Articles tagged with: wspólnicy spółki

Spółka celowa

Zakładanie spółek celowych jest wymogiem banków podczas udzielania kredytów. Celem spółki jest rozgraniczenie przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę, tym samym ograniczając ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy i dla banku.

Spółką celową najczęściej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada odpowiedni kapitał i środki finansowe, aby wykonać określone zadanie gospodarcze.
Zdarza się, że spółką celową jest spółka akcyjna.

Warunkiem, aby spółka otrzymała kredyt jest to, aby wspólnicy posiadali czystą  historię kredytową oraz musi zapewnić istnienie realnych zabezpieczeń kredytu (na majątku swoim lub cudzym). 

Oprócz ograniczenia ryzyka dla spółki matki czy innych spółek w grupie, ma ona zastosowanie dla ograniczenia ryzyka dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa

Kilka słów o spółce europejskiej – przeczytaj!

Odpowiedzialność za zobowiązania

Większość na pewno wie, że prowadząc działalność w formie spółki z o.o. wspólnicy mają ograniczony zakres w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Wszelkie zobowiązania powinny być pokrywane z majątku własnego spółki. Ta cecha często powoduję, że podmioty gospodarcze wybierają spółkę z o.o. jako formę działalności.

Ale czy zawsze każdy wspólnik może czuć się bezpiecznie?
No niestety jak wszędzie i tutaj pojawiają się wyjątki kiedy wspólnik może odpowiadać jednak za zobowiązania.

Wyjątki:

→ zobowiązania podatkowe – jeśli okaże się, że egzekucja z majątku spółki z o.o. w organizacji jest bezskuteczna, zobowiązania będą musieli pokryć wspólnicy solidarnie z spółką, ogólnie moment kiedy spółka jest na etapie przejściowym między popisaniem umowy a wpisem do KRS kodeks spółek handlowych określa, że za zobowiązania będą odpowiadać również wspólnicy

→ odpowiedzialność zarządu – jako organ, który zajmuje się sprawami spółki często ponosi odpowiedzialność za wszystkie prowadzone działania, członkowie zarządu będą odpowiadać w przypadku fałszywego oświadczenia na temat wkładów jakie zostały wniesione do spółki, kiedy ich działanie jest krzywdzące dla spółki i wyrządza jej szkody, kiedy okazuje się, ze egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna to właśnie członkowie zarządu będą pokrywać ewentualne zobowiązania

Całkowicie wspólnicy nie są zwolnienie za zobowiązania spółki, ale w znacznie większej liczbie przypadków to spółka będzie odpowiadać za zobowiązania swoim majątkiem.