Articles tagged with: wspólnik spółki z o.o.

Jeden wspólnik w spółce z o.o.

 

wspolnik-spolki-zooSpółka z o.o. może być podmiotem wieloosobowym lub też składać się wyłącznie z jednego wspólnika. W przypadku kiedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. pojawia się wiele niedogodności wynikając z szczególnych regulacji jakie obejmują funkcjonowanie jednoosobowej spółki z o.o., szczególnie w przypadku kiedy jedynym wspólnikiem spółki jest osoba fizyczna.

Specyfika jednoosobowej spółki z o.o.

Jeśli dochodzi do czynności między jednoosobową spółkę z o.o. a jej wspólnikiem wymagane jest oświadczenie wspólnika w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, ze odrębne przepisy stanowią inaczej. W przypadku kiedy wspólnik jest równocześnie jedynym członkiem zarządu to czynność prawna między tym wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Dodatkowo o takiej czynności prawnej należy powiadomić sąd rejestrowy. Niesie to ze sobą konieczność ponoszenia kosztów sporządzania aktów notarialnych.

Silną stroną spółki jednoosobowej jest uproszczenie w funkcjonowaniu zgromadzenia wspólników, wszystkie czynności jakie przysługują temu organowi wykonywane są przez jedynego wspólnika spółki.

W przypadku jednoosobowej spółki wspólnik zobowiązany jest zgłosić się jako płatnik do ZUS i opłacać składki na ubezpieczenie, chyba, że ma ubezpieczenie z innego tytułu. Wystarczy, że w spółce pojawi się jeszcze jeden wspólnik, udziały zostaną podzielone obowiązek opłacania składki zniknie z uwagi na fakt, że wspólnik spółki utraci status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kto może być wspólnikiem w spółce z o.o.

Zakładając spółkę trzeba dobrze dobrać sobie wspólników, bo przecież ciężko pracuje się w warunkach, w których nikt nikogo nie słucha i każdy postępuję zgodnie z własnymi poglądami nie licząc się z opinią innych. Do grona wspólników spółki z o.o. może dołączyć :

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna – podmiot, który zgodnie z regulacjami prawnymi zyskuję osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS, osobami prawnymi są: spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie
  • ułomna osoba prawna – to jednostki, którym prawo przyznaję zdolność do czynności prawnych, nie posiadają one osobowości prawnej tj. mają ograniczony zakres praw, do ułomnych osób prawnych należą wspólnoty mieszkaniowe, spółki akcyjne w organizacji, spółki osobowe, stowarzyszenie zwykłe

Wspólnikiem w spółce z o.o. może być każdy podmiot gospodarczy.

Nowy wspólnik w spółce z o.o.

Działalność się powodzi, spółka ma już ugruntowaną pozycję na rynku a do grona wspólników chce dołączyć nowy wspólnik?
Jak to może wyglądać?

Cała procedura włączenia do grona nowego wspólnika musi się odbyć drogą sądową. Wniosek o dokonanie zmiany w składzie osobowym spółki należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym co do siedziby spółki.
Do takiego wniosku zarząd nie musi dołączać dokumentów, które będą potwierdzały przejście na nowego wspólnika udziałów. Może pojawić się sytuacja, że są uzna takie dokumenty za koniecznie, wtedy dopiero trzeba je będzie dostarczyć wcześniej nie ma takiej potrzeby.

Dane osobowe nowego wspólnika, wielkość posiadanego przez niego udziału należy odnotować w księdze udziałów, istnieje także obowiązek stworzenie nowej listy wspólników, która musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu.

Kiedy już wszystkie zmiany zostaną wprowadzone nową listę wspólników należy dostarczyć do sądu w przypadku kiedy nowy wspólnik będzie posiadał co najmniej 10 proc. udziałów w spółce. W pozostałych przypadkach wymagane jest jedynie ujawnienie nowej listy wspólników w aktach spółki.