Articles tagged with: zgromadzenie wspólników

Zdalne zgromadzenie wspólników

Z dniem 3 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła artykuł dający wspólnikom spółki z o.o. możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej m.in. za pomocą:
– transmisji obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym,
– dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników.

Warunkiem skorzystania z tej formy odbywania zgromadzenia jest zawarcie stosownego upoważnienia w treści umowy spółki. 

W kwestii telezgromadzenia (transmisji obrad zgromadzenia) istotne są dwa aspekty:
– miejsce inne niż miejsce stanowiące miejsce zgromadzenia, w której zebrała się część wspólników, musi zostać uprzednio wskazane przez spółkę,
– co najmniej jedna z lokalizacji, w której odbywa się zgromadzenie, powinna znajdować się w siedzibie spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej, na które wszyscy wspólnicy wyrażają zgodę. 

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników udzielone przez wspólnika

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników. Może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, która może na takim spotkaniu go reprezentować.

Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wybrana przez wspólnika, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wyjątek stanowią:
– członkowie Zarządu spółki z o.o.,
– pracownicy spółki z o.o..

Pełnomocnik może zostać upoważniony do:
– uczestniczenia (wyłącznie) w Zgromadzeniu Wspólników,
– uczestniczenia i głosowania nad wskazanymi uchwałami,
– uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu wspólnika we wszystkich uchwałach, które są przedmiotem zgromadzenia.

Wspólnik oczywiście może określić sposób głosowania pełnomocnika, a także dać mu pełną swobodę w danej kwestii.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej. Nawet w przypadku protokołowania zgromadzenia wspólników przez notariusza nie ma potrzeby sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Więcej o Zgromadzeniu Wspólników przeczytasz TUTAJ!

Kto może zwoła zgromadzenie wspólników?

Zgromadzenie wspólników dzielimy na dwie kategorię. Pierwszą z nich jest zgromadzenie zwyczajne, które zwołuje się raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz omówienia innych podstawowych kwestii dotyczących funkcjonowania spółki. Drugim rodzajem jest zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane w sytuacjach nagłych.

Zgromadzenie wspólników zazwyczaj zwołuje zarząd, jednak jeśli w spółce została powołana rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna wówczas i one są uprawnione do zwołania takiego posiedzenia.

Do zwołania zgromadzenia wspólników upoważnieni są również wspólnicy, o ile ich udziały przekraczają 10% kapitału zakładowego. Podczas sporządzania umowy kwestia ta bardzo często ulega zmianie. Wspólnicy notorycznie zaznaczają w niej swoje prawo do zwoływania zgromadzenia wspólników niezależnie od wysokości udziałów jakimi dysponują w danym okresie.

Zgromadzenie wspólników należy zwołać składając zarządowi pisemne oświadczenie o przedmiocie wniosku. Jeśli organ ten zignoruje żądanie wspólników wówczas dopuszcza się sądowe zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia.

Zgromadzenie wspólników

Drugim obok zarządu organem obowiązkowym w spółce z o.o. jest właśnie Zgromadzenie Wspólników. Jest to najważniejszy organ jaki pojawia się w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zwołaniem zgromadzenia zajmuję się zarząd spółki, w przypadku kiedy nie dokona tego w terminie, ten obowiązek przechodzi na radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Zgromadzenie Wspólników zajmuję się :

1. podejmowaniem uchwał
2. zatwierdza sprawozdania finansowe z działalności jaką prowadzi spółka
3. udziela absolutorium członkom zarządu

Jest to główny organ w spółce, tworzą go wspólnicy więc daje wszystkim szansę udziału w zarządzaniu spółką. Wszystkie ważne decyzję dotyczące spółki są omawiana na takim zgromadzeniu. Wspólnicy mogą zapoznać się z bieżącymi sprawami spółki i zaangażować się w jej działalność. Daję też możliwość wglądu w to co się aktualnie dzieje w spółce.