a także zarząd może odmówić wspólnikowi prawa do uzyskania informacji jeśli jest obawa, że wspólnik wykorzysta pozyskane informację przeciwko spółce

4) Prawo do wyłączenia wspólnika

– prawo posiadają wspólnicy, którzy posiadają połowę kapitału zakładowego, o tym czy wspólnik zostanie wyłączony ostatecznie decyduję sąd

5) Prawo do zbywania udziałów

– prawo to może zostać ograniczone w umowie spółki,  przy zbyciu udziałów obowiązuje forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi

6) Dodatkowe prawa:

  • wgląd do księgi udziałów
  • prawo do zwrotu wniesionych dopłat
  • wystąpienie do sądu aby spółka została rozwiązana
  • do żądania przeprowadzenia tajnego głosowania
  • do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia