Articles tagged with: założenie spółki

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po wykonaniu kilku czynności.

Aby założyć spółkę należy:
– zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego (podpisanego przez każdego ze wspólników).
– wpłacić kapitał zakładowy,
– dwa egzemplarze umowy zawarcia spółki dostarczyć do Krajowego Rejestru Sądowego,
– powołać zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną,
– wpisać spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego.

W KRS, aby zarejestrować spółkę trzeba złożyć kilka formularzy:
– KRS-W3 (wniosek o rejestrację spółki),
– KRS-WE (dane wspólników),
– KRS-WK (dane organów spółki),
– KRS-WM (przedmiot działalności),
– KRS-WA (oddziały spółki),
– KRS-WE (sprawozdania finansowe i inne dokumenty),
– oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
– dokumenty o powołaniu organów spółki,
– lista wspólników,
– dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowa najmu),
– formularze NIP-2 i RG-1.

Koszt założenia spółki z o.o.


koszt-zalozenia-spolkiZakładamy działalność gospodarczą, wybraliśmy już formę prawną Naszej firmy będzie to spółka z o.o., czyli forma, która najczęściej wybierana jest przez podmioty gospodarcze. Droga do rozpoczęcia działalności jest daleka, bo najpierw musimy podpisać umowę spółki, dokonać rejestracji Naszej spółki w KRS i potem dopiero może cieszyć się własną firmą. Z jakimi kosztami musimy się liczyć zakładając spółkę?

1. Koszty notarialne związane z sporządzeniem umowy spółki, wymagana jest forma aktu notarialnego, zależne są od wysokości kapitału zakładowego jaki wniesiony zostanie do spółki.

2. Koszty wiążące się z zasadą jednego okienka , będziemy musieli zrobić odpisy umowy spółki,  trafią one do akt a także do Urzędu Skarbowego.

3. Podatek, dobrze Nam znane obciążenie pojawi się także w przypadku rejestracji spółki będzie on równy 0,5 % wysokości kapitału zakładowego.

4. Wydatki jakie poniesiemy w związku z dokonaniem wpisu do KRS ( opłata sądowa).

5. Koszty związane z innymi czynnościami takimi jak notarialne potwierdzenie podpisów wspólników czy wydatki wiążące się z pełnomocnikiem.

Założenie spółki będzie Nas troszkę kosztować, może poszczególne kwoty jakie będziemy musieli zapłacić nie będą jakieś ogromne ale razem będą stanowić dość duże obciążenie. Porównywalny koszt a nawet mniejszy będzie jeśli nie my zajmiemy się rejestracją spółki tylko wyspecjalizowane firmę. Ta możliwość zapewnia także szybkość i profesjonalizm. Warto więc zrobić kalkulację, która możliwość da Nam więcej korzyści.

Co daje założenie spółki z o.o. komandytowej ?


rejestracja-spolki-zookomandytowejNa rynku można spotkać się z mnóstwem rodzajów działalności gospodarczej. Od bardzo prostych jak np. jednoosobowa działalność gospodarcza po bardzo wymagające choćby spółka akcyjna. Wśród tych różnych form prawnych można znaleźć spółkę z o.o. komandytową, która coraz częściej jest wybierana przez podmioty gospodarcze. Dlaczego ?

Ta forma spółki daje szereg możliwości, które w przypadku innych form się nie pojawiają. Prowadząc działalność w formie spółki z o.o. komandytowej podmiot może ograniczyć swoją odpowiedzialność a także uchronić się przed podwójnym opodatkowaniem, które pojawia się w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analizując te podmioty odrębnie można zauważyć, że każdy daje inne możliwości. W spółce z o.o. wspólnicy ograniczają swoją odpowiedzialność za zobowiązania ale niestety muszą zapłacić podatek od uzyskanego zysku a potem jeśli nastąpi wypłata dywidendy poszczególni wspólnicy muszą odprowadzić podatek od dochodu jaki uzyskali. Z kolei w spółce komandytowej, która jest spółką osobową wybrani wspólnicy będą opowiadać za zobowiązania spółki osobistym majątkiem, są to komplementariusze, ale jeśli chodzi o podatek spółka ta płaci tylko podatek od uzyskanego dochodu.

Postanowione połączyć te podmioty i tak powstała spółka z o.o. komandytowa, w której jednym z wspólników jest zazwyczaj spółka z o.o., pełni ona rolę komplementariusza i odpowiada za zobowiązania tylko majątkiem spółki, a więc wspólnicy spółki z o.o. komandytowej będą wolni od odpowiedzialności za zobowiązania finansowe spółki a wspólnicy spółki z o.o. nie będą musieć płacić podatku od wypłaconej dywidendy.

Spółka partnerska

Skoro postawione już zostało pytanie w jakiej formie rozpocząć działalność gospodarczą przyjrzyjmy się bliżej spółką jakie na polskim rynku mogą być tworzone.

Jedną z takich spółek, dość specyficzną jest spółka partnerska. Dlaczego specyficzną ?

Bo jej wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, które wykonują wolne zawody. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być adwokat, architekt, aptekarz, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarz, pielęgniarka, położna, inżynier budowlany, notariusz, radca prawny, księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, broker ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły.
Spółka w swojej działalności może łączyć więcej niż jeden rodzaj zawodów.

Umowa takiej spółki musi być w formie pisemnej, nie wymagana jest forma aktu notarialnego, a w jej nazwie musi się pojawić nazwisko co najmniej jednego partnera.

Jeśli chodzi o kwestię zobowiązań, jest w tej spółce partnerskiej bardzo ciekawa. Za zobowiązania, które powstały w wyniku działania konkretnego partnera, bądź osób przez niego zatrudnionych to on jak twórca zobowiązania będzie za nie ponosił odpowiedzialnością. Inaczej jest kiedy zobowiązania nie związane jest z działalnością konkretnego wspólnika wtedy wszyscy wspólnicy w spółce będą odpowiadać za powstałe zobowiązanie.

Spółka partnerska to forma prawna, która dostępna jest dla ograniczonej liczby podmiotów.

Dokumenty wymagane przy rejestracji spółki

Rejestracja spółki odbywa się w sądzie rejonowym, jest to organ, który działa według pewnych norm i reguł, w związku z czym proces rejestracji też będzie się wiązał się z odpowiednimi procedurami.

Kiedy podmiot gospodarczy rejestrując  spółkę musi pamiętać, że należy dostarczyć do sądu wszystkie dokumenty wymagane przy rejestracji spółki.

Umowa spółki, wzory podpisów wszystkich członków zarządu – to dokumenty notarialne jakie będą koniecznie w procesie rejestracji. Umowa musi być w formie aktu notarialnego a podpisy członków zarządu muszą być notarialnie potwierdzone. Nie zachowanie takiej formy spowoduje, że spółka nie zostanie zarejestrowana.

Formularze rejestracyjne – sąd rejonowy jak każdy urząd ma swoje wymagane wzory dokumentów jakie trzeba będzie wypełnić i dostarczyć:

1. KRS-WE formularz, który będzie zawierać wszystkie dane na temat wspólników spółki
2. KRS-WK formularz przeznaczony dla zarządu, tutaj powinny się znaleźć informacje na temat wszystkich członków zarządu
3. KRS-WM formularz, w którym spółka określić musi czym będzie się zajmować, jakie będzie jej przedmiot działalności

Wyżej wymienione formularze są podstawowymi dokumentami jakie będą wymagane, mogą pojawić się także inne załączniki.